Leader Maaseutukehitys -logo

Rahoituksen hakeminen

Leader-rahoitusta haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä, joka toimii kaikkien hanke- ja yritystukien asiointikanavana. Hyrrä-järjestelmän käyttöohjeet ja kirjautumislinkki löytyvät Ruokaviraston Hyrrä-sivuilta.

Rahoitettavan hankkeen voi aloittaa omalla riskillä vasta, kun hakemus on tullut vireille. Tätä emme kuitenkaan suosittele, vaan varminta on odottaa tukipäätös ennen kuin kustannuksia hankkeelle syntyy.

Hyrrän käyttöön tarvitaan hakijan edustajalle Suomi.fi palvelussa tehdyt valtuutukset hoitaa yhdistyksen asioita Hyrrässä. Ohjeita Suomi.fi -valtuuksien hakemiseen löydät Ruokaviraston ohjesivuilta.

tietokone koira laajakaista

Näin hakemusprosessi etenee Hyrrässä

Ota yhteyttä Leader Maaseutukehityksen työntekijöihin ennen hakemuksen tekemistä. Hanketta kannattaa suunnitella ja ohjeisiin perehtyä ennen Hyrrään kirjautumista. Hyrrään kirjautumista varten tarvitaan hakemuksen täyttäjän henkilökohtaiset pankkitunnukset, joten muista pitää ne mukanasi hakemuksen tekohetkellä.

 1. Täytä hakemus ja lähetä se sähköisesti viranomaiselle (Leader-ryhmä) Hyrrässä. Hyrrä ohjaa ja opastaa sinua hakemuksen täyttämisessä, tarvittavien liitteiden lisäämisessä ja lähettämisessä. Hakemus allekirjoitetaan sähköisesti.
 2. Saat ilmoituksen siitä, että hakemuksesi on tullut vireille. Jos hakemusta tarvitsee täydentää, saat asiasta täydennyspyynnön.
 3. Kun hakemuksesi on käsitelty, saat tukipäätöksen Hyrrän kautta.
 4. Kun olet aloittanut hankkeen ja kustannuksia on syntynyt, hae maksua Hyrrässä. Jos maksuhakemusta tarvitsee täydentää, toimita täydennykset Hyrrän kautta. Kun maksupäätös on tehty, saat tiedon siitä Hyrrään ja rahat tulevat tilille.

Kaikki toimittamasi hakemukset tietoineen tallentuvat Hyrrään, josta ne ovat myöhemminkin sekä sinun että viranomaisen saatavilla.

Ohjeita hankesuunnitelman ja kustannusarvion tekemiseen

Hankesuunnitelma

Hankehakemukset tehdään sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Hyrrässä on vastattava seuraaviin kysymyksiin, joista muodostuu hankkeen hankesuunnitelma:

 • kuka on hankkeen vastuuhenkilö ja yhteyshenkilö
 • hankkeen nimi
 • lyhyt kirjallinen kuvaus siitä, mitä hankkeessa tehdään
 • millaisen kustannusmallin valitsette hankkeeseen ja miksi valitsette kyseisen mallin
 • hankkeen kustannusarvio
 • hankkeen rahoitussuunnitelma
 • kuvaus hakijan toiminnasta, organisaatiosta, ammattitaidosta, kokemuksesta ja taloudellisesta tilanteesta sekä hankkeen toteuttamiseen käytettävistä ja tarvittavista resursseista
 • kuvaus siitä, mihin ongelmaan tai tarpeeseen hankkeella haetaan vastausta
 • kuvaus siitä, mitä tavoitteita hankkeella on ja miten tuloksia seurataan
 • kuvaus konkreettisista toimenpiteistä, mitä hankkeessa tehdään sekä vaikutuksista, joita hankkeella tavoitellaan
 • kuvaus siitä, mitkä tahot osallistuvat hankkeen toteuttamiseen ja miten, millaisissa verkostoissa hankkeessa toimitaan
 • kuvaus siitä, minkälaisia riskejä hankkeessa on ja miten niihin varaudutaan
 • kuvaus siitä, miten kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan hankkeessa
 • selvitys siitä, miten hankkeessa on huomioitu aiemmin toteutetut hankkeet
 • mikä on hankkeen kohderyhmä ja miten se on valittu
 • mikä on hankkeen toiminta-alue
 • miten hankkeesta on tiedotettu ja tullaan tiedottamaan hankkeen aikana
 • miten hankkeen toteutumista arvioidaan ja miten hankkeessa syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen
 • tehdäänkö hankkeessa talkootyötä ja jos tehdään, milloin ja kuinka paljon
 • missä määrin hanke edistää alueellisen ja valtakunnallisen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteiden toteutumista

 

Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

Rahoitushakemuksen liitteeksi tarvitaan riittävän tarkka hankkeen kustannusarvio. Hankkeen kustannusarvio perustuu hankesuunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin. Kustannusarviossa on eriteltävä kustannuslajeittain kaikki kustannukset, joita hankkeessa syntyy. Kustannuksia voi syntyä hankkeen aikana niihin kustannuslajeihin, jotka on mainittu kustannusarviossa.

