Leader Maaseutukehitys -logo

Ohjeita hakijoille

Tälle sivulle on koottu vinkkejä ja linkkejä hanketta toteuttaville tahoille hankkeen toteutuksen eri vaiheisiin.

Tutustu hanketoimijan käsikirjaan täältä.

Viestintäohjeita kauden 2014-2022 hankkeita toteuttaville löydät täältä.

Viestintäohjeet kauden 2023-2027 hankkeille päivitetään vuoden 2023 aikana.

poika kukka kädessä kukkapellolla

Tietoa hanketoteuttajalle

Vastuut ja velvollisuudet

Vastuu hankkeen toteuttamisesta on aina hankkeen hakijalla. Hakijan velvollisuuksiin kuuluu mm. hallintoasioiden hoitaminen ja hankkeen toteuttaminen sekä siitä raportoiminen rahoituspäätöksen mukaisesti.

Mitä hanketoteuttajan tulee muistaa?

Hankkeen toteuttaja vastaa hankkeen tarvitsemista resursseista, kuten tiloista ja väliaikaisrahoituksesta. Hakijan vastuulla ovat myös mahdolliset työnantajavelvollisuudet, hankkeen talous ja kirjanpito sekä hankesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen ja raportointi. Lisäksi hanketoteuttajan tehtävä on säilyttää hankkeeseen liittyvä aineisto hankkeen päätyttyä.

Vaikka hankkeen toteuttaisikin käytännössä jokin muu taho kuin hankkeen hakija, niin vastuu on aina hakijalla (yleishyödyllisillä yhteisöillä hallituksella tai johtokunnalla).

Päätösehtojen ja ohjeistusten noudattaminen

Hanke on toteutettava ELY-keskuksen päätöksessä hyväksytyn hankesuunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman mukaisesti päätöksessä ilmoitetussa toteutusajassa. Perehdy siis hyvin päätösehtoihin ja kysy tarvittaessa lisäohjeistusta Maaseutukehityksen henkilöstöltä.

Hankkeiden toteutuksessa on muistettava noudattaa myös hankintojen kilpailutuksessa, hankkeen dokumentoinnissa ja kirjanpidossa rahoittajan ohjeita. Ne ovat osa EU-rahoituksen pelisääntöjä. Toteutukseen liittyvät materiaalit tulee siis tallentaa hyvin.

Muutokset hankkeessa

Joskus hanke ei kuitenkaan toteudu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Olennaisista sisältöön liittyvistä muutoksista tulee aina tehdä ilmoitus rahoittajalle ennen muutoksia.

Jos hanke keskeytyy tai sitä ei toteuteta lainkaan, täytyy asiasta ilmoittaa rahoittajalle.

Raportointi ja maksatus

Hankkeeseen liittyvä hallinnointi (maksatukset ja raportit) ovat osa hankkeen toteutusta, joten ne tulee hoitaa ajallaan. Sen vuoksi on hyvä tarkistaa maksatuksen ja raportoinnin määräajat hankepäätöksestä. Vastuu raportoinnista on hakijalla.

Leader-ryhmien ja viranomaisten rooli

Leader-ryhmä ohjaa ja neuvoo hakijoita hankeprosessin eri vaiheissa.

ELY-keskus ja Leader-ryhmä hoitavat yhteistyössä hankkeen toteutuksen seurannan, valvonnan ja arvioinnin.

Leader-ryhmä raportoi ohjelmansa kokonaistoteutuksesta ELY-keskukselle, maa- ja metsätalousministeriölle, maaseutuvirastolle sekä toiminta-alueensa kunnille.

Hae sivuilta