JyväsRiihi logo

Maksatuksen hakeminen

Voit hakea hankkeen maksua, kun olet saanut myönteisen tukipäätöksen. Tuki maksetaan aina jälkikäteen. Tuen maksun edellytyksenä on, että maksuhakemuksen perusteena olevat toimet on toteutettu, laskut maksettu ja kulut on kirjattu hakijan kirjanpitoon. Tuki haetaan maksuun sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta.

ihmisiä tietokoneella

Hankkeen maksatusohjeet

Maksatusohjeet koskevat hankkeita, jotka ovat saaneet myönteisen tukipäätöksen rahoituskaudella 2014–2022.

Maksuhakemukset tehdään ja lähetetään käsittelyyn Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Tutustu hankkeen tukipäätöksestä maksatukseen ja sen hakemisen aikatauluun liittyvään ohejistukseen. Alustava aikataulu maksatusten hakemiselle on hyvä laatia jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Sujuvat maksatukset ja saadut tukirahat helpottavat hankkeen toteuttamista. Tukea haetaan toteutuneiden kulujen perusteella, eli tuki maksetaan aina jälkikäteen.

Ilmoita maksuhakemuksessasi hankkeen kustannukset, tulot ja toteutuneet rahoitusosuudet. Liitä hakemukseesi selvitys hankkeen toteutumisesta ajanjaksolta, jolta haet maksua. Hankkeelle tukipäätöksessä hyväksytty kustannusmalli määrittää sen, mitä selvityksiä ja tilinpitoasiakirjoja maksuhakemukseen pitää liittää.

Tee maksuhakemus huolellisesti, jotta sen käsittely on sujuvaa ja etenee mahdollisimman nopeasti. Kun olet allekirjoittanut ja lähettänyt maksuhakemuksesi Hyrrässä, sen käsittely ELY-keskuksessa voi alkaa. Jos maksuhakemus on puutteellinen, ELY-keskus lähettää lisätietopyynnön, johon tulee vastata määräajan aikana. Määräajan jälkeen ELY-keskus tekee asiassa päätöksen. Sen jälkeen, kun ELY-keskus on hyväksynyt tukea maksettavaksi, Ruokavirasto maksaa tuen tilillesi.

Jos tarvitset neuvoja maksuhakemuksen laatimisessa, ota yhteyttä JyväsRiihen työntekijöihin. Tutustu myös tälle sivulle koottuihin maksatuksen ohjeisiin.

 

Maksatuksen hakuaika

 • Maksua voi hakea yhdessä tai useammassa erässä.
 • Kehittämishanketuen maksua on haettava vähintään kerran vuodessa. Kehittämishankkeeseen, jonka kesto on enintään 24 kuukautta, maksua voidaan hakea harvemmin.
 • Rakentamishankkeissa viimeiseen maksuhakemukseen tulee jäädä vähintään 20 % kustannuksista.
 • Hanketuen viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa tukipäätökseen merkityn toteutusajan päättymisestä.
 • Kaikki hankinnat tulee tehdä kokonaisuudessaan ennen toteutusajan päättymistä ja laskut tulee maksaa ennen viimeisen maksuhakemuksen tekemistä.
 • Jos hankkkeen suunnitelmiin tulee muutoksia, ota heti yhteyttä JyväsRiiheen. Mahdollinen muutoshakemus täytyy toimittaa rahoittajalle ennen muutosten toteutumista.

 

Maksua voi hakea kustannuksiin, jotka

 • on hyväksytty tukipäätöksessä, päätöksessä on mukana hyväksytty kustannuserittely
 • ovat syntyneet hakemuksen vireilletulon jälkeen ja tukipäätöksessä hyväksytyllä toteutusajalla
 • ovat tuensaajalle osoitettuja ja tuensaajan maksamia
 • on kirjattu tuensaajan kirjapitoon.

Maksuhakemuksen tekeminen Hyrrä-järjestelmässä

Maksuhakemus tehdään Hyrrä järjestelmässä.

 • Pääset aloittamaan maksuhakemuksen teon Hyrrässä avaamalla tukihakemuksen ja siellä Päätös-välilehden.
 • Valikosta valitaan Maksuerä tai Loppumaksu, jonka jälkeen Tee maksuhakemus -painike aktivoituu.
 • Valitse maksuerä, jos aiot hakea maksua useammassa erässä. Loppumaksu valitaan vain siinä tapauksessa, että haet kaikki hankkeen kustannukset kerralla maksuun.
 • Maksuhakemuksen voi tallentaa ja jatkaa myöhemmin.
 • Täytä maksuhakemuksen kaikki kohdat ja lisää tarvittavat liitteet.
 • Maksuhakemus allekirjoitetaan hakijayhdistyksen nimenkirjoitussäännön mukaisesti.

