Leader Vesuri-ryhmä -logo

• Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Yrityksen taloudellista asemaa arvioitaessa otetaan huomioon yrityksen kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus sekä tuettavan toiminnan kohteena olevien tuotteiden ja palveluiden riittävät markkinat.

• Rahoituksella tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että rahoituksella on selkeästi todettavissa oleva vaikutus hankkeen toteutukseen. Aiemmin myönnetyn yritystuen vaikutukset tuen saajan toimintaan on arvioitava uutta tukihakemusta käsiteltäessä, jos aiemmin saadun tuen myöntämisestä on kulunut enintään viisi vuotta.

• Rahoituksen kohdentamisessa huomioidaan olemassa oleva tarjonta ja yritysten kilpailuedellytykset rahoitettavalla toimialalla ja alueella. Kilpailua vääristävien vaikutusten välttämiseksi tukea ei myönnetä toimintaan, jossa on runsaasti kilpailevaa tarjontaa, vaikka hakevalla yrityksellä olisikin edellytyksiä menestyä kilpailussa.

• Tuki kohdennetaan liiketaloudellisin perustein arvioituna päätoimiseen ja ammattimaiseen yritystoimintaan. Tuettavan toiminnan on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle. Leader-ryhmien on mahdollista rahoittaa päätoimisen yrittämisen lisäksi myös yritystoiminnan kokeilua sekä osa-aikaisen yrittämisen käynnistämistä ja investointeja.

• Yrityksellä tulee olla riittävät resurssit hankkeen toteuttamiseen. Myönnetty tuki maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen toteutuneita ja hyväksyttyjä kustannuksia vastaan.

• Hankkeen toteutuksesta aiheutuvat kasvu- ja työllisyysvaikutukset ovat merkittävässä roolissa rahoituksen myöntämisedellytyksiä arvioitaessa.

• Tukea myönnettäessä edellytämme, että hakija on hoitanut yhteiskunnalliset velvoitteensa, toimii yhteiskuntavastuullisesti sekä eettisesti kestävällä tavalla. Lisäksi edellytämme, että yrityksen toimintaan sekä hankkeen toteuttamiseen liittyvät lupa-asiat ovat kunnossa.

Hae sivuilta