Leader Vesuri-ryhmä -logo

Vesuri-ryhmä ry:n säännöt

Vesuri-ryhmä ry on itsenäinen yhdistys, joka toimii yhdistyslain ja omien sääntöjensä mukaan. Jäsenet pääsevät vaikuttamaan toimintaan vuosikokouksessa, jossa valitaan myös yhdistyksen hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan kaikista alueemme kunnista ja kolmasosa heistä edustaa julkista tahoa, kolmasosa yhteisöjä ja kolmannes asukkaita.

Ihmisiä pöydän ääressä

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vesuri-ryhmä ry. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Billhook-group.

Yhdistyksen kotipaikka on Jämsä ja toiminta-alue Jämsä, Keuruu, Kuhmoinen, Multia ja Petäjävesi. Yhdistyksen kokouksia voidaan järjestää kaikissa toiminta-alueen kunnissa.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistys toimii yleishyödyllisesti eikä se tavoittele taloudellista voittoa. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi ja elinvoimaisuuden, uusien yritysten ja työpaikkojen lisäämiseksi. Tarkoituksena on myös lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

1. Laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia sekä hakee tarvittavan rahoituksen suunnitelmien toteuttamiseksi.
2. On yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa ja neuvoo sekä opastaa maaseudun kehittämiseen liittyvissä asioissa.
3. Järjestää jäsenkunnissaan koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia.
4. Tekee aloitteita eri viranomaisille.
5. Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
6. Tekee maaseudun kehittämiseen liittyviä selvityksiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä avustuksia ja se voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3. Jäsenyys ja jäsenmaksut

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla Vesuri-ryhmän toiminta-alueen kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt ja alueella toimivat oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt.

Yhdistyksellä voi olla myös kannattajajäseniä. Hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet ja pitää heistä rekisteriä. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen jäsentä kuultuaan, mikäli hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai hän ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja ehtoja.

Jäsenten ja kannattajajäsenten liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Maksut voivat olla erisuuruisia yksityishenkilöillä, yhteisöillä ja säätiöillä.

4. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa kolmikantainen hallitus, johon kuuluu varsinaisina jäseninä vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 14 muuta jäsentä. Hallitukseen valitaan myös kuusi (6) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi (1) vuosi.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet pyritään valitsemaan siten, että he edustavat tasapuolisesti aluetta, siellä toimivia yksityisiä henkilöitä, erilaisia järjestöjä ja yhdistyksiä, yrityksiä ja julkisyhteisöjä. Yhdistyksellä tulee olla yksi tilintarkastaja ja hänellä yksi varatilintarkastaja.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Sama hallituksen jäsen ja varajäsen voidaan valita peräkkäin enintään kuudeksi (6) toimikaudeksi. Jäsenen siirtyessä hallituksen puheenjohtajaksi yhtäjaksoista toimiaikaa voidaan jatkaa enintään kahdella vuodella. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkioiden ja matkakorvausten suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.

Yhdistyksen hallitus palkkaa yhdistykselle tarvittavan henkilöstön. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus päättää asiantuntijapalkkioiden suuruudesta.

Hallituksen on valmisteltava vuotuinen taloussuunnitelma hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi lisäksi antaa nimenkirjoitusoikeuden nimeämälleen henkilölle yksin.

6. Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu jäsenille heidän jäsenrekisteriin ilmoittamallaan osoitteella tai sähköpostiosoitteella.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään huhtikuussa. Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 14 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

9. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio, liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot sekä hallituksen jäsenten ja varajäsenten kokouspalkkiot
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet
9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen lopettaminen ja varojen käyttö

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat purkautumisesta päätöksen tekevän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

Säännöt on hyväksytty 3.3.2021.

Hae sivuilta