JyväsRiihi logo

JyväsRiihen säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on JyväsRiihi ry. Kotipaikka Laukaa. Toiminta-alueena Jyvässeutu.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistys toimii yleishyödyllisesti eikä se tavoittele taloudellista voittoa. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa Jyväskylän seudun asukkaita, yhteisöjä ja yrittäjiä yhteistyössä alueensa kehittämiseen ja maaseudun elinvoimaisuuden lisäämiseen. Toiminnan avulla lisätään osaamista ja yrittäjyyttä maaseutualueilla, sekä maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta. Yhdistys edistää kansallista ja kansainvälistä kokemusten vaihtoa maaseutualueilla. Yhdistys osallistuu Euroopan unionin ja kansallisten maaseutuohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yhdistys voi hyödyntää kehittämisohjelmansa toteuttamiseen myös muiden aluekehittämiseen liittyvien ohjelmien rahoitusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • On yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa
 • Laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia
 • Neuvoo ja opastaa jäseniään maaseudun kehittämiseen liittyvissä asioissa
 • Järjestää jäsenkunnissaan koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia
  • Toimii maaseudun kehittämisasioissa jäsentensä yhteistyöelimenä
  • Tekee aloitteita eri viranomaisille
  • Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  • Tekee maaseudun kehittämiseen liittyviä selvityksiä
  • Voi käynnistää kehittämissuunnitelman mukaisia hankkeita
  • Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää erilaisia koulutusluonteisia yleisötilaisuuksia, joiden tarkoituksena on edistää yhdistyksen toimintaa
  • Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä avustuksia ja se voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

3. Jäsenyys ja jäsenmaksut

Yhdistyksen jäseniä voivat olla Jyväskylän seudun asukkaat ja toiminta-alueella toimivat oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet ja pitää heistä rekisteriä. Liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Maksut voivat olla erisuuruisilla yksityishenkilöillä, yhteisöillä ja säätiöillä.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, mikäli hän on jättänyt tekemättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, mikäli hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja ehtoja.

5. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksissa valitut puheenjohtaja ja 6-12 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan siten, että he edustavat tasapuolisesti toiminta-aluetta, siellä toimivia yksityisiä henkilöitä (yksi kolmasosa hallitusjäsenistä), erilaisia järjestöjä (yksi kolmasosa hallitusjäsenistä) ja julkisyhteisöjä (yksi kolmasosa jäsenistä). Hallituksen varsinaisille jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen toimikausi on vuosi ja se alkaa vuosikokouksesta. Hallitusjäsenen yhtäjaksoinen enimmäisaika hallituksessa voi kuitenkin olla korkeintaan kuusi vuotta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Yhdistyksellä tulee olla kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä. Yhdistyksen hallitus palkkaa yhdistykselle tarvittavan henkilöstön.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi lisäksi antaa nimenkirjoitusoikeuden nimeämälleen henkilölle yksin.

7. Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhdistyksen toiminta-alueella laajimmin leviävässä sanomalehdessä.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen ylimääräiset kokoukset pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 21 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

10. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
* Kokouksen avaus
* Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
* Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
* Hyväksytään kokouksen työjärjestys
* Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
* Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
* Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
* Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä
* Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
* Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
* Päätetään puheenjohtajan vuosipalkkion ja hallitusjäsenten ja työryhmien jäsenten kokouspalkkion määrästä sekä matkakorvauksista
* Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen lopettaminen ja varojen käyttö

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat purkautumisesta päätöksen tekevän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

JyväsRiihen säännöt (pdf)

Hae sivuilta