Hankkeen rahoitus koostuu myönnettävästä tuesta ja yksityisestä rahoituksesta. Yksityinen rahoitus koostuu hakijan omasta rahallisesta osuudesta ja mahdollisesti vastikkeettomasta eli talkootyöstä. Yleishyödyllisissä hankkeissa hakijan rahallinen osuus yksityisestä rahoituksesta on oltava kehittämishankkeissa vähintään 20 % ja investoinneissa vähintään 35 %. Yksityinen rahallinen osuus on oltava yhdistyksen omaa rahaa, eikä se saa sisältää esimerkiksi julkisia avustuksia. Mikäli talkootyötä sisällytetään hankkeeseen, hakija esittää hankesuunnitelmavaiheessa arvion talkootyötehtävistä ja talkootyön määrästä. Talkootyön osalta henkilötyön arvo on 20 €/tunti/henkilö ja konetyön arvo on 60 €/tunti (sis. 20 € koneen käyttäjän ja 40 € koneen).

 

Kustannusten kohtuullisuus ja kilpailutus

Hakijan tulee osoittaa hankkeen hakemusvaiheessa, että hankkeen kustannusarvio perustuu kohtuullisiin ja realistisiin kustannuksiin.

 • Vähintään 3 000 €:n suuruisten kone, laite- tai välinehankintojen, ostopalveluiden tai muiden hankintojen osalta kustannusten kohtuullisuus osoitetaan riittävällä määrällä tarjouksia tai hintatason selvityksiä. Pyydä vähintään kolme tarjousta tai selvitä hintatietoja puhelimitse, sähköpostitse tai internetistä. Lisäksi hakijan on laadittava hintatason selvityksestä hintavertailu.
 • Viranomaisen on varmistuttava kustannusten kohtuullisuudesta myös alle 3 000 €:n suuruisissa hankinnoissa. Hakijan on osoittava näiden hankintojen osalta, mihin hintataso perustuu ja pyydettäessä toimitettava niistä myös hintatason vertailutietoja.
 • Rakentamisen hankkeissa kustannusarvio laaditaan yleensä yksikkökustannuksiin tai kokonaistarjoukseen perustuen. Kustannusten kohtuullisuuden tarkastaa tällöin ELY-keskuksen rakentamisasiantuntija viitekustannuksiin verraten.

Rakentamisen suunnittelu

Hanke, joka sisältää rakentamista vaatii erityisen huolellisesta suunnittelua. Varaa riittävästi aikaa rakentamis- tai kunnostushankkeen valmisteluun ja tee suunnittelu ammattilaisen kanssa. Hyvä on kiinnittää huomiota suunnitelmien laatuun; näin saadaan tieto todellisista kustannuksista, ja voidaan suunnitella hankkeen talous realistiselle pohjalle.

Laadi kustannuslaskelma tai -arvio yhdessä ammattilaisen kanssa. Ennakkoon pyydetyt tarjoukset auttavat kustannusarvion tekemisessä. Rakentamishankkeet voivat sisältää talkootyötä, joten huomioi talkootyö myös kustannusarviossa ja rahoituksessa.

Rakennushankkeen suunnittelun alkuvaiheessa kannattaa olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan, josta saa tietoa, millaisia lupia hankkeeseen tarvitaan. Rahoitusta hakiessa tarvitset samoja rakentamisen asiakirjoja, kuin viranomaislupia varten. Rakentamishankkeissa tarvittavia suunnitelmia ovat pääpiirustukset, rakennusselostus sekä tarvittaessa erikoissuunnitelmat.

Ota jo rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa esteettömyys huomioon; tuettavassa kohteessa on edistettävä esteettömyyttä. Muista huolehtia turvallisuusasioista rakentamisen aikana ja kohteen rakenteissa.

Tutustu tarkemmin rakentamishankkeiden valmisteluun täältä.

Hakemuksen liitteet

Kehittämishankkeen liitteet:

 • eritelty kustannusarvio
 • eritelty rahoitussuunnitelma, jossa selvitetty myös yksityinen rahoitus
 • kuvaus siitä, miten hankkeen välirahoitus järjestetään
 • yhdistysrekisteriote
 • yhdistyksen voimassaolevat säännöt
 • selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esim. viimeisin tilinpäätös
 • selvitys kustannusten kohtuullisuudesta (tarjoukset tai hintatason selvitys)
 • allekirjoitettu pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa hankkeen hakemisesta on päätetty
 • verottajalta haettu ohjauspyyntö alv:n hyväksyttävyydestä hankkeessa, jos on alv-velvollinen osasta toimintaa tai kaupparekisteristä tieto, että hakija ei ole arvonlisäverorekisterissä.
 • jos hankkeessa on ohjausryhmä, sen jäsenten suostumukset
 • arvio talkootyön laadusta ja määrästä 2023avt (pdf)

Rakentamista sisältävissä investointihankkeissa lisäksi:

 • tarvittavat luvat ja ilmoitukset tai viranomaisen ilmoitus siitä, että lupia ei tarvita
 • palovakuutustodistus
 • sopimukset, esim. maanomistajien kanssa

sekä rakennusalan ammattilaisen tekemät

 • pääpiirustukset
 • rakentamiseen liittyvät erikoissuunnitelmat
 • rakennusselostus
 • rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio

Hae sivuilta