JyväsRiihi logo

Valintakriteerit

JyväsRiihi noudattaa Jyvällä-strategian mukaisia valintakriteereitä valitessaan rahoitettavia hankkeita rahoituskaudella 2023-2027. Rahoitusta koskevan tukihakemuksen eteneminen valintavaiheeseen edellyttää sitä, että hakijaa ja hakemusta koskevat tukiedellytykset täyttyvät. Tukiedellytykset perustuvat Suomen CAP-suunnitelmaan ja kansalliseen lainsäädäntöön.

Hanketukien valintakriteerit

Hanketukien valintakriteerit muodostuvat pakollisista kriteereistä ja pisteytettävistä kriteereistä. JyväsRiihen hallitus täyttää valintakriteerilomakkeen ja asettaa hallituskokouksittain rahoitettavat hankkeet ja yritystuet järjestykseen pisteytyksen perusteella.

Tutustu valintakriteereihin huolellisesti hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Pakolliset kriteerit

Rahoitettavan hankkeen tulee täyttää kaikki 8 pakollista kriteeriä, jotta se etenee valintaprosessissa pisteytykseen. Mikäli pakolliset kriteerit eivät täyty hanketuki ei voi tulla rahoitettavaksi, eikä se etene pisteytykseen.

 • Pakollisten kriteereiden osalta kohdassa 1 arvioidaan hankkeen strategian mukaisuutta. Hankkeen tulee edistää vähintään yhtä strategian painopisteen tavoitetta. Hanke määritellään yhden painopisteen alle.
 • Yksi pakollisista kriteereistä on strategian läpileikkaava teema.
 • Hanketukien pakolliset kriteerit
  Kriteeri Selitys
  1. Hanke on JyväsRiihen paikallisen kehittämisstrategian mukainen (edistää yhtä strategian painopisteen tavoitetta). Hanke voi sopia useampaan painopistealueeseen. Rahoitusta myönnettäessä määritellään hanke yhteen painopisteeseen.
  2. Hanke vastaa paikalliseen tarpeeseen. Hanke on paikallinen ja alueen asukkaiden, yritysten tai yhteisöjen tarpeista lähtevä.
  3. Hankkeen hyödyt kohdistuvat JyväsRiihen toiminta-alueelle. Hankkeesta hyötyvät pääosin maaseutualueen asukkaat tai toimijat. Yritys toimii maaseudulla.
  4. Tavoitteet ja toimintasuunnitelma on selkeästi määritelty ja toteutettavissa. Hankkeen tavoitteet, toimenpiteet sekä kohderyhmä ja sen tarpeet on selvitetty, ja suunnitellut toimet ovat johdonmukaisia. Hanke on toteutettavissa oleva.
  5. Hakijalla on taloudelliset resurssit toteuttaa hanke. Hakijan taloudellinen tilanne ja yksityinen rahoitus on sellaisessa tilassa, että hankkeen toteuttaminen on mahdollista. Väliaikaisrahoitus on suunniteltu.
  6. Hakijalla on riittävä osaaminen toteuttaa hanke. Hakijalla on riittävä taloudellinen ja hallinnollinen osaaminen. Vastuut on määritelty. Hakija on sitoutunut hankkeen toteuttamiseen.
  7. Hankkeen kustannukset ovat realistiset suhteessa tavoitteisiin. Hankkeen kustannukset ovat kohtuulliset sen tavoitteisiin nähden ja hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on kustannustehokasta.
  8. Hanke toteuttaa kestävät tulevaisuusteot -läpileikkaavaa teemaa. Hanke ei aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle tai ilmastolle. Hankkeessa otetaan huomioon jatkuvuus ja toiminnan vaikutukset fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön. Kriteeriä kuvattu tarkemmin erillisessä kuvauksessa.
 • JyväsRiihen strategian painopisteet

  Kriteerin 1. mukaisesti hankkeen tulee edistää vähintään yhtä JyväsRiihen strategian painopisteiden tavoitteista.

