JyväsRiihi logo

Tukimuodot

Yrityksille rahoitusta myönnetään yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen, investointeihin sekä yhteistyöhön. Rahoitusta on tarjolla yrityksen erilaisiin tarpeisiin.

Tyttö vr laseilla

Yritystuet rahoituskaudella 2023-2027

Maaseudun yritystuet uudistuvat vuonna 2023. Tiedotamme rahoitushakujen alkamisesta ja tukimuotojen tarkemmista ehdoista myöhemmin.

Uuden EU-rahoituskauden mukaiset tuet tulevat haettaviksi, kun maa- ja metsätalousministeriö on saanut valmiiksi niihin liittyvän kansallisen lainsäädännön ja Ruokavirasto on toteuttanut lainsäädännön edellyttämät muutokset tietojärjestelmiin ja ohjeistukseen. Eri tukimuotojen haut alkavat eri aikoina.

Maaseudun yritystukia myönnetään edelleen yrityksen perustamiseen ja investointeihin. Lisäksi uutena mukana on myös kehittämisavustus, jolla tuetaan asiantuntijapalveluiden hankkimista yrityksen eri kehittämisvaiheissa.

Uutena tukimuotona on maatalouden kokeilutuki, jota voidaan myöntää uudenlaisen maataloustoiminnan kokeiluihin, esimerkiksi uusien liikeideoiden testaamiseen. Maatalouden kokeilutukea haetaan Leader-ryhmästä.

Aiemmin kaikkia yritystukia on voinut hakea joko ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä. Vuodesta 2023 lähtien Leader-ryhmien rahoitus painottuu erityisesti aloittaviin yrityksiin, jotta maaseudulle saataisiin uusia yrittäjiä ja yrityksiä. Käynnistämisavustuksilla voidaan tällöin tukea myös yritystoiminnan kokeilua tai osa-aikaisen yritystoiminnan aloittamista.

Yritystoiminnan käynnistystuki

 • Tuki uuden yritystoiminnan kokeiluun
  • Myönnetään henkilölle ilman y-tunnusta
  • Kokeilun kesto enintään 4 kuukautta
  • Voidaan myöntää samalle hakijalle yhden kerran kaudella 2023-2027
  • Tukea voidaan käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina.
  • Tuki 2 500 €, vakioituna kertakorvauksena

   

  Tavoitteena selvittää esimerkiksi:

  • Onko minusta yrittäjäksi?
  • Riittävätkö tietoni/taitoni?
  • Onko palveluilleni/tuotteilleni kysyntää/markkinoita?
  • Onko toimiiko suunniteltu tapa myydä käytännössä?
  • Onko suunniteltu tuotantotapa toimiva?
 • Maatalouden kokeilutuki
  • Uusien tuotantomenetelmien, tuotteiden, markkinakanavien ym. pienimuotoiseen kokeiluun alkutuotannossa
  • Ensimmäistä kertaa kokeiltavaan toimintaan tai olemassa olevalle yritykselle monipuolistamaan toimintaa
  • Kokeilun kesto enintään 3 vuotta
  • Toimiin, joihin varsinaisia maatalouden tukia ei myönnetä
  • Kokeilun päämääränä on tuottaa kehitettävään ideaan (esim. tuote, tuotantotapa, toimintamalli) liittyvää merkittävää uutta tietoa
  • Kokeilu voi ja saa epäonnistua
  • Tuen voi käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina.
  • Myös pienhankinnat, jotka kestävät kokeilun ajan
  • Voit kokeilla esim. uusia kasveja, viljelymenetelmiä, tuotantotapoja kotieläintuotannossa, myyntikanavia tai työmenetelmiä
  • Tuki 2 500 €, 5 000 € tai 7 500 €, riippuen kokeilun laajuudesta, vakioituna kertakorvauksena.
 • Omistajanvaihdoksen suunnittelu
  • Ostettava yritys sijaitsee ydin-tai harvaan asutulla maaseudulla
  • Hakija voi tulla harvaan asutun tai ydinmaaseudunulkopuolelta
  • Hakija henkilö ilman y-tunnusta tai mikroyritys
  • Tuki myönnetään ostoa suunnittelevalleasiantuntijapalveluiden hankintaan
  • Voidaan myöntää samalle hakijalle yhden kerrankaudella 2023-2027
  • Yrityskaupan ei välttämättä tarvitse toteutua hankeaikana
  • Hankesuunnitelma, jossa työpaketit ja niidenkustannusarviot
  • Esim. yrityksen hinnan määritys,yrityskauppaneuvottelut, rahoituksen suunnittelu,verotukseen liittyvät asiat, kauppakirjojen valmistelu
  • Tuki 5 000 €, vakioitu kertakorvaus
 • Osa-aikaisen tai päätoimisen yrittäjyyden käynnistäminen
  • Molemmissa hakijalla oltava y-tunnus
  • Päätoimisella oltava myös YEL ja valmis liiketoimintasuunnitelma
  • Osa-aikaisuus: 10-35 työtuntia/viikko tai sesonkiluonteinen yrittäminen
  • Osa-aikaisessa yrityksessä tavoitteena vähintään 10 000 euron liikevaihto, päätoimisessa 15 000 euroa ja yrittäjän toimeentulo
  • Tukea voidaan käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina. Tukea voidaan käyttää lisäksi pienhankintoihin.
  • Osa-aikaisen yrityksen käynnistystuki, 5 000 €
  • Päätoimisen yrityksen käynnistystuki, 7 500 €
  • Vakioitu kertakorvaus

