JyväsRiihi logo

Valintakriteerit

JyväsRiihi noudattaa Jyvällä-strategian mukaisia valintakriteereitä valitessaan rahoitettavia hankkeita rahoituskaudella 2023-2027. Rahoitusta koskevan tukihakemuksen eteneminen valintavaiheeseen edellyttää sitä, että hakijaa ja hakemusta koskevat tukiedellytykset täyttyvät. Tukiedellytykset perustuvat Suomen CAP-suunnitelmaan ja kansalliseen lainsäädäntöön.

Yritystukien valintakriteerit

Yritystukien valintakriteerit muodostuvat pakollisista kriteereistä ja pisteytettävistä kriteereistä. JyväsRiihen hallitus asettaa hallituskokouksittain rahoitettavat hankkeet ja yritystuet järjestykseen pisteytyksen perusteella.

Tutustu valintakriteereihin huolellisesti hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Huom! Yritysryhmä- ja ja viljelijäryhmähankkeiden kohdalla käytetään hanketukien kriteereitä. Tutustu hanketukien kriteereihin tästä.

Pakolliset kriteerit

Rahoitettavan hankkeen tulee täyttää kaikki 8 pakollista kriteeriä, jotta se etenee valintaprosessissa pisteytykseen. Mikäli pakolliset kriteerit eivät täyty, yritystuki ei voi tulla rahoitettavaksi eikä se etene pisteytykseen.

 • Pakollisten kriteereiden osalta kohdassa 1 arvioidaan hankkeen strategian mukaisuutta. Hankkeen tulee edistää vähintään yhtä strategian painopisteen tavoitetta. Hanke määritellään yhden painopisteen alle.
 • Yksi pakollisista kriteereistä on strategian läpileikkaava teema.
 • Yritystukien pakolliset kriteerit

   

  Kriteeri Selitys
  1. Hanke on JyväsRiihen paikallisen kehittämisstrategian mukainen (edistää yhtä strategian painopisteen tavoitetta). Hanke voi sopia useampaan painopistealueeseen. Rahoitusta myönnettäessä määritellään hanke yhteen painopisteeseen.
  2. Hanke vastaa paikalliseen tarpeeseen. Hanke on paikallinen ja alueen asukkaiden, yritysten tai yhteisöjen tarpeista lähtevä.
  3. Hankkeen hyödyt kohdistuvat JyväsRiihen toiminta-alueelle. Hankkeesta hyötyvät pääosin maaseutualueen asukkaat tai toimijat. Yritys toimii maaseudulla.
  4. Tavoitteet ja toimintasuunnitelma on selkeästi määritelty ja toteutettavissa. Hankkeen tavoitteet, toimenpiteet sekä kohderyhmä ja sen tarpeet on selvitetty, ja suunnitellut toimet ovat johdonmukaisia. Hanke on toteutettavissa oleva.
  5. Hakijalla on taloudelliset resurssit toteuttaa hanke. Hakijan taloudellinen tilanne ja yksityinen rahoitus on sellaisessa tilassa, että hankkeen toteuttaminen on mahdollista. Väliaikaisrahoitus on suunniteltu.
  6. Hakijalla on riittävä osaaminen toteuttaa hanke. Hakijalla on riittävä taloudellinen ja hallinnollinen osaaminen. Vastuut on määritelty. Hakija on sitoutunut hankkeen toteuttamiseen.
  7. Hankkeen kustannukset ovat realistiset suhteessa tavoitteisiin. Hankkeen kustannukset ovat kohtuulliset sen tavoitteisiin nähden ja hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on kustannustehokasta.
  8. Hanke toteuttaa kestävät tulevaisuusteot -läpileikkaavaa teemaa Hanke ei aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle tai ilmastolle. Hankkeessa otetaan huomioon jatkuvuus ja toiminnan vaikutukset fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön. Kriteeriä kuvattu tarkemmin erillisessä kuvauksessa.

   

 • JyväsRiihen strategian painopisteet

  Kriteerin 1. mukaisesti hankkeen tulee edistää vähintään yhtä JyväsRiihen strategian painopisteiden tavoitteista.