   

  Älykkäät yhteisöt ja ilmastoviisaat teot Hyvinvoivat kylät Kehittyvät elinkeinot
  Hanke parantaa alustoja asukkaiden kohtaamiseen ja työskentelyyn kylissä Hanke parantaa nuorten viihtyvyyttä omassa yhteisössään Hanke tukee yritysten toiminnan laajentamista
  Hanke kehittää lähipalveluita Hanke tukee nuoria kehittämään lähiyhteisöjään ja –ympäristöjään Hanke tukee uusien yritysten syntymistä
  Hanke parantaa kylien turvallisuutta Hanke edistää vapaa-ajan tilojen kunnostusta Hanke tukee osa-aikayrittäjyyttä
  Hanke parantaa kylien muutosvalmiutta Hanke edistää vapaa-ajan tilojen käyttöä Hanke tukee yritysten jatkuvuutta
  Hanke parantaa tai säilyttää ennallaan kulttuuri- ja luonnonympäristöjä Hanke lisää harrastusmahdollisuuksia kylissä Digitaalisuus luo uutta liiketoimintaa ja mullistaa liiketoimintamalleja
  Hanke lisää kylien ilmastotekoja Hanke edistää kyläläisten osallistumista harrastuksiin Hanke lisää yritysten kansainvälistymisosaamista
  Hanke lisää kylien energiatehokkuutta Hanke tukee paikalliskulttuuria Hanke tukee yritysten liiketoiminnan kehittämistä yhteistyön kautta
  Hanke parantaa asukkaiden
  ympäristöosaamista
  Hanke tuo uusia ideoita ja oppeja alueen kehittämiseen kansainvälisyyden kautta Hanke tuo uusia ideoita ja oppia yritysten kehittämiseen kansainvälisyyden kautta
  Hanke tukee asukkaiden ilmastoviisaiden
  valintojen tekemistä
  Hanke tukee uusien palveluiden luomista
  Hanke kehittää digitaitoja Hanke tukee yritysten vastuullisuutta ja vastuullisuusosaamista
  Hanke tukee digitaalisten palvelujen
  käyttöön ottoa
  Hanke kehittää kestävää matkailua

Läpileikkaava teema

Läpileikkaava teema on kestävät tulevaisuusteot. Hanke ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle tai ilmastolle. Hankkeessa tulee ottaa huomioon jatkuvuus ja toiminnan vaikutukset fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön. Läpileikkaava teema on yksi pakollisista kriteereistä.

Läpileikkaava kriteeri täyttyy, jos

 • hanke ei aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle
 • hankesuunnitelmasta käy ilmi toimenpiteiden jatkuvuus
 • hankesuunnitelmasta käy ilmi, miten hankkeessa otetaan huomioon kestävä kehitys.
 • 1. Hanke ei aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle

  Hanke ei aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle ja ilmastolle tarkoittaa, että rahoitettava hanke ei aiheuta haittaa seuraaville ympäristötavoitteille:

  • ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
  • siirtyminen kiertotalouteen
  • ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
  • biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

   

  Merkittävää haittaa ympäristölle ja ilmastolle aiheutuu, jos

  • toiminta lisää kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi koko sen elinkaaren aikana (välittömät ja välilliset päästöt)
  • hiilinielut ja/tai hiilivarastot pienenevät toiminnan vaikutuksesta
  • toiminta edistää fossiilisten polttoaineiden käyttöä (Suomen ympäristökeskus 2022)
 • 2. Hankesuunnitelmasta käy ilmi toimenpiteiden jatkuvuus

  Jatkuvuus tarkoittaa, että hankkeen aikaansaama hyöty ja toiminta jatkuvat myös rahoituksen jälkeen

  • Arvioidaan suhteessa hankkeen kestoon, luonteeseen ja tavoitteisiin.
  • Hakijalla on suunnitelma investoinnin ylläpidosta tai toiminnan jatkumisesta hankkeen jälkeen.
 • 3. Hankesuunnitelmasta käy ilmi, miten hankkeessa otetaan huomioon kestävä kehitys

