JyväsRiihi logo

Maksatuksen hakeminen

Voit hakea hankkeen maksua, kun olet saanut myönteisen tukipäätöksen. Tuki maksetaan aina jälkikäteen. Tuen maksun edellytyksenä on, että toimenpiteet on toteutettu, laskut maksettu ja kulut on kirjattu yrityksen kirjanpitoon. Tuki haetaan maksuun sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta. Jos tarvitset neuvoja maksuhakemuksen laatimisessa, olethan yhteydessä JyväsRiiheen.

Maksatusohjeet

Maksatusohjeet koskevat hankkeita, jotka ovat saaneet myönteisen tukipäätöksen rahoituskaudella 2014–2022.

Voit hakea maksua eli tehdä maksuhakemuksen, kun ELY-keskus on tehnyt hankkeelle myönteisen tukipäätöksen. Ennen maksuhakemuksen tekemistä lue huolella hankkeen voimassa oleva tukipäätös.

Maksuhakemuksessa on annettava selvitys toimenpiteen toteuttamisesta ajalta, jolta maksua haetaan. Maksuhakemukseen on liitettävä maksamisen kannalta välttämättömät selvitykset ja tilinpitoasiakirjat. Liitä maksuhakemukseen maaseudun yritystuen maksua koskevat liitteet, muun muassa ote pääkirjasta sekä meno- ja maksutositteet.

Jos hankesuunnitelmassa tai yrityksesi toiminnassa on tapahtumassa muutoksia tuen myöntämisen jälkeen, ilmoitathan muutoksista välittömästi JyväsRiiheen.

 

Maksuhakemuksen käsittely

Tee maksuhakemus huolellisesti, jotta hakemuksen käsittely on sujuvaa ja tuki voidaan maksaa mahdollisimman nopeasti. Kun olet allekirjoittanut ja lähettänyt maksuhakemuksesi Hyrrässä, hakemuksen käsittely ELY-keskuksessa voi alkaa.

ELY-keskus pyytää hakijaa tarvittaessa täydentämään maksuhakemusta. Puutteellinen hakemus tulee täydentää viranomaisen antamassa määräajassa. Sen jälkeen kun ELY-keskus on hyväksynyt tukea maksettavaksi, Ruokavirasto maksaa tuen yrityksen tilille.

Maksamisen hakuaika ja maksuserät

Tuettavan toimenpiteen viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä. Toteutukseen voi myös hakea perustellusta syystä jatkoaikaa ennen toteutusajan umpeutumista.

 • Investointituki maksetaan enintään neljässä erässä.
 • Perustamistuki maksetaan vähintään kahdessa ja enintään kolmessa erässä.

 

Maksua voi hakea kustannuksiin, jotka

 • on hyväksytty tukipäätöksessä, päätöksessä on mukana hyväksytty kustannuserittely
 • ovat syntyneet hakemuksen vireilletulon jälkeen ja tukipäätöksessä hyväksytyllä toteutusajalla
 • ovat tuensaajalle osoitettuja ja tuensaajan maksamia (osamaksulla maksaessa tukea voi hakea vasta, kun kaikki maksuerät on maksettu, ja omistusoikeus on siirtynyt tuensaajalle)
 • on kirjattu tuensaajan kirjanpitoon.

Maksuhakemuksen tekeminen Hyrrä-järjestelmässä

Maksuhakemus tehdään Hyrrä järjestelmässä.

 • Pääset aloittamaan maksuhakemuksen teon Hyrrässä avaamalla tukihakemuksen ja siellä Päätös-välilehden.
 • Valikosta valitaan Maksuerä tai Loppumaksu, jonka jälkeen Tee maksuhakemus -painike aktivoituu.
 • Valitse maksuerä, jos aiot hakea maksua useammassa erässä. Loppumaksu valitaan vain siinä tapauksessa, että haet kaikki hankkeen kustannukset kerralla maksuun.
 • Maksuhakemuksen voi tallentaa ja jatkaa myöhemmin.
 • Täytä maksuhakemuksen kaikki kohdat ja lisää tarvittavat liitteet.
 • Lopuksi maksuhakemus allekirjoitetaan ja lähetetään.