   

  Älykkäät yhteisöt ja ilmastoviisaat teot Hyvinvoivat kylät Kehittyvät elinkeinot
  Hanke parantaa alustoja asukkaiden
  kohtaamiseen ja työskentelyyn kylissä
  Hanke parantaa nuorten viihtyvyyttä omassa yhteisössään Hanke tukee yritysten toiminnan
  laajentamista
  Hanke kehittää lähipalveluita Hanke tukee nuoria kehittämään lähiyhteisöjään ja –ympäristöjään Hanke tukee uusien yritysten syntymistä
  Hanke parantaa kylien turvallisuutta Hanke edistää vapaa-ajan tilojen
  kunnostusta
  Hanke tukee osa-aikayrittäjyyttä
  Hanke parantaa kylien muutosvalmiutta Hanke edistää vapaa-ajan tilojen käyttöä Hanke tukee yritysten jatkuvuutta
  Hanke parantaa tai säilyttää ennallaan kulttuuri- ja luonnonympäristöjä Hanke lisää harrastusmahdollisuuksia kylissä Digitaalisuus luo uutta liiketoimintaa ja mullistaa liiketoimintamalleja
  Hanke lisää kylien ilmastotekoja Hanke edistää kyläläisten osallistumista harrastuksiin Hanke lisää yritysten kansainvälistymisosaamista
  Hanke lisää kylien energiatehokkuutta Hanke tukee paikalliskulttuuria Hanke tukee yritysten liiketoiminnan kehittämistä yhteistyön kautta
  Hanke parantaa asukkaiden ympäristöosaamista Hanke tuo uusia ideoita ja oppeja
  alueen kehittämiseen
  kansainvälisyyden kautta
  Hanke tuo uusia ideoita ja oppia yritysten kehittämiseen kansainvälisyyden kautta
  Hanke tukee asukkaiden ilmastoviisaiden
  valintojen tekemistä
  Hanke tukee uusien palveluiden luomista
  Hanke kehittää digitaitoja Hanke tukee yritysten vastuullisuutta ja vastuullisuusosaamista
  Hanke tukee digitaalisten palvelujen käyttöön ottoa Hanke kehittää kestävää matkailua

Läpileikkaava teema

Läpileikkaava teema on kestävät tulevaisuusteot. Hanke ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle tai ilmastolle. Hankkeessa tulee ottaa huomioon jatkuvuus ja toiminnan vaikutukset fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön. Läpileikkaava teema on yksi pakollisista kriteereistä.

Läpileikkaava kriteeri täyttyy, jos

 • hanke ei aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle
 • hankesuunnitelmasta käy ilmi toimenpiteiden jatkuvuus
 • hankesuunnitelmasta käy ilmi, miten hankkeessa otetaan huomioon kestävä kehitys.

 

 • 1. Hanke ei aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle

  Hanke ei aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle ja ilmastolle tarkoittaa, että rahoitettava hanke ei aiheuta haittaa seuraaville ympäristötavoitteille:

  • ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
  • siirtyminen kiertotalouteen
  • ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
  • biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

   

  Merkittävää haittaa ympäristölle ja ilmastolle aiheutuu, jos

  • toiminta lisää kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi koko sen elinkaaren aikana (välittömät ja välilliset päästöt)
  • hiilinielut ja/tai hiilivarastot pienenevät toiminnan vaikutuksesta
  • toiminta edistää fossiilisten polttoaineiden käyttöä (Suomen ympäristökeskus 2022)
 • 2. Hankesuunnitelmasta käy ilmi toimenpiteiden jatkuvuus

  Jatkuvuus tarkoittaa, että hankkeen aikaansaama hyöty ja toiminta jatkuvat myös rahoituksen jälkeen

  • Arvioidaan suhteessa hankkeen kestoon, luonteeseen ja tavoitteisiin.
  • Hakijalla on suunnitelma investoinnin ylläpidosta tai toiminnan jatkumisesta hankkeen jälkeen.
 • 3. Hankesuunnitelmasta käy ilmi, miten hankkeessa otetaan huomioon kestävä kehitys

  Hankkeen kestävyyttä fyysisen ja sosiaalisen ympäristön kannalta voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavien tunnusmerkkien kautta