  Hankkeen kestävyyttä fyysisen ja sosiaalisen ympäristön kannalta voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavien tunnusmerkkien kautta

  • parhaan käytettävissä olevan tekniikan mahdollisuuksien hyödyntäminen
  • uuden ja tehokkaamman teknologian käyttöön ottaminen
  • kestävä laatu
  • käytetyt koneet ja laitteet (perustellusta syystä)
  • toteutus alan viimeisintä kehitystä vastaavasti
  • tuotantomenetelmän muuttaminen kestävämpään suuntaan
  • energian säästö / vaikutus tulevaisuuden energiantarpeeseen tai -käyttöön
  • uusiutuvan energian käyttö
  • vedensäästö ja veden tehokas käyttö
  • jalostusasteen tai arvonlisän nousu
  • resurssitehokkuus (energia- ja materiaalitehokkuus)
  • kiertotalous (ei synny uusiutumatonta jätettä, hyödynnetään uusiomateriaaleja)
  • maaseudun resurssien älykäs käyttö bio- tai kiertotaloudessa
  • olemassa olevien rakennusten hyödyntäminen toiminnassa
  • puurakentaminen (hiilen sitominen) korvaamassa muuta rakentamista

   

  • vähähiiliset ja hiilineutraalit ratkaisut
  • ympäristövaikutuksia lieventävät ratkaisut
  • ympäristöystävälliset tuotteet ja palvelut
  • jätteiden vähentäminen, uudelleenkäyttö, kierrätys
  • ympäristömerkinnät ja sertifikaatit
  • tuki auttaa omaksumaan muutoksia ja selviytymään rajoitteista
  • osaamisen lisääntyminen ympäristö- tai ilmastoasioissa
  • vesien hoito tai vesistön kunnostus
  • maaperän hoito tai kunnostus
  • luonnon monikäytön mahdollisuuksien paraneminen
  • kestävä lähiruoka, lyhyet jakeluketjut
  • kestävällä tavalla tuotetut elintarvikkeet
  • kestävä liikkuminen lisääntyy, lähiliikunta
  • kestävä liikenne, liikennetarpeen väheneminen, kimppakyydit

   

  • elinkeinorakenteen monipuolistuminen
  • sukupuolten välisen tasa-arvon paraneminen
  • terveyden tai heikommassa asemassa olevien ihmisten elämänlaadun paraneminen
  • työvoiman saannin paraneminen erityisesti syrjäisemmillä alueilla
  • paikalliskulttuurin tai monikulttuurisuusajattelun paraneminen
 • Opas kestävän kehityksen huomioimiseen hanketoimijalle

  Hanketoimijan kestävän kehityksen oppaassa esitellään kestävän kehityksen eri muotoja ja annetaan ideoita kestävään hankesuunnitteluun. Oppaassa annetaan vinkkejä myös siihen kuinka kestävyyden voi sanoittaa hankehakemuksessa.

  Tutustu oppaaseen:

  Kestävän kehityksen muistilista – opas hanketoimijalle (pdf)

Pisteytettävät kriteerit

Kaikille hankkeille lasketaan, montako prosenttia saatavilla olevista pisteistä se saa. Tämän perusteella hankkeet asetetaan paremmuusjärjestykseen kokouksittain.

 • Pisteytettävien kriteerien ohjeet

  Pisteytettäviä kriteereitä on 10 kappaletta/hakemus.

  Hankkeiden pisteytyksessä käytetään arvioinnissa numeerista 0-2 asteikkoa (0=ei lainkaan, 1=jonkin verran, 2=paljon). Pienhankkeiden osalta käytetään 0-1 asteikkoa (0=ei, 1=kyllä). Pisteytyksessä ei käytetä puolikkaita pisteitä.

