Leader Viisari -logo

Mihin hankerahoitusta voi hakea?

Rahoitusta voi hakea hankkeisiin, jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä. Hanke voi olla koulutusta, tiedonvälitystä, yhteistyötä sekä yleishyödyllistä kehittämistä tai -investointeja. Alueen asukkaiden ja yrittäjien tulee hyötyä hankkeiden tuloksista.

syksy, nainen heittää lehtiä

Hankerahoitus

Hankerahoituksen tarkemmat tiedot päivitetään hanketyypeittäin, kun tietoja saadaan. Esimerkiksi tukiprosenteista tehdään Viisarin hallituksessa linjauksia alkuvuoden 2023 aikana.

Hanketyypit

 • Pienhankkeet
  • Pienhankkeita voi hakea vain Leader-ryhmien rahoituksesta.
  • Voi olla joko kehittämishanke tai investointi.
  • Kokonaiskustannukset korkeintaan 8 000 euroa.
  • Pienhankkeen menettelyt ovat kevennettyjä mm. hankesuunnitelman ja valintakriteerien osalta.
 • Valmisteluraha
  • 5000 euroa, vakioitu kertakorvaus
  • Valmistelurahaa voi saada; yritys- tai viljelijäryhmähankkeiden, tuottajaorganisaatiohankkeiden, EIP-hankkeiden ja Älykkäät kylät-hankkeiden
   valmisteluun.
  • Ehtona valmistelurahan myöntämiseen on hakijan/ryhmän aito pyrkimys kehittämiseen.
  • Valmistelurahalla voi selvittää, onko hankkeelle onnistumisen edellytyksiä, tehdä hankkeen ”markkinakartoituksen”.
  • Valmistelurahan tuloksena syntyy aiesopimus, kumppanuus
   • Idean muotoilu
   • Kumppaneiden hakeminen, kumppanuuksien tunnustelu
   • Konkretisointia, tavoitteen asettelua
   • Viestintää, verkostoitumista, osallistamista
  • Jos idea ei toimi, tuloksena raportti syistä, miksi hanke ei onnistu.
 • Yhteistyöhankkeet
  • Tukea voi saada sellaisen yhteistyön edistämiseen, johon osallistuu vähintään kaksi toimijaa
   • yritysryhmät ja viljelijäryhmät: vähintään kolme toimijaa
  • Tukea voi saada yksityis- tai julkisoikeudellinen yhteisö
  • Hankkeet voivat olla paikallisia, alueellisia, alueiden välisiä, valtakunnallisia tai kansainvälisiä.
  • Tuen osuus vaihtelee: 60, 80 ja 100 % hyväksyttävistä kustannuksista
   • yritysryhmähankkeissa ja viljelijäryhmähankkeissa 75 %

  Uutta vuodesta 2023 alkaen:

  • Kaikissa yhteistyöhankkeissa on läpileikkaavina tavoitteina osaaminen, innovaatiot ja digitalisaatio
  • Viljelijäryhmähankkeet
  • Älykkäät kylät / älykkäät yhteisöt / älykkäät kunnat: mm. digitalisaatioon perustuvat kokeilut ja ratkaisut
  • Isompi panostus EU:n laatujärjestelmien ja tuottajaryhmien aktivointiin
 • Älykkäät kylät yhteistyöhankkeet
  • Tukea voi saada kyläyhdistys tai muu kylän toimija, yhdistys, osuuskunta, kunta
  • Älykkäät kylät-hankkeessa vähintään kaksi toimijaa etsii yhdessä ratkaisua haasteeseen. Toimijat voivat olla esimerkiksi kyliä tai vaikkapa kylä ja kehittäjäorganisaatio yhdessä.
  • Uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja, uusia kumppanuuksia, verkostoitumista niin aluetasolla kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin.
  • Useamman vuoden hankkeita, suunnitelmallista toimintaa ja konkreettisia toimia, investoinnit erikseen
  • Älykkäät kylät-hankkeet edistävät taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä innovaatioita yhteistyön kautta.
 • Maa- tai metsätalouden yhteistyöhankkeet

  Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden hankkeet
  (European innovation partnership, EIP), valtakunnallinen hakumenettely

  Maatilojen kehittämisen yhteistyöhankkeet; digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen, tuotetaan innovaatioista uusia käytäntöjä, tuotteita ja palveluja.