  • parhaan käytettävissä olevan tekniikan mahdollisuuksien hyödyntäminen
  • uuden ja tehokkaamman teknologian käyttöön ottaminen
  • kestävä laatu
  • käytetyt koneet ja laitteet (perustellusta syystä)
  • toteutus alan viimeisintä kehitystä vastaavasti
  • tuotantomenetelmän muuttaminen kestävämpään suuntaan
  • energian säästö / vaikutus tulevaisuuden energiantarpeeseen tai -käyttöön
  • uusiutuvan energian käyttö
  • vedensäästö ja veden tehokas käyttö
  • jalostusasteen tai arvonlisän nousu
  • resurssitehokkuus (energia- ja materiaalitehokkuus)
  • kiertotalous (ei synny uusiutumatonta jätettä, hyödynnetään uusiomateriaaleja)
  • maaseudun resurssien älykäs käyttö bio- tai kiertotaloudessa
  • olemassa olevien rakennusten hyödyntäminen toiminnassa
  • puurakentaminen (hiilen sitominen) korvaamassa muuta rakentamista

   

  • vähähiiliset ja hiilineutraalit ratkaisut
  • ympäristövaikutuksia lieventävät ratkaisut
  • ympäristöystävälliset tuotteet ja palvelut
  • jätteiden vähentäminen, uudelleenkäyttö, kierrätys
  • ympäristömerkinnät ja sertifikaatit
  • tuki auttaa omaksumaan muutoksia ja selviytymään rajoitteista
  • osaamisen lisääntyminen ympäristö- tai ilmastoasioissa
  • vesien hoito tai vesistön kunnostus
  • maaperän hoito tai kunnostus
  • luonnon monikäytön mahdollisuuksien paraneminen
  • kestävä lähiruoka, lyhyet jakeluketjut
  • kestävällä tavalla tuotetut elintarvikkeet
  • kestävä liikkuminen lisääntyy, lähiliikunta
  • kestävä liikenne, liikennetarpeen väheneminen, kimppakyydit

   

  • elinkeinorakenteen monipuolistuminen
  • sukupuolten välisen tasa-arvon paraneminen
  • terveyden tai heikommassa asemassa olevien ihmisten elämänlaadun paraneminen
  • työvoiman saannin paraneminen erityisesti syrjäisemmillä alueilla
  • paikalliskulttuurin tai monikulttuurisuusajattelun paraneminen
 • Yrittäjän opas kestävän kehityksen huomioimiseen

  Yrittäjän kestävän kehityksen oppaassa esitellään kestävän kehityksen eri muotoja ja annetaan ideoita kestävään hankesuunnitteluun. Oppaassa annetaan vinkkejä myös siihen kuinka kestävyyden voi sanoittaa hankehakemuksessa.

  Tutustu oppaaseen:

  Kestävän kehityksen muistilista – opas yrittäjälle (pdf)

Pisteytettävät kriteerit

Kaikille hankkeille lasketaan, montako prosenttia saatavilla olevista pisteistä se saa. Tämän perusteella hankkeet asetetaan paremmuusjärjestykseen kokouksittain.

 • Pisteytettävien kriteerien ohjeet

  Pisteytettäviä kriteereitä on 10 kappaletta/hakemus. Yritystuen pisteytyksessä käytetään arvioinnissa numeerista 0-2 asteikkoa (0=ei lainkaan, 1=jonkin verran, 2=paljon). Setelityyppisten yritystukien osalta käytetään 0-1 asteikkoa (0=ei, 1=kyllä). Pisteytyksessä ei käytetä puolikkaita pisteitä.

  Kriteereiden selityksessä on esimerkinomaisesti kuvattu, millaisia asioita kunkin kohdan osalta arvioidaan. Mikäli hakemus ei täytä pisteytettävää kriteeriä lainkaan tai kriteeriä ei puutteellisten tietojen vuoksi voida arvioida, saa arvioitavasta kohdasta nolla pistettä.

  Yritystuen tulee täyttää pakolliset kriteerit ja saada pisteytyksessä vähintään 5/25 pistettä, jotta se voi tulla rahoitettavaksi.

  Setelityyppisten yritystukien tulee saada vähintään 3/15 pistettä tullakseen rahoitettaviksi.

  Kaikille hankkeille lasketaan, montako prosenttia saatavilla olevista pisteistä se saa. Tämän perusteella hankkeet asetetaan paremmuusjärjestykseen kokouksittain.

