JyväsRiihi logo

Yritystuen maksun hakeminen

Yritystuen maksua voi hakea myönteisen tukipäätöksen jälkeen. Tuki maksetaan aina jälkikäteen. Maksuhakemus tehdään sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa. Olethan yhteydessä JyväsRiiheen, jos tarvitset neuvoja maksuhakemuksen laatimisessa.

Yleistä maksun hakemisesta

Tämän sivun maksatusohjeet koskevat yritystukia, jotka ovat saaneet myönteisen tukipäätöksen rahoituskaudella 2023–2027. Vuosina 2014-2022 rahoituspäätöksen saaneiden hankkeiden maksatusohjeet löytyvät sivun lopusta.

Voit hakea yritystuen maksua, kun ELY-keskus on tehnyt hankkeelle myönteisen tukipäätöksen ja hankkeellesi on syntynyt kustannuksia. Tutustu hankkeen tukipäätökseen ja sen ehtoihin huolellisesti ennen maksuhakemuksen tekemistä.

Anna maksuhakemuksessa selvitys toimenpiteen toteutumisesta ajalta, jolta haet maksua. Lisää mukaan maksamisen kannalta tarpeelliset liitteet.

Olethan välittömästi yhteydessä JyväsRiiheen, jos hankesuunnitelmassa tai yrityksesi toiminnassa tapahtuu muutoksia tuen myöntämisen jälkeen. Muutoksista tulee olla yhteydessä aina ennen muutoksia ja niistä aiheutuvien kustannusten syntymistä.

Kannattaa tutustua myös Maksatuksen vinkkilistaan, johon on koottu tarkempia ohjeita maksuhakemuksen tekemiseen.

Maksatuksen vinkkilista (pdf)

Maksuhakemuksen käsittely

ELY-keskus voi aloittaa hakemuksen käsittelyn sen jälkeen, kun olet allekirjoittanut ja lähettänyt maksuhakemuksen Hyrrässä. Huolella tehty maksuhakemus nopeuttaa hakemuksen käsittelyä ja tuen maksamista.

ELY-keskus voi tarvittaessa pyytää maksuhakemukseen lisätietoja. Vastaa lisätietopyyntöihin annetussa määräajassa.

Ruokavirasto maksaa tuen yrityksen tilille, kun ELY-keskus on hyväksynyt tuen maksettavaksi.

Maksamisen hakuaika ja maksatuserät

Hankkeen hyväksytyt kustannukset ovat tukikelpoisia sen jälkeen, kun olet lähettänyt rahoitushakemuksesi Hyrrässä käsiteltäväksi ja saanut ilmoituksen vireilletulosta. Tukikelpoisia kustannuksia voi syntyä hankkeen toteutusaikana.

Tukea voidaan maksaa yhdessä tai useammassa erässä. Jos hankkeen toteutusaika on pitkä, kannattaa maksuja hakea useammassa erässä. Vakioidut kertakorvaukset maksetaan yhdessä erässä.

Tee viimeinen maksuhakemus viimeistään neljän kuukauden kuluessa siitä, kun hankkeen toteutusaika on päättynyt. Tallenna hankkeen seurantatiedot samalla, kun haet tuen viimeistä maksuerää.

Maksuhakemuksen tekeminen Hyrrässä

Maksuhakemus tehdään Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi).

Ennen kuin aloitat maksuhakemuksen tekemisen, avaa saamasi tukipäätös. Tarkista tukipäätöksestä hyväksytyt kustannukset ja myönnetyn tuen määrän sekä hankkeen toteutukselle asetetut erityisehdot.

Maksuhakemuksella haetaan maksatusta syntyneiden ja maksettujen kustannusten perusteella. Hankkeen kustannusten tulee olla tukipäätöksellä hyväksytyn hankesuunnitelman ja kustannusarvion mukaisia.

 • Vinkkejä Hyrrän käyttöön

  Maksuhakemuksen sisältöön vaikuttaa valittu maksutapa (kustannusperusteinen/tuotosperusteinen), tukimuoto ja toimenpide. Hakemuksen täyttöperiaate on kuitenkin sama.