Yritystoiminnan kehittämistuki

 • Yritystoiminnan suunnittelu
  • Yritystoimintaa suunnittelevalle henkilölle, jolla ei ole y-tunnusta
  • Yritystoiminnan lähtötilanteen ja edellytysten selvittäminen
  • Yritysidean testaaminen, liikeidean kehittely
  • 1-2 päivän asiantuntijapalvelu
  • Tarkoitus selvittää, mitä yrittäjyys on, eli tukea ei voi käytännössä saada jos y-tunnus on joskus jo ollut
  • Tuki 1 000 €, vakioitu kertakorvaus
 • Yritystoiminnan kehittämisen valmistelu
  • Sekä aloittavalle että toimivalle yritykselle
  • Hakija luonnollinen henkilö tai mikroyritys (y-tunnus oltava)
  • Valmistelu = ulkopuolisen asiantuntijan avulla tapahtuva liiketoimintasuunnitelman ja kehittämissuunnitelman laatiminen tai rahoitusten hakemisen edellytysten selvittäminen
  • Liiketoimintasuunnitelman laatimisen sparraaminen tai käynnistys-tai investointituen hakemisen valmistelu
  • Hankesuunnitelman valmistelu
  • 2-3 päivää asiantuntijapalveluita
  • Voidaan myöntää samalle hakijalle yhden kerran kaudella 2023-2027
  • Tuki 2 000 €, vakioitu kertakorvaus
 • Vakiintuneen yritystoiminnan tuki
  • Toimivalle yritykselle
  • Toimintansa vakiinnuttaneelle mikroyritykselle, ei heti käynnistystuen jälkeen
  • Liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijapalvelut, kuten sparraus ja tuotekehitys; aineisiin ja tarvikkeisiin, matkoihin ja vuokriin
  • Noin 3-4 päivän asiantuntijapalvelu
  • Voidaan myöntää samalle hakijalle enintään kolme kertaa ohjelmakaudella 2023-2027
  • Tuki 3 000 €, vakioitu kertakorvaus

Yrityksen investointituki

 • Investointituki
  • Tuki JyväsRiihen alueella pääosin 20 %, mutta harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla voi olla 25-30 %
  • Enintään 5 htv työllistäville yrityksille
  • 5 000-100 000 € suuruisiin investointeihin
  • Yritystä käynnistettäessä tai toimintansa vakiinnuttaneelle yritykselle

   

  Aineelliset investoinnit

  • Rakennuksen hankinta (maapohjineen), rakentaminen
  • Koneet ja kalusto

   

  Aineettomat investoinnit

  • Patentit, valmistusoikeudet, tietokoneohjelmistot
  • Muu aineeton käyttöomaisuus

   

  Investointituki energiainvestointeihin

  • Harvaanasutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevalle mikroyritykselle
  • Päätoimiseen yritystoimintaan
  • Energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan
  • Uusiutuvan energian käytön lisäämiseen
  • Energia-ja materiaalitehokkuuden parantamiseen yrityksessä
  • Tuki 30 %
 • Investointeja koskevat rajoitukset

  Seuraavia investointeja ei tueta:

  • eläinten hankinta
  • traktorin tai muun maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun koneen tai laitteen hankinta
  • liikennealan investoinnit
  • puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta sekä muun vastaavan koneen tai laitteen hankinta
  • käytössä olevan koneen tai laitteen korvaaminen uudella, ellei yritystoimintaa olennaisesti laajenneta tai yrityksen teknologinen taso investoinnin vaikutuksesta merkittävästi parane taikka oteta käyttöön korkeampaan ympäristönsuojelulliseen tasoon johtavia tekniikoita
  • energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
  • toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankintaan; tukea voidaan kuitenkin myöntää sellaisten kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden hankintaan, jotka oikeuttavat hallitsemaan kehittämistukilain mukaan tukikelpoisessa yritystoiminnassa käytettävää toimitilaa
  • investointi, jonka tarkoituksena on ainoastaan toimitilojen tarjoaminen vuokralle
  • kiinteistön tai rakennusten hankinta julkisyhteisöltä, ellei kohteen arvoa ole määritelty markkinaehtoisesti ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ja hankintaa tehdään markkinaehtoisesti
  • kokonaisteholtaan yli kahden megawatin uusiutuvan energian tuotannollisia investointeja
  • aurinko-ja tuulivoimaloita
  • koneurakoinnin maansiirtokoneita

Yritysten yhteistyö

 • Yritys- ja viljelijäryhmähankkeet
  • 3-10 yritystä yhdessä kehittävät toimintaansa
  • Yhteisiä ja yrityskohtaisia kehittämistoimenpiteitä
  • Tavoitteena on tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi-ja myyntiyhteistyön kehittäminen, tuoteperheen suunnittelu tai muu vastaava kehittäminen.
  • Viljelijäryhmähankkeessa vastaavasti esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen.
  • Tuki 75 %
  • Hankkeen hallinnoija on kehittämisorganisaatio (kunta, kehitysyhtiö, yrittäjäyhdistys jne). Ei voi olla hankkeeseen osallistuva yritys.

   

  Hallinnoija kokoaa yritysten kehittämistarpeet hankkeeksi

  • suunnittelee yhdessä yritysten kanssa yhteisenkehittämisosion
  • kokoaa yrityskohtaiset toimenpiteet sekä laatii kustannusarvion

   

  • Hankkeen kokoamiseen mahdollista valmisteluraha 5000€

Hae sivuilta