Leader Maaseutukehitys -logo

Yritystuen yleiset edellytykset

 • Yrityksen tulee sijaita tukikelpoisella maaseutualueella
 • Tukea myönnetään vain kannattavaan liiketoimintaan
 • Tuen myöntäminen ei saa vääristää kilpailua
 • Tuen avulla yrityksen toiminnan tulee kehittyä tai uudistua

Yritysten Leader-tuet

Kauden 2023-2027 yritysten Leader-tukimuodot löydät kuvan alta haitarivalikosta.

Leader-yritystukia voivat hakea osa-aikaiset ja päätoimiset mikroyritykset, monialaiset maatilat, yhteisyritykset tai osuuskunnat.

Tuettavan yrityksen tulee olla enintään 5 htv työllistävä. Tätä suuremmat yritykset hakevat tukea pääsääntöisesti ELY-keskuksesta.

 

Yritysten tukimuodot

 • Investointituki

  Yritysten investointituella voidaan rahoittaa kone- ja laiteinvestointeja sekä rakentamista. Rakentamisinvestointi tarkoittaa tuotantotilan hankkimista, uuden suunnittelua ja rakentamista tai olemassaolevan tuotantotilan kunnostamista tai laajentamista. Näiden aineellisten toimenpiteiden lisäksi voidaan rahoittaa myös aineettomia investointeja, kuten tietokoneohjelmistoja, lisenssejä, käyttölupia, tekijänoikeuksia ja tavaramerkkien hankintoja.

  Investoinnilla on oltava olennainen merkitys yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

  Investointien tukitaso on Joutsan ja Luhangan kunnissa 25-35 % ja Hankasalmen, Konneveden ja Toivakan kunnissa 20-25 %. Tukitaso riippuu yrityksen toimipaikan sijainnissa käytössä olevasta tukialueluokituksesta sekä maaseututyypistä. Maaseututyypin voi tarkastaa toimipaikan osoitteen perusteella täällä.

  Investoinnin kustannusarvion tulee olla 5 000-100 000 €/ hanke. Tätä suuremmat tuet haetaan Keski-Suomen ELY-keskukselta. Alle 5 000 €:n hankkeita ei tueta.

  Tuki energiainvestointeihin päätoimisille mikroyrityksille harvaanasutulla tai ydinmaaseudulla on tarkoitettu yrityksen energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan, uusiutuvan energian käytön lisäämiseen tai energia- ja  materiaalitehokkuuden parantamiseen. Energiantuotannon tämän tukimuodon kautta tuettavissa toimenpiteissä tulee kohdistua yrityksen omaan käyttöön. Tukitaso on kaikille yrityksille 30 %.

 • Käynnistämistuki

  Käynnistämistukia ovat uuden yritystoiminnan kokeilu, omistajanvaihdos ja osa-aikaisen tai päätoimisen yrityksen käynnistäminen sekä maatalouden kokeilutuki. Käynnistämistuki maksetaan vakioituna kertakorvauksena jälkikäteen yhdessä erässä. Sitä voidaan hakea joko henkilönä tai yrityksenä y-tunnuksella, riippuen yrityksen perustamistilanteesta.

  Uuden yritystoiminnan kokeilu 2 500 €/hakija (henkilönä, ei vielä yritystä perustettu), samalle hakijalle kerran rahoituskauden aikana. Kokeilu voi kestää enintään neljä kuukautta, ja sillä on mahdollista kokeilla myös kevytyrittäjyyttä. Tukea voi käyttää raaka-aineisiin ja tarvikkeisiin, toimitilojen tai laitteiden vuokriin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina. Tukea ei voi käyttää pienhankintoihin.

  Tuki omistajanvaihdoksen suunnitteluun 2 500 € tai 5 000 €, myönnetään ilman y-tunnusta olevalle henkilölle tai mikroyritykselle, jolla on tukea haettaessa y-tunnus. Ostettavan yrityksen tulee sijaita harvaanasutulla tai ydinmaaseudulla ja ostettava yritys on yksilöitävä. Hakija voi tulla harvaan asutun tai ydinmaaseudun ulkopuolelta. Tukea ei myönnetä maa- ja metsätalousalan yritystoiminnan omistajanvaihdoksen suunnitteluun. Tuki on tarkoitettu ostajalle yrityksen omistajanvaihdoksen valmisteluun liittyviin asiantuntijapalveluihin, erityisesti juridisiin, tilitoimisto- ja taloushallintopalveluihin tai liiketoiminnan kehittämiseen liittyviin konsulttipalveluihin. Omistajanvaihdoksen ei välttämättä tarvitse toteutua hankeaikana.

  Tuki osa-aikaisen yrittäjyyden käynnistämiseen 5 000 € voidaan myöntää samalle tuen hakijalle kerran rahoituskauden aikana. Hakijalla on oltava y-tunnus ja tukea hakevan yrityksen on sijaittava tukikelpoisella alueella. Tukea ei voida myöntää, jos samalle hakijalle on myönnetty tuki päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen. Hakijan saama aiempi tuki uuden yritystoiminnan kokeiluun ei estä saamasta tukea osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen. Osa-aikaisuus tarkoittaa 10–35 työtuntia/viikko tai kausiluonteinen yrittäminen enintään 6 kk vuodessa. Hakijan palveluksessa ei saa olla palkattua työvoimaa. Tukea voidaan käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, raaka-aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutukseen, valmennukseen, asiantuntijaosaamiseen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina. Tukea voidaan käyttää lisäksi pienhankintoihin.