  • Kirjaudu Hyrrä-asiointipalveluun: https://hyrra.ruokavirasto.fi
  • Valitse hankkeesi Omat hankkeet -valikosta
  • Hankkeen maksut -osiossa on Tee maksuhakemus -painike.
  •  Tee maksuhakemus -painikkeesta aukeaa Maksuhakemuksen valintaikkuna, jossa on eri maksuhakemusvaihtoehtoja riippuen tukimuodosta ja tukipäätöksessä määritellystä maksutavasta.
  • Hakemus avautuu esitäytettynä tukihakemuksella ilmoitettujen ja hyväksyttyjen tietojen perusteella.
  • Aloita maksuhakemuksen tekeminen painikkeesta Aloita maksuhakemus.
  • Täytä maksuhakemuksen kaikki kohdat ja lisää tarvittavat liitteet.
  • Jos maksuhakemuksesi jää kesken, voit jatkaa sen täyttämistä myöhemmin. Keskeneräinen hakemus tallentuu hankemappiin.
  • Lopuksi allekirjoita ja lähetä maksuhakemus.
  • Hankemappiin tallentuvat myös hakemuksen käsittelijän mahdollisesti lähettämät lisätietopyynnöt ja maksuhakemukseen tehty maksupäätös.

   

  Tarkemmat ohjeet maksuhakemuksen täyttämiseen löydät Ruokaviraston sivuilta.

Maksuhakemuksen liitteet ja muut selvitykset

Maksuhakemuksen sisältö ja tarvittavat liitteet määräytyvät sen mukaan, onko kyseessä tuotosperusteisesti vai kustannusperusteisesti maksettava tuki.

Investointituki on kustannusperusteisesti maksettava yritystuki. Leader-ryhmän kautta haettu yrityksen käynnistystuki ja kehittämistuki ovat tuotosperusteisesti maksettavia tukia.

 • Kustannusperusteinen maksuhakemus

  Kerro maksuhakemuksessa hankkeen toteutumisesta sillä aikavälillä, jota maksuhakemus koskee. Kustannusten tulee olla tuensaajan maksamia.

  Liitä maksuhakemukseen pääkirja tai ote pääkirjasta siltä aikaväliltä, jota maksuhakemus koskee. Jos pääkirjassa ei ole avattu kirjauksia riittävällä tasolla, toimita erillinen tositekoonti (lomake 2304TK) tai vastaavat tiedot sisältävä selvitys.

  Kirjaa hankkeen kustannukset kirjanpidossa omalle tilille tai kustannuspaikalle tai pidä kustannukset muutoin selkeästi erillään kirjanpidossa koko hankkeen toteutuksen ajan.

  Investointien osalta kirjaa kustannukset pääsääntöisesti tasetilille, joka osoittaa, että tuettu omaisuus sisältyy tuensaajan varoihin.

  Jos olet yhdenkertaista kirjanpitoa pitävä ammatin- tai liikkeenharjoittaja, esitä hankkeen kustannukset erillisellä riittävällä selvityksellä, esimerkiksi tositekoonnilla lomakkeen 2304TK avulla tai muilla riittävillä todentamisasiakirjoilla.

  Tukea maksetaan tukipäätöksen mukainen prosentuaalinen osuus toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

  Jos kyseessä on luvanvarainen rakentamishanke, liitä viimeiseen maksuhakemukseen kunnan rakennusvalvontaviranomaisen loppukatselmuspöytäkirja.

  Jos hankit tuella rakennuksen, kiinteistön tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeita, liitä maksuhakemukseen kauppakirja, josta selviää rakennuksen ja maan arvo erikseen.

  Rakentamishankkeissa liittymismaksuista on liitettävä liittymissopimus (mm. sähkö-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja tietoliikenne).

  Jos rakentamishankkeessa (investointi) on hyväksytty palkkakuluja, esitä maksuhakemuksessa hankkeelle työtä tehneiden henkilöiden työsopimukset tai muu selvitys palkan perusteista. Hankkeelle tehty työ tulee käydä hakemuksesta ilmi ja se voidaan osoittaa tuntikirjanpidolla, esimerkiksi lomakkeen 2301T  avulla.

  Tuntikirjanpidosta tulee käydä ilmi tehdyn työn ajankohta, määrä, sisältö ja kokonaistyöajankäyttö sisältäen palkalliset poissaolot.