  Kriteereiden selityksessä on esimerkinomaisesti kuvattu, millaisia asioita kunkin kohdan osalta arvioidaan. Mikäli hakemus ei täytä pisteytettävää kriteeriä lainkaan tai kriteeriä ei puutteellisten tietojen vuoksi voida arvioida, saa arvioitavasta kohdasta nolla pistettä.

  Hankkeen (yleishyödyllinen hanke tai kansainvälinen hanke) tulee täyttää pakolliset kriteerit ja saada pisteytyksessä vähintään 5/25 pistettä, jotta se voi tulla rahoitettavaksi.

  Pienhankkeiden tulee saada vähintään 3/15 pistettä tullakseen rahoitettaviksi.

  Kansainvälisten hankkeiden tulee saada vähintään 5 pistettä kansainvälisten hankkeiden kriteereistä.

  Kaikille hankkeille lasketaan, montako prosenttia saatavilla olevista pisteistä se saa. Tämän perusteella hankkeet asetetaan paremmuusjärjestykseen kokouksittain.

  • Hankkeet voivat saada lisäpisteitä erityisen vaikuttavasta hankesuunnitelmasta. Hanketta arvioidaan kokonaisuutena siten, että jossain suhteessa erityisen hyvä hanke saa 1 lisäpisteen, sitä parempi 2 ja erityisen oivaltava hanke 3 lisäpistettä. Lisäpisteitä annetaan enintään 3, ja JyväsRiihelle uusi hakija saa aina 2 lisäpistettä. Uusi hakija on sellainen, joka ei ole saanut JyväsRiiheltä tukea vuoden 2014 jälkeen. Yhteensä lisäpisteitä voi saada enintään 5.
  • Hankkeet voivat saada pisteytyksen peruskohdassa enintään 20 pistettä ja 5 lisäpistettä. Kokonaisuudessaan pisteytyksessä voi saada enintään 25 pistettä.
  • Pienhankkeet voivat saada enintään 10 pistettä peruskohdasta ja 5 lisäpistettä. Kokonaisuudessaan pisteytyksestä voi saada enintään 15 pistettä.
  • Kansainvälisten hankkeiden kohdalla käytetään sekä hanketuen että kansainvälisen hankkeen kriteerejä. Maksimipistemäärä näiden pohjalta on kuitenkin yhteensä 20 pistettä. Kansainväliset hankkeet voivat saada myös enintään 5 lisäpistettä. Kokonaisuudessaan pisteytyksessä voi saada enintään 25 pistettä.
 • Hanketukien pisteytettävät kriteerit
  • Hanketuen kriteerit: 0= ei lainkaan, 1 = jonkin verran, 2 = paljon
  • Pienhankkeiden kriteerit: 0 = ei, 1 = kyllä

   

