Visiitti -teemahanke

Leader VIISARI ry haki syksyllä 2016 alahankkeita Visiitti -teemahankkeeseen. Visiitti -teemahankkeella halutaan aktivoida ja vauhdittaa Viisarin toiminta-alueen tekijöitä hakemaan opintomatkojen kautta uusia oivalluksia oman toimintansa kehittämiseen, jolla on myös myönteisiä vaikutuksia yleensä alueen palveluihin.

Hanke edistää hyvien käytäntöjen leviämistä alueellemme toimijoiden keskuuteen. Opintomatkat tuovat uusia ajatuksia ja toimintatapoja kohderyhmilleen. Opintomatkat rohkaisevat osallistujia uusiin kokeiluihin ja oman toimintansa parantamiseen. Täten tavoitteellisuus on matkoissa tiiviisti läsnä, jolloin ne eroavat perinteisistä vierailun omaisista matkoista.

Tukea saivat hakea Viisarin alueella toimiva julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö tai säätiö (mm. kunta, kehittämisyhtiö, yhdistys, järjestö, osuuskunta). Toimenpiteisiin osallistujat toimivat Viisarin toiminta-alueella.

Alahankkeiden koko voi olla 1.500 - 15.000 euroa. Viisarin tuki alahankkeille on 80%. Yksityinen rahoitus voi olla vain rahallista (ei talkootyötä).

Opintomatkojen tulee olla mahdollisimman avoimia, joten ne on suunnattava myös muille kuin vain oman yhdistyksen jäsenille.

Mikä on teemahanke?

Teemahankkeet on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman uusi tukimuoto. Hanketyyppi on tarkoitettu helpottamaan yhteisöjen mahdollisuuksia hyödyntää ohjelman rahoitusta paikallisessa kehittämisessä ja edistämään Leader-ryhmän paikallisen strategian toteuttamista. Teemahankkeessa kootaan pieniä hankkeita yhteen ja hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Leader-ryhmä.

Teemahankkeeseen haetaan erillisellä haulla alahankkeita, joilla on rajattu toteutusaika. Alahankkeiden valinnalle on laadittu hakuohje, valintakriteerit ja menettelyohje, joilla varmistetaan hakijoiden tasavertainen ja puolueeton kohtelu.

Visiitti -teemahankkeen tavoitteet 

Visiitti -teemahankkeella aktivoidaan ja vauhditetaan Viisarin toiminta-alueen tekijöitä hakemaan opintomatkojen kautta uusia oivalluksia oman toimintansa kehittämiseen, jolla on myös myönteisiä vaikutuksia yleensä alueen palveluihin. Teemahankkeella aktivoidaan kehittämiseen vuorovaikutteisen oppimisen ja uusien oivalluksien kautta. Teemahankkeen hyödynsaajien joukko on erittäin monipuolinen, joten vaikutuksien odotetaan kattavan maaseudun palvelut laajasti kyläyhdistyksistä yrityksiin. Visiitti -teemahanke tukee monipuolisesti paikallista kehittämis- ja yhteistyötä.

Teemahanke kannustaa myös yrityksiä hakemaan uusia yhteistyömuotoja ja -kumppaneita sekä tekemisen tapoja toiminta-alueensa ulkopuolelta. Aluerajojen lisäksi hankkeessa toivottavasti ylitetään myös toimialarajat, koska hanke on avoin kaikkien toimialojen toimijoille. Teemahanke tukee siten osaltaan Viisarin toiminta-alueen yritysten ideointia tuotekehitykseen, kasvuun, kansainvälistymiseen ja vientiin.

Teemahankkeen tuloksena Viisarin toiminta-alueen yhteisöjen toiminta- ja elinympäristö virkistyy uusien kokeilujen aikakauteen. Teemahanke herättää positiivista uteliaisuutta toimijoissa, kyseenalaistaa sopivissa määrin perinteiset toimintatavat ja rohkaisee uusiin kokeiluihin. Viisarin toiminta-alueen toimijoiden yhteistyökenttä laajenee, uudet toimintatavat tukevat tuotekehitystä ja kontaktit rohkaisevat kansainvälistymiseen. Kansalaisyhteiskunnan ja yrityksen mahdolliset uudet yhteistyökuviot palvelevat yhteisöllistä ilmapiiriä ja monipuolistavat palveluita. Visiitti -teemahanke edistää maaseudun elinvoimaisuutta kannustamalla toimijoita yhteistyöhön toimintaympäristönsä kehittämiseksi.