Maksuhakemuksen liitteet

Maksuhakemukseen on liitettävä tuen maksamisen kannalta välttämättömät selvitykset ja tilinpitoasiakirjat. Liitteiden tarve riippuu hankkeen sisällöstä ja vaihtelee myös tukimuodoittain.

Kaikille pakolliset liitteet

 • Maksujaksoa koskeva ote kirjanpidon pääkirjasta
 • Kopiot hankkeelle kuuluvista laskuista, joihin on merkitty tositenumerot ja tiliöintitiedot ja jotka on maksettu ja kirjattu kirjanpitoon
 • Maksutositteet eli tiliote tai verkkopankin maksukuitit
 • Tarvittaessa selvitykset kustannusten jakoperusteista, jos kulu ei kohdistu kokonaan hankkeelle
 • Loppumaksun yhteydessä ilmoitetaan seurantatiedot Hyrrässä Seurantatiedot-painikkeen kautta
 • Maksuerin kohdalla toimitetaan maksujaksoa koskeva toimintaraportti
 • Loppumaksun yhteydessä toimitetaan loppuraportti
 • Mikäli olet valinnut hankkeesi kustannusmalliksi kertakorvauksen, vaadittavat liitteet ovat erilaiset

Lisäksi tarvitaan nämä liitteet, jos kyseisiä kustannuksia on hyväksytty hankkeelle

Palkkakulut

 • Jäljennös työsopimuksesta, josta selviää palkan suuruus ja peruste
 • Työntekijän tuntikirjanpito, jossa on työntekijän ja työnantajan allekirjoitukset. Jos hankkeessa on useampia osa-aikaisia tai määräaikaisia työntekijöitä, voit käyttää palkkakulujen kohdennukseen ELY-keskuksen apulomakkeita.
 • Palkkalaskelmat
 • Tositteet lakisääteisten sivukulujen ja lomarahojen maksamisesta
 • Ensimmäisen maksun yhteydessä työnhakuilmoitus, jos kyseessä ei ole vakituinen työntekijä ja hanketyöntekijä palkataan yli vuodeksi tai hankkeen aikana osa-aikaisen työsuhteen kesto on yli 1 htv.

Matkakulut

 • Matkalasku, josta selviää matka-aika, -kohde ja -tarkoitus sekä ohjelma tai muu dokumentti matkan sisällöstä sekä peruste oman auton käytöstä.

Viestintäkulut

 • Vedos painotuotteista, esimerkiski lehti-ilmoitus, esite, mainostuote

Ostopalvelut

 • Ostopalveluiden tai hankintojen hintatasoselvitykset, jos kustannus on yli 2500 euroa ja dokumentteja ei ole esitetty hakuvaiheessa

Talkootyö

 • Talkootyön tuntikirjanpito talkoolaisen ja hyväksyjän allekirjoituksilla.

Rakentaminen

 • Valokuvat kohteesta, dokumentti kohteen palovakuutuksesta ja mahdollinen tarkastajan tekemä loppukatselmuspöytäkirja.

 

Muita liitteitä

 • Hankkeen tiedotustoimenpiteet raportointijaksolla, esimerkiksi kopiot lehti-ilmoituksista
 • Hankkeessa tuotettu materiaali, esimerkiksi näytekappaleet tai linkit hankkeessa tehtyihin julkaisuihin ja tiedotteisiin
 • Matkaohjelma ja -raportti ulkomaanmatkoista ja kotimaan opintomatkoista
 • Tilaisuuksien osallistujaluettelot ja ohjelmat
 • Selvitys jaetuista kustannuksista
 • Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta, mikäli se on muuttunut
 • Valokuvia tehdystä toimenpiteestä ja toiminnasta

 

Vinkkejä dokumenttien liittämiseen Hyrrä-järjestelmässä

Skannaa liitteet pääkirjan otteen mukaisessa järjestyksessä kustannuslajeittain. Samaan liitteeseen voi skannata peräkkäin useamman laskun tai tositteen. Jos skannaat nipuittain, nipun kustannusten summa syötetään rivin Kustannus € -kenttään. Nimeä liite selkeästi siten, että maksaja voi helposti kohdistaa liitteen oikeaan asiaan. esimerkiksi Palkat tammi-kesäkuu 2022 tai ostopalvelut 1-3_2022. Skannaa liitteet vasta sitten, kun niihin on merkitty kirjanpidon tositenumerot ja hyväksymismerkinnät. Yhden liitteen maksimikoko on 10 Mt.

Tarvittavia lomakkeita löydät Lomakkeet ja ohjeet -sivulta.

Hyrrä-ohjeet maksuhakemuksen tekemiseen

Hae sivuilta