 • Tuotosperusteinen maksuhakemus

  Kerro maksuhakemuksessasi, mitä hankkeessa on tehty ja miten tukihakemuksessasi ollut hankesuunnitelma on toteutunut. Erittelyä syntyneistä kustannuksista ei tarvita.

  Liitä maksuhakemukseen tukipäätöksessä määritellyt todentamisen asiakirjat (esim. selvitys tai raportti, valokuvat, sopimukset, muut dokumentit). Tuki maksetaan tukipäätöksessä hyväksyttyjen toimenpiteiden toteutumista vastaavina erinä.

Ohjeet vuosina 2014-2022 rahoituspäätöksen saaneille hankkeille

Alla olevat maksatusohjeet koskevat hankkeita, jotka ovat saaneet myönteisen tukipäätöksen rahoituskaudella 2014–2022.

 • Yleistä maksun hakemisesta

  Voit hakea maksua eli tehdä maksuhakemuksen, kun ELY-keskus on tehnyt hankkeelle myönteisen tukipäätöksen. Ennen maksuhakemuksen tekemistä lue huolella hankkeen voimassa oleva tukipäätös.

  Maksuhakemuksessa on annettava selvitys toimenpiteen toteuttamisesta ajalta, jolta maksua haetaan. Maksuhakemukseen on liitettävä maksamisen kannalta välttämättömät selvitykset ja tilinpitoasiakirjat. Liitä maksuhakemukseen maaseudun yritystuen maksua koskevat liitteet, muun muassa ote pääkirjasta sekä meno- ja maksutositteet.

  Jos hankesuunnitelmassa tai yrityksesi toiminnassa on tapahtumassa muutoksia tuen myöntämisen jälkeen, ilmoitathan muutoksista välittömästi JyväsRiiheen.

 • Maksuhakemuksen käsittely

  Tee maksuhakemus huolellisesti, jotta hakemuksen käsittely on sujuvaa ja tuki voidaan maksaa mahdollisimman nopeasti. Kun olet allekirjoittanut ja lähettänyt maksuhakemuksesi Hyrrässä, hakemuksen käsittely ELY-keskuksessa voi alkaa.

  ELY-keskus pyytää hakijaa tarvittaessa täydentämään maksuhakemusta. Puutteellinen hakemus tulee täydentää viranomaisen antamassa määräajassa. Sen jälkeen kun ELY-keskus on hyväksynyt tukea maksettavaksi, Ruokavirasto maksaa tuen yrityksen tilille.

 • Maksamisen hakuaika ja maksuerät

  Tuettavan toimenpiteen viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä. Toteutukseen voi myös hakea perustellusta syystä jatkoaikaa ennen toteutusajan umpeutumista.

  • Investointituki maksetaan enintään neljässä erässä.
  • Perustamistuki maksetaan vähintään kahdessa ja enintään kolmessa erässä.
 • Kustannukset, joihin maksua voi hakea

  Maksua voi hakea kustannuksiin, jotka

  • on hyväksytty tukipäätöksessä, päätöksessä on mukana hyväksytty kustannuserittely
  • ovat syntyneet hakemuksen vireilletulon jälkeen ja tukipäätöksessä hyväksytyllä toteutusajalla
  • ovat tuensaajalle osoitettuja ja tuensaajan maksamia (osamaksulla maksaessa tukea voi hakea vasta, kun kaikki maksuerät on maksettu, ja omistusoikeus on siirtynyt tuensaajalle)
  • on kirjattu tuensaajan kirjanpitoon.
 • Maksuhakemuksen tekeminen Hyrrässä

  Maksuhakemus tehdään Hyrrä järjestelmässä.

  • Pääset aloittamaan maksuhakemuksen teon Hyrrässä avaamalla tukihakemuksen ja siellä Päätös-välilehden.
  • Valikosta valitaan Maksuerä tai Loppumaksu, jonka jälkeen Tee maksuhakemus -painike aktivoituu.
  • Valitse maksuerä, jos aiot hakea maksua useammassa erässä. Loppumaksu valitaan vain siinä tapauksessa, että haet kaikki hankkeen kustannukset kerralla maksuun.
  • Maksuhakemuksen voi tallentaa ja jatkaa myöhemmin.
  • Täytä maksuhakemuksen kaikki kohdat ja lisää tarvittavat liitteet.
  • Lopuksi maksuhakemus allekirjoitetaan ja lähetetään.
 • Investointituen ja investoinnin toteutettavuustutkimuksen maksatus

  Investointitukea maksetaan enintään tukitasoa ja myönnetyn tuen määrää vastaava osuus maksuhakemuksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista. Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai korjaamiseen myönnetyn investointituen viimeinen erä on vähintään 20 prosenttia tuen kokonaismäärästä. Tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut tukipäätöksessä esitettyjä tuen ehtoja.