Hakemusten käsittely

Alahankevalinnan teki Viisarin hallitus tammikuussa 2017 painotettuihin kriteereihin perustuen.
Valinnan jälkeen Viisari teki kirjalliset sopimukset valittujen alahankkeiden toteuttajien kanssa. Sopimuksella varmistetaan tuen myöntämisen ja maksamisen edellytysten täyttyminen sekä tuen ehtojen noudattaminen. Alahankkeiden virallisesta päätöksestä ja tarkoituksenmukaisuusharkinnasta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus. Virallista päätöstä hankkeelle odotetaan kevään 2017 aikana.

Helmikuussa 2017 Viisarin väki ohjeisti ja koulutti hankkeita kilpailutukseen, kirjanpitoon ja raportointiin liittyvissä asioissa. Viisarin hallituksen päätöksellä hyväksyttyjen alahankkeiden toteuttajat velvoitettiin osallistumaan koulutukseen. Koulutusmateriaali löytyy oikella olevasta palkista.

Valituksi tulleet alahankkeet ja niiden sisällöt:

 • Herajärven koulun vanhempainyhdistys ry / Saarijärvi; ideoiden haku uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen suunnitteluprosessiin, kohteet Suomessa
 • Kymönkosken nuorisoseura ry / Viitasaari; kahden kylän taidetapahtumien kohtaaminen, kohteena Kreikka / Kreeta
 • Kyyjärven kunta / Kyyjärvi; elinkeinopolitiikan ja kuntien välisen yhteistyön vahvistaminen, kohteena Ruotsi / Gnosjö
 • Luoteisen Keski-Suomen Nuorkauppakamari ry / Karstula; verkostojen kasvattaminen yritysvierailuilla, kohteena Venäjä / Pietari
 • Maaseudun Sivistysliitto / Saarijärvi; Big society -malliin tutustuminen, kohteena Iso-Britannia / Hastings
 • Maaseudun Sivistysliitto / Saarijärvi; paikalliskulttuuripolkujen tuotteistamiseen tutustuminen, kohteena Ruotsi / Tukholma ja ympäristö
 • Pihtiputaan Hevosystäväinseura ry / Pihtipudas; ideoiden haku ravirata-alueen käytön monipuolistamisee, kohteena Ruotsi / Jönköping
 • Saarijärven Reserviupseerit ry / Saarijärvi; ideoiden haku Särkilammen majan tulevaan kunnostukseen ja toimintaan, kohteet Suomessa
 • Viitasaaren Hevosystäväinseura ry / Viitasaari; ideoiden haku suomenhevosen brändäykseen sekä monipuoliseen hyödyntämiseen, kohteena Islanti
 • Witas Oy / Witas-alue; ideoiden haku tapahtumamatkailuun, kohteena Lappi
 • Ääneseudun Kehitys Oy / Äänekoski; tutustuminen vanhojen asemien uusiokäyttöön, kohteet Suomessa

Hankkeiden toteutus

Alahankkeiden toteutus on voinut alkaa Viisarin hallituksen päätöksen jälkeen hakijan omalla riskillä. Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitustukipäätöstä odotellaan keväällä 2017. Alahankkeiden toteutuksesta vastaavat alahankkeiden hakijat tehtyjen hankesuunnitelmien mukaisesti. Alahankkeiden tuki haetaan maksuun yhdessä sovittujen määräaikojen mukaisesti. Alahankkeet tulee olla toteutettuna 31.12.2017 mennessä.

Alahankkeiden on ennen matkan toteuttamista hyväksytettävä lopullinen matkasuunnitelma Viisarilla ja ELY-keskuksella.

Viisari hakee ja siirtää hankkeelle myönnettyä tukea alahankkeille toteutuneiden ja hyväksyttävien kustannusten mukaan yhteisesti sovitun aikataulun mukaan, viimeisen kerran toimenpiteiden toteutuksen päätyttyä. Hakija vastaa alahankkeen raportoinnista ja maksuhakemuksen toimittamisesta liitteineen määräaikaan mennessä.

Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan. Alahankkeiden ei ole mahdollista hakea ennakkoa.  Alahankkeiden tuki maksetaan hyväksyttäviä kustannuksia vastaan sen jälkeen, kun Maaseutuvirasto on suorittanut tuen maksun Viisarille. Tästä syystä hakijoiden on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten hankkeen aikaiset maksut saadaan hoidettua!

Alahankkeet voivat toteutua eri tahdissa, maksatuksia haetaan kuitenkin yhdessä sovittavien ajankohtien mukaisesti. Mikäli toimenpide on toteutettu kokonaan maksuerän hakemisen määräaikaan mennessä, voi alahanke hakea jo loppumaksua. Alahankkeiden viimeinen toteutuspäivä on kuitenkin 31.12.2017. Tällöin loppumaksuhakemus liitteineen ja raportti on toimitettava Viisarille 15.2.2018 mennessä. Viisari laatii hankkeen loppuraportin ja maksuhakemuksen sekä tiedottaa hankkeen tuloksista ja vaikutuksista.


Hankkeiden maksatus

Alahankkeiden maksuhakemusten ajankohdat ovat:

 • tilanteesta 30.6.2017 maksuhakemusaineistot Viisarille 15.8.2017 mennessä
 • tilanteesta 31.12.2017 maksuhakemusaineistot Viisarille 15.2.2018 mennessä
Jokainen alahankkeen toteuttaja laatii matkan jälkeen raportin, jossa selvitetään matkalle ennakkoon asetettujen tavoitteiden ja odotuksien toteutuminen.

Mitä materiaalia maksuhakemukseen tarvitaan?

 • Lomake 3318 täytetään toteutuneiden kustannusten mukaan.
 • Kirjanpidosta pääkirjanote, jossa näkyvät hankkeelle kuuluvat kustannukset. Jos pääkirjalla näkyy myös muita yhdistyksen kustannuksia, merkitkää jotenkin selkeästi mitkä kulut ovat hankkeen kuluja. Huomioikaa myös, että hankkeen yksityinen rahoitus näkyy pääkirjalla.
 • Tositekopiot eli laskut tai kassakuitit ja niihin mahdollisesti liittyvät liitteet.
 • Maksutositteet eli joko kuitti verkkopankista tai kopio tiliotteesta.
 • Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta, jos ei ole esitetty hakuvaiheessa. Lomaketta ”hintatason selvitys” voi käyttää tässä apuna.
 • Seurantatietolomakkeet 3306L ja 3306Dind täytettynä, näissä siis pitää olla Tavoite-sarakkeessa samat luvut kuin hakuvaiheessa ja nyt täytetään vielä toteuma-sarake niillä tiedoilla, miten tavoitteet toteutuivat.
 • Jos Visiitistänne on tehty jotain lehtijuttuja, niin niistä kopiot mukaan! Valokuvia otamme myös mielellään vastaan sähköisenä.

Muistakaa allekirjoittajat sääntöjen mukaisesti!

 

Raportoinnista

Loppuraporttilomaketta saa halutessaan käyttää. Tai sitten teette vapaamuotoisen, jossa kuitenkin samat asiat näkyvät. Oleellista on, että verrataan hankkeen toteutumista suunnitelmaan. Kuvia voi (ja suositellaan) lisättäväksi tähän. Lomake

Jos olette tehneet erillisen matkaraportin, liittäkää se mukaan.

Tämän lisäksi tulette saamaan vielä sähköisen kyselyn. Kysely lähetetään kesäkuun aikana jo niille, jotka ovat hankkeensa loppuun saattaneet. Muille sitten omien Visiittien jälkeen. Hankkeen yhteyshenkilön tulee huolehtia siitä, että matkoille osallistuneet saavat kyselylinkin tiedokseen. Sekä tietysti kannustaa kaikkia vastaamaan! Tämä kysely on sitten tarkempaa pureutumista hankkeen vaikuttavuuteen ja antaa Viisarille paljon eväitä hankkeen raportointiin ja toimintojen kehittämiseen. Palautteenne on siis todella arvokasta!