Leader Maaseutukehitys -logo

Hakumenettely ja -prosessi

Työntekijät antavat ohjausta hakemusten valmisteluun. Toivomme, että hankehakijat olisivat jo mahdollisimman varhaisessa suunnitteluvaiheessa yhteydessä toimistolle työntekijöihin hakuprosessin sujuvoittamiseksi.

Hankkeiden ja yritystukien tulee olla paikalliseen strategiaan sopivia, eli käytännössä sopia vähintään yhden pääteeman tavoitteisiin ja täyttää hankkeiden valintakriteereistä kaikki pakolliset kriteerit eli hyväksyttävyysvaatimukset. Lisäksi hankkeiden tulee toteuttaa vähintään yhtä strategian läpileikkaavaa teemaa. Hankkeiden ohjelmamukaisuutta arvioidaan hakemuksen ja hankesuunnitelman perusteella.

Vuoden 2024 valintajaksot:

1. valintajakso päättyy 19.1.2024 (hallituksen kokous 1.2.2024)

2. valintajakso päättyy 8.3.2024 (hallituksen kokous 21.3.2024)

3. valintajakso päättyy 12.4.2024 (hallituksen kokous 29.4.2024)

4. valintajakso päättyy 31.5.2024 (hallituksen kokous 13.6.2024)

Kuva kertoo hakuprosessin eri vaiheista.

Hakumenettely

Maaseutukehityksen hankehaku on jatkuva, mutta käytännössä hakemusten käsittelyä jaksottavat hallituksen kokousajankohdat. Hakemusten tulee sisältää tarpeelliset tiedot hankkeen tavoitteista ja arvion syntyvistä tuloksista, toimenpiteistä ja tarvittavista resursseista, aikataulusta ja toiminnan jatkuvuudesta. Hakija vastaa hakemuksen tietojen toimittamisesta annetussa määräajassa. Hanketta ei saa olla aloitettu ennen kuin hakemus on tullut vireille Leader-ryhmässä. Hakemuksen voi tehdä vain sähköisenä Hyrrä -hakujärjestelmässä. Tarkempia ohjeita saat Maaseutukehityksen työntekijöiltä.

Yritystuen saamisen edellytyksenä on lähtökohtaisesti yritystoiminnan päätoimisuus tai siihen pyrkiminen. Yritystukien arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota lähipalveluiden säilymiseen tai syntymiseen, ilman että toimenpiteestä on olennaista haittaa alueen kilpailutilanteeseen.

Maaseutukehityksen työntekijät valmistelevat hakemukset hallituskäsittelyyn. Hakemusten tarkoituksenmukaisuuden arvioi (hyväksyntä/hylkäys) yhdistyksen hallitus valintakriteerien perusteella. Rahoitettavien hankkeiden ja yritystoimien valinnassa noudatetaan puolueettomuutta, läpinäkyvyyttä, alueellista ja toiminnallista tasa-arvoa sekä strategian mukaista ohjelmallisuutta. Hakemusten käsittelyssä hallitus noudattaa jääviyssääntöjä.

Laillisuustarkastuksesta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus, joka tekee hakemuksiin lopulliset viranomaispäätökset.

Hankkeiden valintakriteerit

Hankkeiden ohjelmaperusteisuus ja valintakriteerien täyttyminen tarkastellaan hallituksen kokouksessa jokaisen hankkeen osalta valintajaksoittain.

Hankkeen tulee täyttää kaikki pakolliset valintakriteerit eli hyväksyttävyysvaatimukset.

Hankkeen tulee toteuttaa vähintään yhtä strategian painopistettä sekä vähintään yhtä läpileikkaavaa teemaa. Pisteytys tehdään jokaiselle painopisteen alla olevalle kohdalle erikseen: ei toteuta= 0 pistettä, toteuttaa epäsuoraan = 1 piste, toteuttaa suoraan = 2 pistettä

Pisteytys ohjaa hankkeiden valintaa, mutta on erityisen merkittävässä roolissa silloin, kun hakemuksia on enemmän kuin rahoitusta olisi jaettavaksi.

Kirjaa hakemukseesi mitä strategian painopisteitä ja läpileikkaavia teemoja hanke mielestäsi toteuttaa ja miten.

 

Pakolliset valintakriteerit

Hyväksyttävyysvaatimukset eli pakolliset valintakriteerit, kaikkien täytyttävä:

 • Paikallislähtöisyys
 • Asukaslähtöinen aito tarve hankkeelle
 • Hyöty kohdentuu maaseutualueelle
 • Yksityinen rahoitus selvitetty
 • Hankeaikainen rahoitus selvitetty
 • Hankkeella syntyy jotakin uutta
 • Hanke on strategian mukainen
 • Hanke on realistinen ja kustannustehokas

 

Strategian painopisteet

Hanke toteuttaa strategian painopisteistä seuraavia (vähintään yhtä):