  Laatujärjestelmien ja tuottajaorganisaatioiden edistäminen yhteistyöhankkeella

 • Ilmasto- ja ympäristöteeman yhteistyöhankkeet

  Ilmastoyhteistyöhankkeet

  • Hankkeessa lisätään ilmastonmuutokseen liittyvää asiantuntemusta, riskien ja sopeutumistarpeiden ja keinojen tunnistamista, kansainvälistä ja yli sektorirajojen tapahtuvaa yhteistyötä.
  • Hankkeessa edistetään resurssi- ja materiaalitehokkuutta, esimerkiksi energian käytön tehostamista, ruokahävikin vähentämistä, energiaa säästävää liikkumista ja kestävää kulutusta.

  Luonnonvarayhteistyöhankkeet

  • Hankkeessa lisätään asiantuntemusta ja yli sektorirajojen tapahtuvaa yhteistyötä sekä luonnonvarojen että luonnon monimuotoisuuden osalta.
  • Hankkeella lisätään tietoa valuma-alueiden painetekijöistä ja vesiensuojelusta, ravinteiden kierrätyksestä ja käytettävissä olevista uusista menetelmistä sekä luodaan asukkaille, yhdistyksille ja yrittäjille ideoita ja virikkeitä uusista yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksista.
  • Hankkeessa etsitään ratkaisuja hiilen sidonnan tehostamiseen, ravinteiden tehokkaaseen käyttöön ja kierrättämiseen sekä riskienhallintaan sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä.
  • Hankkeessa edistetään luonnon monimuotoisuutta.
 • Yritysten, elinkeinojen ja maaseudun palvelujen kehittämisen yhteistyöhankkeet

  Nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan yhteistyöhankkeet

  • Hankkeessa jalostetaan innovaatioista uusia käytäntöjä, tuotteita ja palveluja.
  • Hankkeissa uudistetaan ja monipuolistetaan maaseutualueiden taloutta turvataan uusien maatalousyrittäjien aloittamista ja helpotetaan sukupolven- ja omistajanvaihdoksia.
  • Hanke lisää yhteistyötä ja kehittää uusia ratkaisuja.

  Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön
  yhteistyöhankkeet

  • Hankkeella turvataan ja kehitetään maaseudun palveluja sekä uudistetaan ja monipuolistetaan maaseutualueiden taloutta.
  • Hankkeella voidaan esimerkiksi:
   • Luoda biotaloudesta työllisyyttä ja kasvua
   • Hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia
   • Kehittää matkailua ja luontopohjaisia hyvinvointipalveluita
   • Lisätä yhteistyötä ja kehittää uusia ratkaisuja.
 • Yleishyödylliset investoinnit ja investoinnit maaseudun toimintaympäristön kehittämiseksi

  Yleishyödylliset investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen

  Hankkeilla luodaan ja parannetaan maaseudun energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta ja uusiutuvia energialähteitä ja niiden käyttöä lisääviä investointeja sekä energiatehokkuutta ja energian säästöä lisääviä investointeja.
  Ilmastoneutraalius on tavoitteena.

  Yleishyödylliset investoinnit luonnonvarojen kestävään hoitoon

  • edistetään ja parannetaan vesiensuojelun tilannetta
  • vahvistetaan yhteistyötä ja verkostoitumista
  • kehitetään ja pilotoidaan uusia menetelmiä, työkaluja ja toimintatapoja pienten vesialueiden, rakennettujen vesiensuojelukosteikkojen ja muiden alueiden ja maaperän hoidossa ja kunnostamisessa.

  Yleishyödylliset investoinnit luonnon
  monimuotoisuuden edistämiseksi

  Hankkeilla luodaan ja parannetaan

  • maaseudun maisemanhoitoa
  • kylämaisemien ja luonnon monimuotoisuutta
  • ekosysteemipalveluja

  Tuettavat kohteet lisäävät maaseutualueen vetovoimaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.

