JyväsRiihi logo

Tukimuodot

Maaseuturahaston rahoituskaudella 2023-2027 yrityksille myönnetään rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen, investointeihin sekä yhteistyöhön. Rahoitusta on tarjolla yritysten erilaisiin tarpeisiin.

Tyttö vr laseilla

Yritystoiminnan käynnistystuki

 • Tuki uuden yritystoiminnan kokeiluun
  • Myönnetään henkilölle ilman y-tunnusta
  • Kokeilun kesto enintään 4 kuukautta
  • Voidaan myöntää samalle hakijalle yhden kerran kaudella 2023-2027
  • Tukea voidaan käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina.
  • Huom! Jos työtön työnhakija hakee yrittäjyyden kokeilutukea, kokeilutuen maksaminen kertakorvauksena voi viedä työnhakijalta oikeuden esim. työttömyyspäivärahaan. Kannattaa aina ensin selvittää TE-toimistosta, onko tuki omalla kohdalla mahdollinen, ja miten se vaikuttaa päivärahaan.
  • Tuki 2 500 €, vakioituna kertakorvauksena

   

  Tavoitteena selvittää esimerkiksi:

  • Onko minusta yrittäjäksi?
  • Riittävätkö tietoni tai taitoni?
  • Onko palveluilleni tai tuotteilleni kysyntää ja markkinoita?
  • Onko toimiiko suunniteltu tapa myydä käytännössä?
  • Onko suunniteltu tuotantotapa toimiva?
 • Maatalouden kokeilutuki
  • Uusien tuotantomenetelmien, tuotteiden, markkinakanavien ym. pienimuotoiseen kokeiluun alkutuotannossa
  • Ensimmäistä kertaa kokeiltavaan toimintaan tai olemassa olevalle yritykselle monipuolistamaan toimintaa
  • Kokeilun kesto enintään 3 vuotta
  • Toimiin, joihin varsinaisia maatalouden tukia ei myönnetä
  • Kokeilun päämääränä on tuottaa kehitettävään ideaan (esim. tuote, tuotantotapa, toimintamalli) liittyvää merkittävää uutta tietoa
  • Kokeilu voi ja saa epäonnistua
  • Tuen voi käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina.
  • Myös pienhankinnat, jotka kestävät kokeilun ajan
  • Voit kokeilla esim. uusia kasveja, viljelymenetelmiä, tuotantotapoja kotieläintuotannossa, myyntikanavia tai työmenetelmiä
  • Tuki 2 500 €, 5 000 € tai 7 500 €, riippuen kokeilun laajuudesta, vakioituna kertakorvauksena
 • Omistajanvaihdoksen suunnittelu
  • Ostettava yritys sijaitsee ydin-tai harvaan asutulla maaseudulla, tarkista maaseutu-kaupunkiluokitus (ArcGIS)
  • Hakija voi tulla harvaan asutun tai ydinmaaseudun ulkopuolelta
  • Hakija henkilö ilman y-tunnusta tai mikroyritys
  • Tuki myönnetään ostoa suunnittelevalle asiantuntijapalveluiden hankintaan
  • Voidaan myöntää samalle hakijalle yhden kerran kaudella 2023-2027
  • Yrityskaupan ei välttämättä tarvitse toteutua hankeaikana
  • Hankesuunnitelma, jossa työpaketit ja niiden kustannusarviot
  • Esim. yrityksen hinnan määritys, yrityskauppaneuvottelut, rahoituksen suunnittelu, verotukseen liittyvät asiat, kauppakirjojen valmistelu
  • Tuki 5 000 €, vakioitu kertakorvaus
 • Osa-aikaisen tai päätoimisen yrittäjyyden käynnistäminen
  • Molemmissa hakijalla oltava y-tunnus
  • Päätoimisella oltava myös YEL ja valmis liiketoimintasuunnitelma
  • Osa-aikaisuus: 10-35 työtuntia/viikko tai sesonkiluonteinen yrittäminen
  • Osa-aikaisessa yrityksessä tavoitteena vähintään 10 000 euron liikevaihto, päätoimisessa 15 000 euroa ja yrittäjän toimeentulo
  • Tukea voidaan käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina. Tukea voidaan käyttää lisäksi pienhankintoihin.
  • Osa- tai kokoaikaiseen yritystoiminnan käynnistämiseen voi saada tukea, jos sinulla tai perustettavan yrityksesi määräysvaltaisilla osakkailla, yhtiömiehillä tai osuuskunnan jäsenillä ei ole aikaisempaa kokemusta yritystoiminnasta.
  • Osa-aikaisen yrityksen käynnistystuki, 5 000 €
  • Päätoimisen yrityksen käynnistystuki, 7 500 €
  • Vakioitu kertakorvaus

