Tukimuodot

Yleishyödyllinen kehittämishanke


Tukea voidaan myöntää:

1) koulutustoimenpiteisiin;

2) tiedonvälitykseen ja esittelytoimiin;

3) selvityksiin ja suunnitelmien laatimiseen;

4) yleishyödyllisiin paikallisiin investointeihin pieninfrastruktuurien rakentamiseksi, parantamiseksi tai laajentamiseksi mukaan lukien matkailuun liittyvä pieninfrastruktuuri;

5) paikallisten palveluiden kehittämiseen; 

6) kylien kehittämistoimiin, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen ja ennallistamiseen;

7) yhteistyöhön perustuvien maataloutta, elintarvikealaa ja metsätaloutta kehittävien maaseudun innovaatioryhmien suunnitelmien toteutukseen;

8) elinkeinorakennetta uudistaviin, maaseutuelinkeinojen kilpailukykyä ja toimintaympäristöä kehittäviin ja yrittäjien yhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin;

9) innovatiivisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, siihen sopeutumiseksi tai ympäristötoimiin vesien suojelemiseksi; sekä

10) kestävästi tuotettuun biomassaan perustuvia prosesseja kehittäviin hankkeisiin.

Yleishyödyllinen investointihanke

Tukea voidaan myöntää:

yleishyödyllisen investoinnin toteuttamiseksi tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat:

1) rakennuksen hankkimisesta ja rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamisessa, korjaamisessa tai laajentamisessa tarvittavien aineiden ja tarvikkeiden hankkimisesta, rakennuksiin tai rakenteisiin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkimisesta, suunnittelusta, työpalkoista ja urakoinnista;

2) rakennuksen hankinnan yhteydessä maapohjan hankkimisesta siltä osin kuin maan osuus ei ylitä kymmentä prosenttia koko kiinteistön hankinnan tukikelpoisista kustannuksista;

3) uusien koneiden, laitteiden ja välineiden hankinnasta;

4) pienimuotoisen, paikallisen vesihuoltotoimenpiteen suunnittelusta ja toteuttamisesta siten kuin vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) 7 §:ssä säädetään;

5) pienimuotoisen tietoliikenneverkon ja vastaavan verkon suunnittelusta ja rakentamisesta ja laitehankinnoista sekä verkon rakentamiseksi ja käyttämiseksi välttämättömien käyttöoikeuksien hankinnasta;

6) viranomaisluvista, rekisteröintimaksuista ja muista vastaavista kuluista;

7) palo- ja talkoovakuutusmaksuista, jotka kohdistuvat hankkeen toteutusaikaan.

Tukea voidaan lisäksi myöntää yleiskuluihin sekä tietokoneohjelmistojen hankkimisesta tai kehittämisestä ja patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien sekä tavaramerkkien hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin.


Yhteistyöhanke


Tukea voidaan myöntää:

Yhteistyöhankkeena voidaan tukea sellaista elinkeinotoimintaa edistävää kehittämishanketta, jonka tavoitteena on aitoon yhteistyöhön perustuen kehittää ja edistää:

1) uusia tuotteita, menetelmiä ja tekniikoita maa- ja metsätaloudessa, elintarvikesektorilla ja muissa uusiutuvaan biomassaan perustuvissa prosesseissa;

2) uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden pilotointia;

3) maatalouden tuotantoalakohtaisia tuottajaryhmiä;

4) elintarvikkeiden laatuun ja luonnonmukaiseen tuotantoon perustuvaa arvoketjua, paikallisia markkinoita, lyhyitä toimitusketjuja sekä niiden markkinointia;

5) energian säästöä ja innovatiivisia ilmastonmuutokseen sopeuttavia ja ympäristön tilaa parantavia menetelmiä ja käytäntöjä;

6) uuden tai uutta toimintaa aloittavan klusterin perustamista ja toimintaa;

7) hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tuottamista maatalouden yhteydessä; tai

8) mikroyritysten työprosessien, resurssien ja tilojen yhteiskäyttöä, matkailupalveluita ja niiden markkinointitoimenpiteitä sekä pienten maaseutuyritysten toimintasuunnitelmien lyhytkestoista arviointia ja testausta.