  Jos maksuhakemukseen on sisällytetty tukikelvottomia kustannuksia, vähennetään nämä maksuhakemuksessa esitetyistä kustannuksista maksettavan tuen määrää vahvistettaessa. Jos maksuhakemuksessa maksettavaksi haetun tuen määrä on yli 10 % suurempi kuin kustannusten tukikelpoisuuden tarkastelun jälkeen vahvistettu tuen määrä, maksettavan tuen määrää vähennetään.

  • Kirjaa hakemuslomakkeeseen tiivis kuvaus hankkeen toteutuksesta ja tuloksista. Tarvittaessa myös liitteisiin voi lisätä erillisen raportin, joka sisältää valokuvia toteutusvaiheesta ja investoinnin lopputuloksista.
  • Kirjanpidosta maksujaksoa koskeva pääkirjan ote, jossa näkyvät hankkeeseen liittyvien maksujen kirjaukset, kirjaa kulut mieluiten omalle kustannuspaikalle
  • Kopiot yritykselle osoitetuista, maksetuista laskuista ja niihin mahdollisesti liittyvät sopimukset.
  • Tiliotteet tai maksutositteet, joista näkyy yrityksen maksamat hankkeeseen liittyvät kulut.
  • Pyydetyt ja saadut tarjoukset yli 2500 € hankinnoista, jos niitä ei ole toimitettu hakuvaiheessa. Kustannusten kohtuullisuuden selvittämisessä apuna voi myös käyttää hintavertailulomaketta.
  • Jos kyseessä rakentamishanke, johon on saatu rakennuslupa: rakennuslupapäätöksen mukaisten katselmusten pöytäkirjat.
 • Yrityksen perustamistuen maksatus

  Perustamistuki maksetaan hyväksytyn toimenpidesuunnitelman toteuttamisen perusteella. Tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut tukipäätöksessä esitettyjä tuen ehtoja.

  Perustamistuen ensimmäinen erä voidaan maksaa, kun toimenpidesuunnitelma on hyväksytty tukipäätöksellä ja yritys on perustettu ja merkitty voimassa olevien säännösten mukaisesti kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Perustamistuen toinen erä, ellei kyseessä ole viimeinen maksuerä, voidaan maksaa, kun vähintään puolet toimenpidesuunnitelman mukaisista tukipäätöksellä hyväksytyistä toimenpiteistä on toteutettu. Perustamistuen viimeinen erä voidaan maksaa, kun hyväksytyt toimenpidesuunnitelman mukaiset toimenpiteet on kokonaisuudessaan toteutettu.

  • Hakemukseen on liitettävä tiivis kuvaus tai tarpeen mukaan erillinen raportti tukipäätöksellä hyväksyttyjen, liiketoimintasuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta maksuhakemuksen ajalta.
  • Tukipäätöksessä yksilöidyt toimenpiteiden toteutumisen todentamiseksi tarvittavat asiakirjat liittteksi.
  • Alustava tuloslaskelma ja tase yrityksen perustamisen ja maksuhakemuksen laatimisen väliseltä ajalta. Jos perustamistuki on myönnetty toimivalle yritykselle uuteen liiketoimintaan, alustava tuloslaskelma ja tase on laadittava tai vastaavat tiedot ilmoitettava yksinomaan uuden yritystoiminnan osalta.
 • Hyrrä-ohje yritystuen maksuhakemuksen tekemiseen

  Lisätietoja ja tarkempi ohjeistus maksuhakemuksen tekemiseen löytyy Ruokaviraston sivuilta. Ohjeet koskevat vuosina 2014-2022 rahoituspäätöksen saaneita hankkeita.

Hae sivuilta