Eri tukimuotoihin liittyvät maksuohjeet

Investointituen ja investoinnin toteutettavuustutkimuksen maksatus

Investointitukea maksetaan enintään tukitasoa ja myönnetyn tuen määrää vastaava osuus maksuhakemuksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista. Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai korjaamiseen myönnetyn investointituen viimeinen erä on vähintään 20 prosenttia tuen kokonaismäärästä. Tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut tukipäätöksessä esitettyjä tuen ehtoja.

Jos maksuhakemukseen on sisällytetty tukikelvottomia kustannuksia, vähennetään nämä maksuhakemuksessa esitetyistä kustannuksista maksettavan tuen määrää vahvistettaessa. Jos maksuhakemuksessa maksettavaksi haetun tuen määrä on yli 10 % suurempi kuin kustannusten tukikelpoisuuden tarkastelun jälkeen vahvistettu tuen määrä, maksettavan tuen määrää vähennetään.

 • Kirjaa hakemuslomakkeeseen tiivis kuvaus hankkeen toteutuksesta ja tuloksista. Tarvittaessa myös liitteisiin voi lisätä erillisen raportin, joka sisältää valokuvia toteutusvaiheesta ja investoinnin lopputuloksista.
 • Kirjanpidosta maksujaksoa koskeva pääkirjan ote, jossa näkyvät hankkeeseen liittyvien maksujen kirjaukset, kirjaa kulut mieluiten omalle kustannuspaikalle
 • Kopiot yritykselle osoitetuista, maksetuista laskuista ja niihin mahdollisesti liittyvät sopimukset.
 • Tiliotteet tai maksutositteet, joista näkyy yrityksen maksamat hankkeeseen liittyvät kulut.
 • Pyydetyt ja saadut tarjoukset yli 2500 € hankinnoista, jos niitä ei ole toimitettu hakuvaiheessa. Kustannusten kohtuullisuuden selvittämisessä apuna voi myös käyttää hintavertailulomaketta.
 • Jos kyseessä rakentamishanke, johon on saatu rakennuslupa: rakennuslupapäätöksen mukaisten katselmusten pöytäkirjat.

 

Yrityksen perustamistuen maksatus

Perustamistuki maksetaan hyväksytyn toimenpidesuunnitelman toteuttamisen perusteella. Tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut tukipäätöksessä esitettyjä tuen ehtoja.

Perustamistuen ensimmäinen erä voidaan maksaa, kun toimenpidesuunnitelma on hyväksytty tukipäätöksellä ja yritys on perustettu ja merkitty voimassa olevien säännösten mukaisesti kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Perustamistuen toinen erä, ellei kyseessä ole viimeinen maksuerä, voidaan maksaa, kun vähintään puolet toimenpidesuunnitelman mukaisista tukipäätöksellä hyväksytyistä toimenpiteistä on toteutettu. Perustamistuen viimeinen erä voidaan maksaa, kun hyväksytyt toimenpidesuunnitelman mukaiset toimenpiteet on kokonaisuudessaan toteutettu.

 • Hakemukseen on liitettävä tiivis kuvaus tai tarpeen mukaan erillinen raportti tukipäätöksellä hyväksyttyjen, liiketoimintasuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta maksuhakemuksen ajalta.
 • Tukipäätöksessä yksilöidyt toimenpiteiden toteutumisen todentamiseksi tarvittavat asiakirjat liittteksi.
 • Alustava tuloslaskelma ja tase yrityksen perustamisen ja maksuhakemuksen laatimisen väliseltä ajalta. Jos perustamistuki on myönnetty toimivalle yritykselle uuteen liiketoimintaan, alustava tuloslaskelma ja tase on laadittava tai vastaavat tiedot ilmoitettava yksinomaan uuden yritystoiminnan osalta.

Hyrrä-ohje yritystuen maksuhakemuksen tekemiseen

Hae sivuilta