  • Yritystuet voivat saada lisäpisteitä erityisen vaikuttavasta hankesuunnitelmasta. Hanketta arvioidaan kokonaisuutena siten, että jossain suhteessa erityisen hyvä hanke saa 1 lisäpisteen, sitä parempi 2 ja erityisen oivaltava hanke 3 lisäpistettä. Lisäpisteitä annetaan enintään 3, ja JyväsRiihelle uusi hakija saa aina 2 lisäpistettä. Uusi hakija on sellainen, joka ei ole saanut JyväsRiiheltä tukea vuoden 2014 jälkeen. Yhteensä lisäpisteitä voi saada enintään 5.
  • Yritystuet voivat saada pisteytyksen peruskohdassa enintään 20 pistettä ja 5 lisäpistettä. Kokonaisuudessaan pisteytyksessä voi saada enintään 25 pistettä.
  • Setelityyppiset yritystuet voivat saada enintään 10 pistettä peruskohdasta ja 5 lisäpistettä. Kokonaisuudessaan pisteytyksestä voi saada enintään 15 pistettä.
 • Yritystuen pisteytettävät kriteerit
  • Yritystuen kriteerit: 0 = ei lainkaan, 1 = jonkin verran, 2 = paljon
  • Setelityyppisten yritystukien kriteerit: 0 = ei, 1 = kyllä

   

  Kriteeri Selitys
  1. Hankkeen avulla luodaan tai säilytetään työpaikkoja. Yritykseen syntyy yksi tai useampia työpaikkoja hankkeen myötä. Yrityksessä olemassa oleva työpaikka tai työpaikat säilyvät.
  2. Hanke parantaa yrityksen kannattavuutta tai kilpailukykyä. Yrityksen liikevaihto, laatu tai tuottavuus kasvaa. Yrityksen toimintaa laajentuu. Hanke luo positiivisia kerrannaisvaikutuksia alueelle.
  3. Hanke on innovatiivinen tai uudistava. Hankkeella on merkittävää uutuusarvoa. Yrityksen idea on uusi, kehitetty tai monipuolistettu. Kokeillaan uutta asiaa.
  4. Hanke luo uusia tai kehittää olemassa olevia tuotteita tai palveluja. Hanke tuottaa uusia ratkaisuja tai täydentää paikallista tarjontaa.
  5. Hankkeessa otetaan käyttöön uusia toimintatapoja tai tuotantomenetelmiä. Esimerkiksi uusien innovaatioiden, tuotantomenetelmien tai teknologian käyttöönotto.
  6. Hanke parantaa tai kehittää kestäviä ratkaisuja. Hanke lisää esimerkiksi energiansäästöä, uusiutuvien energiamuotojen käyttöä tai vastuullisempaan liiketoimintaan siirtymistä.
  7. Hanke parantaa osaamista yrityksessä. Yritykseen saadaan tietoa tai taitoa, mikä auttaa yrityksen kehittämisessä.
  8. Hanke edistää yritysten yhteistyöverkostoja. Hanke lisää tai sisältää verkostoitumista tai yhteistyötä. Yhteistyötä tehdään yhden tai useamman toimijan kanssa.
  9. Hankkeella on vaikuttavuutta yrityksen toimintaan. Hankkeen tuloksena syntyvä muutos on pitkällä aikavälillä merkittävä. Muutos näkyy kehittämisen kohteena olevassa tuotannossa, palvelussa tai toimintatavassa.
  10. Hankkeen tuloksena syntyy uutta yrittäjyyttä. Syntyy uutta liiketoimintaa: uusia yrityksiä, osa-aikaista yrittäjyyttä tai yrittäjyyskokeiluja.
 • Yritystuen lisäpisteet

  Yritystuen lisäpisteet, yht. 0-5 pistettä: 3 laadullisesta arvioinnista, 2 uusi hakija.

  Laadullinen arviointi. Vaikuttava suunnitelma, jossa esimerkiksi seuraavia piirteitä:

  • työpaikkojen määrää erityisesti lisäävä
  • työhyvinvointia tai työskentelyoloja kehittävä
  • yhteiskuntavastuullisuutta edistävä
  • nuorta yrittäjyyttä tukeva
  • paikallisesti tai alueellisesti merkittävä yritystoiminta
  • maaseudun ja kaupungin välistä vuorovaikutusta lisäävä
  • digitalisaatiota edistävä tai hyödyntävä
  • kansainvälisyyttä edistävä (ei varsinainen kansainvälinen hanke)
  • erityisen vaikuttava
  • tai muu erityisyys

   

  • JyväsRiihelle uusi hakija, 2 pistettä

Tutustu hankkeen suunnitteluvaiheessa JyväsRiihen Jyvällä-strategiaan. 

Hae sivuilta