  Kriteeri Selitys
  1. Hanke kehittää tai parantaa paikallisia palveluita tai alueen viihtyisyyttä. Parantaa palveluiden laatua tai määrää, laajentaa toimintaa uuteen suuntaan tai tuo siihen uusia ominaisuuksia. Parantaa maaseudun infrastruktuuria, alueen toimintamahdollisuuksia tai pito- ja vetovoimaa.
  2. Hanke vahvistaa olemassa olevia yhteistyöverkostoja tai luo uusia. Yhteistyötahojen määrä, uudenlaiset yhteistyön muodot tai tahot, eri väestöryhmien vuorovaikutus, sektorirajat ylittävä yhteistyö.
  3. Hanke lisää paikallista osaamista. Hanke lisää tietoa, oppimista, uusia toimintatapoja tai menetelmiä.
  4. Hanke edistää ihmisten hyvinvointia tai toimintamahdollisuuksia. Parantaa esimerkiksi elämänlaatua, yhteisöllisyyttä, viihtyvyyttä, turvallisuutta tai muutosvalmiutta.
  5. Hanke edistää osallisuutta alueella. Kohderyhmä on mukana suunnittelussa ja toimenpiteissä.  Parantaa alueen ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia. Osallisuuden kehittäminen on hankkeen toiminnan tavoite.
  6. Hanke aktivoi uusia ihmisiä tai tahoja mukaan hanketoimintaan. Lisää uusien toimijoiden kiinnostusta oman alueensa kehittämiseen ja edistää paikallista aktiivisuutta.
  7. Hanke tukee alueen elinkeinoja. Kehittämishankkeiden toimenpiteet, jotka edistävät yritysten toimintaa, esimerkiksi yritysryhmähankkeet.
  8. Hanke on innovatiivinen ja inspiroiva. Hankkeella on uutuusarvoa ja se tuottaa alueelle uusia oivalluksia ja ratkaisuja, esimerkiksi uusia kumppanuuksia tai toimintamalleja yli alue-, toimiala- tai osaamisrajapintojen. Idea, joka täydentää olemassa olevaa erityisellä tavalla tai toimii mallina muille.
  9. Hanke parantaa resurssitehokkuutta tai ilmastokestävyyttä. Esimerkiksi yhteisten tilojen tehokkaampi käyttö, välineiden yhteiskäyttö, energia- ja materiaalitehokkuus, lähiliikuntapaikat, ympäristöratkaisut, ympäristötietoisuus ja -osaaminen.
  10. Hanke hyödyttää ja vaikuttaa laajasti alueella. Hankkeen tuloksena syntyvä muutos on merkittävä. Muutos näkyy merkittävästi hankkeen kohderyhmässä tai kehittämisen kohteena olevassa palvelussa tai toimintatavassa. Hanke on kohderyhmäänsä nähden vaikuttava ja hyöty jakautuu laaja-alaisesti. Hanke täydentää muuta alueen kehittämistoimintaa ja edistää hyvien käytäntöjen leviämistä ja mallintamista.

   

 • Hanketukien lisäpisteet

  Laadullinen arviointi. Vaikuttava suunnitelma, jossa esimerkiksi seuraavia piirteitä:

  • erityisryhmät huomioiva (esim. syrjäytyneet, nuoret, ikääntyneet)
  • maaseudun ja kaupungin välistä vuorovaikutusta lisäävä
  • digitalisaatiota edistävä tai hyödyntävä
  • kansainvälisyyttä edistävä (ei varsinainen kansainvälinen hanke)
  • viestinnällisesti oivaltava
  • muutosvalmiutta tai turvallisuutta edistävä
  • erityisen vaikuttava
  • tai muu erityisyys

  JyväsRiihelle uusi hakija, 2 pistettä

 • Kansainvälisten hankkeiden kriteerit

  0 = ei lainkaan, 1 = jonkin verran, 2 = paljon

  Kriteeri Selite
  1. Hanke edistää alueen yhteisöjen tai yritysten kansainvälistymistä. Vahvistaa yhteisöä kansainvälisen yhteistyön kautta. Lisää yritysten kansainvälisyyttä, esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden menekkiä ja tunnettuutta maailmalla, tai tuo yritysinnovaatioita ulkomailta.
  2. Hankkeen avulla saadaan uusia ideoita, joiden pohjalta kehitetään toimintaa. Yhteistyön kautta saadut oivallukset rikastuttavat aluetta. Hanke lisää alueen oman kulttuurin arvostusta, tunnettuutta ja hyödyntämismahdollisuuksia.
  3. Hanke edistää toisista kulttuureista oppimista ja suvaitsevaisuutta. Opitaan kumppaneilta, kokemusten vaihto lisää osaamista.
  4. Hankkeessa tehtävä yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia. Toimenpiteet on suunniteltu yhteistyössä siten, että osallistuvat osapuolet hyötyvät tasavertaisesti.
  5. Hanke osallistaa nuoria kansainväliseen toimintaan. Nuoret suunnittelevat tai osallistuvat kansainväliseen yhteistyöhön.

Tutustu hankkeen suunnitteluvaiheessa JyväsRiihen Jyvällä-strategiaan.

Hae sivuilta