Leader on toimintaa neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi


Leader toiminta koostuu kolmesta osa-alueesta:

Leader-rahoitus

Vesuri-ryhmän hallitus tekee tarkoituksenmukaisuusharkinnan alueensa hanke- ja yritystukien rahoittamisesta ja Keski-Suomen ELY-keskus tekee rahoituspäätöksen. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

Hallitus kootaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti: kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, toinen kolmannes paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä ja loput maaseudun asukkaita. Kolmikannalla varmistetaan Leader-toimintatavan edellyttämä avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä rahoituksen jakautumisessa. Hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoitettavista hankkeista on täten paikallisilla ihmisillä. Juuri he ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita.

Leader-neuvonta

Kun suunnittelet hanketta, ota aina yhteyttä toimiston työntekijöihin. Varmistetaan yhdessä ideasi soveltuvuus kehittämisohjelmaan ja VIISIKKO-strategiaan ja käydään läpi tarvittavat lisätiedot. Näin vältyt turhan työn tekemiseltä.

Hankkeiden hakijoina voivat olla alueen yhdistykset, julkisoikeudelliset yhteisöt, säätiöt ja alle kymmenen henkilöä työllistävät yritykset.

Ideasi jalostetaan yhteistyössä hankesuunnitelmaksi. Se on paitsi oma työsuunnitelmasi myös pohja Leader-ryhmän hallituksessa tehtävälle päätökselle ja jatkossa hankesuunnitelma luo raamit toiminnallesi. Siksi ideasi muotoilu suunnitelmaksi kannattaa tehdä huolella.

Hyvällä hankkeella on aina selkeä tarve ja se hyödyttää mahdollisimman monia. Sillä päästään vaikutuksiin, jotka näkyvät vielä pitkään hankkeen jo päätyttyä.

Leader-toiminta

Vesuri-ryhmä kannustaa alueensa asukkaita kehittämään omaa elinympäristöään.

Toimintaan voi kuka tahansa alueen asukas osallistua toteuttamalla hankkeen, olemalla mukana hankkeessa tai liittymällä yhdistyksen jäseneksi.

Vesuri-ryhmä rahoittaa yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia. Työntekijät neuvovat tuen hakijoita hakemusten valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa. Kun kotiseudun elinvoimaisuutta tukevia ideoita viedään yhdessä eteenpäin, tehdään paikallista kehittämistyötä. Näin lisätään alueen viihtyisyyyttä sekä synnytetään uusia työpaikkoja ja yrityksiä.

Vesuri-ryhmä aktivoi, innostaa, tiedottaa, kouluttaa ja toimii hankkeiden toteuttajien apuna. Tarvittaessa hakijoita ohjataan muihin rahoituslähteisiin, jos hanke ei sovi Vesuri-ryhmän kehittämisohjelmaan. Kaikki neuvontapalvelut ovat maksuttomia.

 

Leader-toiminnan periaatteet

  • alhaalta ylöspäin lähestymistapa, jossa paikalliset toimijat määrittelevät toimintaa ja toteuttavat sitä
  • kumppanuus eli päätöksenteossa mukana paikalliset yhteisöt, julkiset tahot ja alueen asukkaat 
  • rajojen rikkominen eli tehdään sektorit ja organisaatiot ylittävää yhteistyötä asiaperusteisesti
  • alueperusteisuus eli ryhmä toimii itse määrittämällään alueella ja keskittyy oman alueensa rakenteisiin ja sen kehittämiseen
  • alueiden välisyys eli opitaan ja tehdään yhteistyötä yli oman toiminta-alueen sekä myös kansainvälisesti yli valtakunnan rajojen (Suomessa 56 ja EU:ssa 2100 LEADER -ryhmää)
  • innovatiivisuus eli toiminnalla luodaan jotain uutta, ei vain ylläpidetä vanhaa