Koulutushanke ja tiedonvälityshanke

 

Tuettava koulutus

Kou­lu­tus­hank­keil­la li­sä­tään esi­mer­kik­si vil­je­li­jöi­den, met­sän­o­mis­ta­jien, elin­tar­vi­ke­alan yrit­tä­jien, mui­den maa­seu­dun yrit­tä­jien tai ky­lien ke­hit­tä­jien ja maa­seu­dun asuk­kai­den osaa­mis­ta. Kou­lu­tus voi liit­tyä esi­mer­kik­si yrit­tä­jyy­teen, tie­to­tek­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­seen, han­ke­toi­min­taan tai kan­sain­vä­li­seen toi­min­taan.  

ELY-kes­kuk­set voi­vat ra­hoit­taa yrit­tä­jiin koh­dis­tu­via kou­lu­tuk­sia. 

Leader-rahoituksella toteutettavissa hankkeissa voidaan tukea koulutusta, joka koskee maaseudun asukkaiden osaamisen ja toimintavalmiuksien kehittämistä ja yhteistyövalmiuksien lisäämistä.

Koulutuksen on oltava pääsääntöisesti ryhmille suunnattavaa monimuotokoulutusta. Enintään puolet koulutuksesta voidaan toteuttaa vierailuina tiloilla, kiinteistöillä, yrityksissä tai muissa vastaavissa tiloissa.

Koulutuksen kesto ja laajuus

Tukea voidaan myöntää koulutukseen, joka vastaa yhteensä vähintään kahtakymmentä kestoltaan vähintään 45 minuutin oppitunnin koulutusjaksoa. Koulutus voidaan antaa yhdessä tai useammassa jaksossa. Tuettu opintokokonaisuus voi yhteensä käsittää enintään opintokokonaisuuden, joka vastaa 45 opintopistettä taikka niiden laajuutta vastaavaa opintomäärää.

Koulutuksen kesto voi olla 1 momentissa säädettyä lyhyempi, jos koulutustoimenpide toteutetaan osana muuta kehittämishanketta.

Tuki tiedonvälitykseen

Tiedonvälitystoimenpiteenä voidaan tukea esittelytointa ja muuta sellaista toimintaa, jossa välitetään tietoa uusista tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä tai muista liiketoiminnan olennaista parantamista koskevista menetelmistä taikka jossa välitetään energia-, ympäristö- ja maaseututietoutta yrityksille tai alueen asukkaille, yhteisöille ja muille toimijoille. Tukea ei myönnetä sellaiseen tiedonvälitystoimenpiteeseen, jossa tuki olisi valtiontueksi katsottavaa tukea tai jossa toimenpiteen pääasiallinen tarkoitus on hyödyttää yhtä tai vain vähäisessä määrin useampaa yksityistä elinkeinonharjoittajaa tai yritystä.

 

Teemahankkeet

Paikallinen Leader-ryhmä laatii hankkeen yhteisen aihepiirin mukaisesti suunnitelman, jota se toteuttaa yhdessä hankkeeseen osallistuvien muiden toimijoiden kanssa.

Leader-ryhmä kokoaa avoimen valintamenettelyn kautta yhteen alueellaan toteutettavia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita tai investointeja, joiden avulla teemaa koskevaa suunnitelmaa toteutetaan, sekä sovittaa yhteen niiden toteuttamisen.

Tuen määrä

Tuen määrä vaihtelee toimenpiteestä ja kustannuksista riippuen. Varmista tukiprosentti oman alueesi rahoittajalta - Leader-ryhmän sivuilta tai ELY-keskuksesta.