Leader Vesuri-ryhmä -logo

Vesuri-ryhmän hanketuet

Vesuri-ryhmästä voit hakea rahoitusta erilaisiin toimiin, joilla voit parantaa oman kotiseutusi viihtyisyyttä ja palveluja.

Tarvittaisiinko kylälle esimerkiksi kokoontumistilat tai liikuntapaikka? Voit saada tukea tällaiseen yhteiseen ja yleiseen käyttöön tulevaan investointiin EU:n maaseuturahastosta.

Voit teettää tuella myös esimerkiksi kylän tai asuinalueen kehittämistä palvelevan suunnitelman tai selvityksen.

Vuodesta 2023 lähtien rahoitusta saa myös erilaisiin ympäristön tilaa parantaviin hankkeisiin, jotka liittyvät esimerkiksi energiansäästöön, vesihuoltoon tai luonnon monimuotoisuuteen.

Hanketukea voi hakea julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten kyläyhdistys, urheilu- tai liikuntaseura, kunta tai osuuskunta.

Valaistut kuntoportaat

Hankerahoitus

Hankerahoitus on tarkoitettu hankkeisiin, joilla toteutetaan investointi- ja kehittämishankkeita. Hankkeiden avulla parannetaan alueen infrastruktuuria ja ympäristöä sekä asumisen edellytyksiä. Hanketuella voidaan kehittää myös mm. kylien palveluita, viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Hankkeen tavoitteiden ja toiminnan on oltava yleishyödyllistä, eli tuki ei saa kohdistua pelkästään omalle jäsenistölle tai ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu.

Kaikki tuet haetaan sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta.

 • Investointihankkeet
  • Investointi voi olla esimerkiksi urheiluhallin, ulkoliikuntapaikan, leikkikentän, kylätalon, kyläverkon, reitistön tai laavun rakentamista ja kunnostamista. Tärkeää on, että rahoitettava kohde tulee yleiseen ja yhteiseen käyttöön.
  • Energiatehokkuutta, energian säästöä ja uusiutuvaa energiaa lisääviin investointeihin, vesistöjen tilaa parantaviin investointeihin ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin investointeihin.
  • Vesihuoltoinvestointeina rahoitetaan pienimuotoisia vesihuollon digitalisaatiota, energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta parantavia investointeja.
  • Tuki 50 %.
 • Pienhankkeet
  • Voi sisältää kehittämistä tai investointeja
  • Tukea pienhankkeeseen voi saada julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten kyläyhdistys. Tukea ei ole suunnattu kunnille.
  • Tuki maksetaan kertakorvauksena tuotoksen, ei kuittien perusteella
  • Hankesuunnitelmaan ei voi tehdä muutoksia päätöksen jälkeen – hyvä suunnittelu tärkeää!
  • Minimituki 1000 €, kustannukset enintään 8000 €
  • Tuki 50 %
 • Kehittämishankkeet
  • Hankkeella turvataan ja kehitetään maaseudun palveluja sekä uudistetaan ja monipuolistetaan maaseutualueiden taloutta.
  • Tavoitteena on yhteistyön kautta löytää uusia ratkaisuja.
  • Tuki 80 %
 • Älykkäät kylät -hankkeet
  • Älykkäät kylät -yhteistyöhanke on kehittämishanke, jossa vähintään kaksi toimijaa etsii yhdessä ratkaisua haasteeseen. Toimijat voivat olla esimerkiksi kyliä tai vaikkapa kylä ja kehittäjäorganisaatio yhdessä.
  • Älykkäät kylät -hankkeella edistetään uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja, uusia kumppanuuksia ja verkostoitumista niin aluetasolla kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin.
  • Älykkäät kylät -hanke on useamman vuoden projekti, johon voi liittyä yleishyödyllisiä investointeja. Tuki investointeihin haetaan erikseen.
  • Tukiprosentti päätetään Vesurin hallituksessa myöhemmin syksyllä 2023.

   

 • Valmisteluraha
  •  5000 euron vakioitu kertakorvaus yritys- tai viljelijäryhmähankkeen, tuottajaorganisaatiohankkeen, EIP-hankkeen tai Älykkäät kylät -hankkeen valmisteluun.
  • Valmistelurahalla voit selvittää, onko hankkeelle onnistumisen edellytyksiä, tehdä hankkeen ”markkinakartoituksen”. Ehtona valmistelurahan myöntämiseen on hakijan aito pyrkimys kehittämiseen.
  • Valmistelurahan tuloksena syntyy aiesopimus, jossa kuvataan hankkeen idea, kumppaneiden hakeminen hankkeeseen, hankkeen tavoite ja se, miten hankkeessa viestitään, verkostoidutaan ja osallistetaan. Aiesopimus konkretisoi suunnitteilla olevaa hanketta.
  • Jos havaitset valmisteluvaiheessa, että hankeidea ei toimi, laadi tuloksena raportti syistä, miksi hanke ei onnistu.

Hae sivuilta