Painopiste 1: Kehittyvät yritykset ja elinkeinot

 • Parantaa yrittämisen tai elinkeinotoiminnan edellytyksiä
 • Vahvistaa yritysten uudistus- tai uudistumisvalmiutta
 • Syntyy uusi yritys, tuote tai palvelu
 • Parantaa yrityksen työllistävyyttä
 • Parantaa yritysten kannattavuutta
 • Lisää yritysten kansainvälistymistä
 • Säilyttää paikallisia palveluita
 • Monipuolistaa yritys- tai elinkeinotoimintaa
 • Turvaa yritystoiminnan jatkuvuutta

 

Painopiste 2: Uudistuvat ja älykkäät yhteisöt

 • Lisää alueen asumisviihtyvyyttä tai turvallisuutta
 • Parantaa asukkaiden elämänlaatua
 • Vahvistaa alueen veto- tai pitovoimaa
 • Turvaa yhdistys- ja harrastustoiminnan edellytyksiä
 • Turvaa paikallista kulttuuriperintöä
 • Parantaa palveluiden saavutettavuutta
 • Löytää uusia ratkaisuja paikallisyhteisön näkökulmasta
 • Turvaa haja-asutusalueen infraa
 • Lisää eri toimijoiden välistä yhteistyötä
 • Lisää nuorten osallistumista tai osallisuutta

 

Painopiste 3: Kestävät ilmasto- ja ympäristöratkaisut

 • Edistää ekologista, taloudellista, sosiaalista tai kulttuurista kestävyyttä
 • Parantaa rakennetun tai luonnonympäristön tilaa
 • Hillitsee ilmastonmuutosta tai edistää siihen sopeutumista
 • Edistää luonnonvarojen kestävää hoitoa
 • Edistää luonnon monimuotoisuutta

 

Strategian läpileikkaavat teemat

Hanke toteuttaa läpileikkaavista teemoista seuraavia (vähintään yhtä):

 • Edistää toimijoiden yhteistyötä tai verkostoitumista
 • Parantaa nuorison mahdollisuuksia maaseudulla
 • Hyödyntää digitalisaation luomia mahdollisuuksia
 • Hankkeella löydetään älykkäitä ratkaisuja
 • Hanke mahdollistaa toimijan tai toiminnan uudistumista
 • Edistää kestävää kehitystä
 • Hillitsee ilmastonmuutosta tai edistää siihen sopeutumista

Termien selitteet

Alueen vetovoima

Kuinka houkutteleva, kiinnostava, dynaaminen ja vetovoimainen alue on ulkopuolisten näkökulmasta. Alueelle on muuttohalukkuutta ulkopuolelta.

 

Alueen pitovoima

Millainen alue on sen omien asukkaiden ja toimijoiden näkökulmasta. Alueen toimijat ovat tyytyväisiä palveluihin ja omaan asuin- ja elinympäristöön. Asukkaat viihtyvät alueella eivätkä halua muuttaa pois.

 

Saavutettavuus

Saavutettavuudella tarkoitetaan asioiden, kohteiden tai palveluiden lähestyttävyyttä eli sitä, miten hyvin ne ovat saatavilla tai käytettävissä kaikille ihmisille. Tarkoitettaessa fyysistä ympäristöä, kuten rakennuksia, ulkoalueita ja julkisia liikennevälineitä, puhutaan usein esteettömyydestä. Saavutettavuus voi tarkoittaa myös aineetonta ympäristöä, kuten tietoa, verkkosivuja, palveluja ja asenteita. Saavutettavuus paranee, kun huomioidaan erilaisten ihmisten moninaiset tarpeet. Tällöin saavutettavuus on myös yhdenvertaisuuden edistämistä.

 

Digitalisaatio

Digitalisaatio tai digitalisoituminen tarkoittaa digitaalisen tietotekniikan yleistymistä arkielämän toiminnoissa.

 

Uudistuminen

Uudistumista voisi kuvata muuttumisena: jokin muuttuu, kasvaa tai kehittyy muutostarpeen ilmettyä. Muutos taas on prosessia, jossa jokin tulee toisenlaiseksi kuin se oli ennen uudistumista.

 

Älykäs ratkaisu

Usein älykäs ratkaisu yhdistetään digitalisaatioon tai tekoälyyn, mutta maaseudun kehittämisessä älykkäät ratkaisut voivat olla joko teknologisia, sosiaalisia tai taloudellisia. Ne voivat liittyä myös ympäristöön ja sen tilan parantamiseen.

 

Älykäs kylä

Älykkäät kylät ovat maaseudun yhteisöjä, jotka käyttävät innovatiivisia ratkaisuja parantaakseen toiminta- ja mukautumiskykyään paikallisten vahvuuksien ja mahdollisuuksien pohjalta. Kylien älykkäillä ratkaisuilla voidaan parantaa esimerkiksi digitaalisia palveluita, sosiaalista kestävyyttä tai ympäristöoloja. Älykkäisiin kyliin ei ole olemassa vakiomallia tai ratkaisua – kyse on paikallisten voimavarojen ja mahdollisuuksien kartoittamisesta ja niiden hyödyntämisestä parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Kestävä kehitys

Sosiaalinen, taloudellinen, ympäristöllinen ja kulttuurinen kehitys, joka ei vaaranna nykyisten eikä tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omat tarpeensa. Hanketoimijan opas kestävään kehitykseen.

Hae sivuilta