  Tuki päätoimisen yrittäjyyden käynnistämiseen, 7 500 € samalle tuen hakijalle kerran rahoituskauden aikana. Hakijalla on oltava y-tunnus ja tukea hakevan yrityksen on sijaittava tukikelpoisella alueella. Tukea ei voida myöntää, mikäli samalle hakijalle on myönnetty tuki osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen. Hakijan saama aiempi tuki uuden yritystoiminnan kokeiluun ei estä saamasta tukea päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen. Päätoimisella yritystoiminnalla tarkoitetaan yritystoimintaa, jossa keskimääräinen työmäärä on vähintään 35 tuntia viikossa. Tukea voidaan käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina. Tukea voidaan käyttää lisäksi pienhankintoihin.

  Tuki maatalouden alkutuotannon kokeiluun 2500 € / 5000 € / 7500 € riippuen kokeilun laajuudesta. Enintään 7500 euroa samalle tuensaajalle rahoituskauden aikana. Hakijalla tulee olla y-tunnus. Tuki on tarkoitettu ensimmäistä kertaa kokeiltavaan toimintaan tai olemassa olevan maataloustoiminnan monipuolistamiseen. Toimenpitäitä voivat olla esimerkiksi uusien liikeideoiden testaaminen ja kokeilu, kuten erikoiskasvien viljelyn aloittaminen tai laajentaminen kaupalliseen tuotantoon, kumppanuusmatalouden kokeilu tai eläintenpidon uusien menetelmien kokeilu. Kokeilun kesto on korkeintaan kolme vuotta. Kokeilu voi ja saa epäonnistua. Kaikki kokeilut on dokumentoitava tuen maksua varten. Tuki on käytettävissä toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutukseen, valmennukseen, asiantuntijaosaamiseen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina. Tukea on mahdollista käyttää myös pienhankintoihin, jotka kestävät pääasiassa kokeilun ajan. Tuki ei ole tarkoitettu olemassa olevan maatilan tavanomaiseen ja vakiintuneeseen maataloustoimintaan eikä eläinten hankintaan.

 • Kehittämistuki

  Kehittämistuet ovat vakioituna kertakorvauksena jälkikäteen yhdessä erässä maksettavia neuvonta-, ohjaus- ja asiantuntijapalveluita yrityksen toiminnan eri vaiheissa.

  Aloittaville yrityksille (alle 1 tilikausi):

  Yritystoiminnan suunnitteluvaiheen tuki (1 x per hakija) myös maatalouden kokeilutuen suunnittelu. Tukea voidaan käyttää ostettaviin palveluihin uuden yritystoiminnan aloittamisen suunnittelussa. Suunnittelulla tarkoitetaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla tapahtuvaa yritystoiminnan edellytysten selvittämistä ja liikeidean kehittämistä. Yritystoimintaa suunnittelevalle henkilölle, jolla ei ole y-tunnusta haettaessa tai myönnettäessä. Tuki on 1000 euroa liikeidean kehittämiseen tai asiantuntijapalveluihin.

  Yritystoiminnan kehittämistoimenpiteen valmisteluvaiheen tuki (1 x per hakija) Mikroyrityksille ja henkilöille, joilla on y-tunnus. Tuen määrä on 2000 €, se maksetaan vakioituna kertakorvauksena yhdessä erässä. Valmistelulla tarkoitetaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla tapahtuvaa liiketoimintasuunnitelman ja kehittämisuunnitelman laatimista tai rahoitusten hakemisen edellytysten selvittämstä. Valmisteltavien selvitysten ei tarvitse kohdistua Leader-rahoitukseen, vaan niille voidaan hakea muita rahoituslähteitä.

  Jo pidempään toimineelle yritykselle (yli 1 tilikausi):

  Vakiintuneen yritystoiminnan kehittäminen  (max 3 x per hakija) 3 000 € tukea asiantuntijapalveluihin, aineisiin, tarvikkeisiin, matkoihin ja vuokriin. Tuki on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneelle mikroyritykselle, joka toimii tukikelpoisella alueella. Sitä voidaan myöntää kolme kertaa kauden aikana samalle hakijalle, mutta edellytyksenä on, että edeltävä vakiintuneen yritystoiminnan tuki on käytetty ennen uuden tuen myöntämistä.

 • Yritys- ja viljelijäryhmähanke

  Yritys- ja viljelijäryhmähanke on tarkoitettu useamman yrityksen yhdessä tehtävään kehittämistyöhön. Ryhmä yrityksiä kehittää yhdessä toimintaansa vähintään yhden yhteisen kehittämistoimenpiteen kautta sekä tarvittaessa myös yrityskohtaisilla toimenpiteillä.

  Tukitaso hankkeille on 75 %.

  Yritysryhmässä tulee olla vähintään 3 eri toimijaa. Yritysryhmähankkeen hakijan tulee olla jokin kehittämisorganisaatio. Mukana olevat yritykset maksavat vain omaavastuuosuuden yhteisistä ja oman yrityksensä yrityskohtaisista toimenpiteistä.

  Lisätietoa yritysryhmähankkeista löytyy myös Ruokaviraston sivuilta.

Tutustu maaseuturahaston yritystukimuotoihin tarkemmin Ruokaviraston sivuilla:

Hae sivuilta