Yritystoiminnan kehittämistuki

 • Yritystoiminnan suunnittelu
  • Yritystoimintaa suunnittelevalle henkilölle, jolla ei ole y-tunnusta
  • Yritystoiminnan lähtötilanteen ja edellytysten selvittäminen
  • Yritysidean testaaminen, liikeidean kehittely
  • 1-2 päivän asiantuntijapalvelu
  • Tarkoitus selvittää, mitä yrittäjyys on, eli tukea ei voi käytännössä saada jos y-tunnus on joskus jo ollut
  • Tuki 1 000 €, vakioitu kertakorvaus
 • Yritystoiminnan kehittämisen valmistelu
  • Sekä aloittavalle että toimivalle yritykselle
  • Hakija luonnollinen henkilö tai mikroyritys (y-tunnus oltava)
  • Valmistelu = ulkopuolisen asiantuntijan avulla tapahtuva liiketoimintasuunnitelman ja kehittämissuunnitelman laatiminen tai rahoitusten hakemisen edellytysten selvittäminen
  • Liiketoimintasuunnitelman laatimisen sparraaminen tai käynnistys-tai investointituen hakemisen valmistelu
  • Hankesuunnitelman valmistelu
  • 2-3 päivää asiantuntijapalveluita
  • Voidaan myöntää samalle hakijalle yhden kerran kaudella 2023-2027
  • Tuki 2 000 €, vakioitu kertakorvaus
 • Vakiintuneen yritystoiminnan tuki
  • Toimivalle yritykselle
  • Toimintansa vakiinnuttaneelle mikroyritykselle, ei heti käynnistystuen jälkeen
  • Liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijapalvelut, kuten sparraus ja tuotekehitys; aineisiin ja tarvikkeisiin, matkoihin ja vuokriin
  • Noin 3-4 päivän asiantuntijapalvelu
  • Voidaan myöntää samalle hakijalle enintään kolme kertaa ohjelmakaudella 2023-2027
  • Tuki 3 000 €, vakioitu kertakorvaus

Yrityksen investointituki

 • Investointituki
  • Tuki JyväsRiihen alueella pääosin 20 %, mutta harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla voi olla 25-30 %, tarkista maaseutu-kaupunkiluokitus (ArcGIS)
  • Enintään 5 htv työllistäville yrityksille
  • 5 000-100 000 € suuruisiin investointeihin
  • Yritystä käynnistettäessä tai toimintansa vakiinnuttaneelle yritykselle

   

  Aineelliset investoinnit

  • Rakennuksen hankinta (maapohjineen), rakentaminen
  • Koneet ja kalusto

   

  Aineettomat investoinnit

  • Patentit, valmistusoikeudet, tietokoneohjelmistot
  • Muu aineeton käyttöomaisuus

   

  Investointituki energiainvestointeihin

  • Harvaanasutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevalle mikroyritykselle, tarkista maaseutu-kaupunkiluokitus (ArcGIS)
  • Päätoimiseen yritystoimintaan
  • Energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan
  • Uusiutuvan energian käytön lisäämiseen
  • Energia-ja materiaalitehokkuuden parantamiseen yrityksessä
  • Tuki 30 %
 • Investointeja koskevat rajoitukset

  Tukea ei myönnetä seuraaviin tarkoituksiin:

  • yrityksen tavanomaiset korvausinvestoinnit (käytössä olevan koneen tai laitteen korvaaminen uudella, ellei yritystoimintaa olennaisesti laajenneta tai yrityksen teknologinen taso investoinnin
   vaikutuksesta merkittävästi parane taikka oteta käyttöön korkeampaan ympäristönsuojelulliseen tasoon johtavia tekniikoita)
  • Alle kolme vuotta yritystoiminnassa kestävät (esim. tietokoneet, puhelimet ja tulostimet) ja arvoltaan vähäiset pienhankinnat
  • leasingrahoituksella hankittu omaisuus
  • tavanomaiseen toimintaan eikä myyntiin ja markkinointiin (esim. mainoskampanjat, yritysilmeen suunnittelu, verkkosivujen tekeminen)
  • maahantuonti-, agentuuri-, vähittäis- ja tukkukaupat eikä em. toimialojen Internet -pohjaisille verkkokaupoille
  • toisen yrityksen liiketoiminnan, osakkeiden tai osuuksien hankinta tai muu omistajanvaihdoksen rahoittaminen (tukea voidaan kuitenkin myöntää sellaisten kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden
   hankintaan, jotka oikeuttavat hallitsemaan tukikelpoisessa yritystoiminnassa käytettävää toimitilaa)
  • toimitilojen vuokraukseen liittyvät investoinnit
  • kiinteistön tai rakennusten hankinta julkisyhteisöltä, ellei kohteen arvoa ole määritelty markkinaehtoisesti ulkopuolisen asiantuntijan toimesta
  • yrityksen omien koneiden huolto- ja säilytystilat
  • autot, traktorit, metsätraktorit, monitoimikoneet, vetokoneet
  • maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun koneen tai laitteen hankinta
  • liikennealan investoinnit
  • maa-alueiden osto
  • eläinten hankinta
  • rakentamisen toimiala (rakennus-, sähkö- ym.-urakointi ja niissä käytettävät koneet ja laitteet)
  • maanrakennustoiminta (kaivinkoneiden, pyöräkuormaajien tai vastaavien maansiirtokoneiden hankinta)
  • hoivapalvelut, jos ulkoistetaan kunnan peruspalvelutuotantoa
  • tukku- ja vähittäiskauppaan liittyvät hankkeet
  • huolto- ja liikenneasemien liiketoiminta
  • aurinko- ja tuulivoimalat (pääosin myyntitarkoitukseen tarkoitettu energiantuotanto)
  • kokonaisteholtaan yli kahden megawatin uusiutuvan energian tuotannolliset investoinnit
  • energiaturpeen tuotantoon liittyvät hankkeet

   

  Toimialakohtaiset tarkennukset investointitukien rajoituksiin

  Matkailu
  Rahoituksen painopiste on yritysten palvelutuotannon monipuolistamisessa, laadun parantamisessa ja käyttöasteiden nostamisessa. Aloittavien yrittäjien hankkeissa kiinnitetään erityistä huomiota alan kilpailutilanteeseen, riittävään yrityskokoon ja ammattimaiseen toimintaan. Maaseutumatkailuksi katsottava loma-asuntojen vuokraustoiminta edellyttää vähintään tavoitteeksi asetettua kolmea loma-asuntoa. Yksinomaan mökkien lukumäärä ei ole määräävä tekijä. Käyttöasteella ja muilla matkailijoita palvelevilla tuotteilla on merkitystä hanketta arvioitaessa. Matkailukeskusten hotelli- ja lomaosaketyyppistä tai pitkäaikaiseen vuokrauskäyttöön tarkoitettua
  rakentamista tai kiinteistön hankintaa ei tueta.

  Hevosala
  Hevosyritysten rahoituksen painopisteenä on toimivien tallien kehittäminen. Uusien tallien rahoituksen osalta tarkastellaan erityisesti kilpailutilannetta, kannattavuutta sekä ammattitaitoa. Täyshoitotallien osalta edellytetään vähintään kymmentä hevospaikkaa.

  Hoivapalvelut
  Rahoitusta voidaan myöntää yrityksen palvelutuotannon kehittämiseen liittyviin hankkeisiin. Investointituen kohteena voi olla pääsääntöisesti vain alan merkittävät erityiskone- ja laiteinvestoinnit. Kiinteistöjen hankkimista, rakentamista ja kunnostamista ei pääsääntöisesti tueta.

  Kyläkaupat
  Tukea voidaan myöntää maaseudulla olevan kyläkaupan investointeihin silloin, kun kyseessä on ainoa palvelupiste. Tukea voidaan myöntää myös, kun kyseessä on monipalvelupistetyyppinen toiminta.

Yritysten yhteistyö

 • Yritys- ja viljelijäryhmähankkeet
  • 3-10 yritystä yhdessä kehittävät toimintaansa
  • Yhteisiä ja yrityskohtaisia kehittämistoimenpiteitä
  • Tavoitteena on tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi-ja myyntiyhteistyön kehittäminen, tuoteperheen suunnittelu tai muu vastaava kehittäminen.
  • Viljelijäryhmähankkeessa vastaavasti esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen.
  • Tuki 75 %
  • Hankkeen hallinnoija on kehittämisorganisaatio (kunta, kehitysyhtiö, yrittäjäyhdistys jne). Ei voi olla hankkeeseen osallistuva yritys.

   

  Hallinnoija kokoaa yritysten kehittämistarpeet hankkeeksi

  • suunnittelee yhdessä yritysten kanssa yhteisenkehittämisosion
  • kokoaa yrityskohtaiset toimenpiteet sekä laatii kustannusarvion

   

  • Hankkeen kokoamiseen mahdollista hakea valmistelurahaa 5000€

Linkkejä rahoituksen hakemisen tueksi

Hae sivuilta