  Yleishyödylliset investoinnit maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämiseen

  Hankkeessa voidaan toteuttaa esimerkiksi

  • etätyöpiste tai yhteiskäyttöinen työtila tai muu monipaikkaisuutta tukeva investointi
  • reitistö, laavu, liikuntapaikka, leikkipuisto tai muu virkistysmahdollisuuksia parantava investointi
  • pienimuotoinen vesihuoltohanke
  • esimerkiksi remontti tai muu investointi, joka parantaa turvallisuutta tai esteettömyyttä.

   

 • Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

  Koulutuksessa on monipuoliset mahdollisuudet

  • Koulutushankkeiden kohderyhmänä ovat maaseudun yrittäjät ja yhteisöt sekä viljelijät
  • Koulutus voi olla ryhmiä, täsmäkoulutuksia tai laajempia kokonaisuuksia; ammatillista koulutusta ja taitojen hankkimista, mukaan lukien koulutuskurssit, työpajat ja valmennus.
  • Koulutushankkeiden aiheina voivat olla:
   • Ilmasto- ja ympäristöasiat
   • Digitalisaatio
   • Energiantuotanto ja käyttö sekä energiansäästö
   • Uusin tutkimustieto.

  Tiedonvälityshankkeet tavoittelevat koulutushankkeita laajempia yleisöjä

  Tiedonvälityshankkeiden aiheina voivat olla:

  • ilmasto- ja ympäristöasiat, kuten ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen
  • digitalisaation hyödyntäminen
  • uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö sekä energiansäästön mahdollisuudet
  • kiertotalous
  • kestävä tuotanto ja toiminta
  • EU:n laatujärjestelmät
  • vesienhoito
  • luonnon monimuotoisuus ja geneettinen monimuotoisuus
  • uudet ratkaisut ja toimintamallit (esim. tuottajaorganisaatiot).

   

 • Vesihuolto- ja laajakaistainvestoinnit

  Vesihuoltoinvestoinnit

  • Vesihuoltoinvestointeina rahoitetaan pienimuotoisia vesihuollon digitalisaatiota, energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta parantavia investointeja
  • Investoinnit voivat olla aineellisia tai aineettomia
  • Tukea voi saada yksityis- ja julkisoikeudellinen yhteisö
  • Investoinnilla tulee olla yhteys kansalliseen vesihuoltouudistukseen
  • Etelä-Savon ELY-keskuksen valtakunnallinen vesihuoltoyksikkö neuvoo hakemisessa:
   Yksikön päällikkö Jyrki Lammila, jyrki.lammila(at)ely-keskus.fi

  Laajakaistainvestoinnit

  • Laajakaistainvestointeja rahoitetaan vain ELY-keskuksista
  • Kyläverkkohankkeita rahoitetaan alueilla, joilla huippunopeita tietoliikenneyhteyksiä
   ei markkinaehtoisesti rakenneta
  • Rakennettavan verkon tulee taata 1 Gbit/s nopeudella toimiva yhteys.
  • Kyläverkko jää tuensaajan omistukseen ja tuensaaja sitoutuu pitämään verkon käytössä
   tuen ehtojen mukaisesti.
  • Tukea voivat saada yksityis- ja julkisoikeudelliset yhteisöt, esimerkiksi yhdistys tai kunta.
  • Tukea voi saada korkeintaan 65 % hyväksyttävistä kustannuksista.
  • Osa hankkeen rahoituksesta voi olla talkootyötä.

Maaseutuverkosto kokoaa yhteen maaseudun kehittäjät

Maaseutuverkosto.fi on kaikkien maaseudun kehittäjien yhteinen paikka. Täällä voit verkostoitua, keskustella ja tutkia, mitä verkostossa tapahtuu juuri nyt. Ja mikä parasta, voit itse tuottaa monipuolisesti sisältöjä ja räätälöidä näkymääsi!

Hae sivuilta