Leader Vesuri-ryhmä -logo

Vesuri-ryhmän yritysrahoituksen tukimuodot

Vesuri-ryhmä voi tukea aineellisia ja aineettomia investointeja, yritysten kehittämistä ja käynnistämistä sekä yrityksen energiamuodon vaihtamista uusiutuvaan energiaan. Vesuri-ryhmän kautta voidaan myöntää myös maatalouden kokeilutukea uudenlaisen maatalousyritystoiminnan aloittamiseen, uusien liikeideoiden testaamiseen ja kokeiluun.

Vesuri-ryhmän kautta tuensaajina voivat olla pääsääntöisesti toimintaansa aloittavat tai jo toimivat enintään 5 henkilötyövuotta työllistävät mikroyritykset ja investointitukien osalta myös vastaavan kokoiset monialaiset maatilat. Tukea saavan yrityksen yritystoiminta voi olla osa-aikaista tai päätoimista. Vesuri-ryhmästä haettavien investointien kustannukset voivat olla 5 000–100 000 euroa. ELY-keskus ja Vesuri-ryhmä voivat erityisestä syystä tapauskohtaisesti sopia Vesuri-ryhmän mahdollisuudesta myöntää tukea myös yli viisi henkilötyövuotta työllistävälle mikroyritykselle.

Yritystoimintaa suunnittelevalle ja yrityksen perustajalle

Yritysrahoitusta voidaan myöntää yritystoiminnan käynnistämisestä, kehittämisestä ja investoinneista aiheutuneisiin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin. Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakemus on tullut vireille ennen kustannusten syntymistä ja että hakemus täyttää vireille tulon edellytykset.

 • Tuki uuden yritystoiminnan kokeiluun
  • Myönnetään vain henkilölle, jolla ei ole y-tunnusta tukea haettaessa tai myönnettäessä.
  • Haettavissa vain Leader-ryhmiltä.
  • Kokeilun kesto enintään 4 kuukautta.
  • Mahdollista kokeilla myös kevytyrittäjyyttä kokeilulla. Tukea voidaan käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina.
  • Tukea ei voida käyttää pienhankintoihin.
  • Tuki 2 500 €, vakioituna kertakorvauksena samalle hakijalle kerran rahoituskauden aikana.
 • Yritystoiminnan suunnitteluvaiheen tuki
  • Tuki on haettavissa vain Leader-ryhmän kautta.
  • Yritystoimintaa suunnittelevalle henkilölle, jolla ei ole y-tunnusta tukea haettaessa tai myönnettäessä.
  • Tukea voidaan käyttää uuden yritystoiminnan aloittamisen suunnitteluun ostettaviin palveluihin. Suunnittelulla tarkoitetaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla tapahtuvaan yritystoiminnan edellytysten selvittämistä ja liikeidean kehittämistä.
  • Tuki 1 000 €, vakioituna kertakorvauksena, maksetaan yhdessä erässä. Tukea voidaan myöntää kerran samalle hakijalle rahoituskauden 2023-2027 aikana.
 • Yritystoiminnan kehittämistoimenpiteen valmisteluvaiheen tuki
  • Haettavissa vain Leader-ryhmän kautta.
  • Hakijana voi olla henkilö, jolla on y-tunnus tai mikroyritys.
  • Valmistelulla tarkoitetaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla tapahtuva liiketoimintasuunnitelman ja kehittämissuunnitelman laatimista tai rahoitusten hakemisen edellytysten selvittämistä.
  • Tällä tuella valmisteltavien selvitysten ei tarvitse kohdistua Leader-rahoitukseen, vaan niille voidaan hakea muita rahoituslähteitä.
  • Tuki on 2 000 € ja se maksetaan vakioituna kertakorvauksena yhdessä erässä. Voidaan myöntää samalle hakijalle yhden kerran kaudella 2023-2027.
 • Investointituki

  Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin. Investointitukea voidaan myöntää myös osa-aikaiselle yrittäjälle. Investointien rahoittamisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu) yrityksen toiminnassa.

  Voit hakea investointitukea:

  • Rakennuksen / rakenteen / rakennelman suunnittelemiseen, rakentamiseen, laajentamiseen, korjaamiseen ja hankkimiseen
  • Koneiden ja laitteiden hankintaan
  • Aineettomiin (tietokoneohjelmistojen, patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien) investointeihin

  Investointitukea ei voida myöntää:

  • Traktorin hankintaan
  • Liikennealalle
  • Puunkorjuun monitoimikoneen tai metsätraktorin hankintaan
  • Energiaturpeen tuotantoon
  • Korvausinvestointeihin; investoinnin tulee tuottaa käyttöön nykyteknologiaa tai uutta teknologiaa tai toimintaa olennaisesti laajennetaan
  • Yritysostoihin

  Investoinnin kustannusarvio voi olla 5000-100000 euroa.

 • Tuki omistajanvaihdoksen valmisteluun
  • Haettavissa vain Leader-ryhmän kautta.
  • Ehtona tuen myöntämiselle, että ostettava yritys sijaitsee ydin- tai harvaan asutulla
   maaseudulla ja ostettava yritys on yksilöitävä.
  • Tukea ei voida myöntää maa- ja metsätalousalan yritystoiminnan omistajanvaihdosten suunnitteluun.
  • Hakija henkilö ilman y-tunnusta tai mikroyritys, jolla tukea haettaessa y-tunnus.
  • Hakija voi tulla harvaan asutun tai ydinmaaseudun ulkopuolelta.
  • Tuki myönnetään ostajalle yrityksen omistajanvaihdoksen valmisteluun liittyviin asiantuntijapalveluihin: erityisesti juridisia, tilitoimisto- ja taloushallintopalveluita tai liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä konsulttipalveluita.
  • Tuki 2 500 tai 5 000 €, vakioituna kertakorvauksena, kuitenkin enintään yhteensä 5 000 euroa samalle tuenhakijalle.
  • Tuen maksamisen edellytyksenä ei ole omistajanvaihdoksen toteutuminen.
 • Tuki energiainvestointeihin

  Tuki on kohdennettu harvaanasutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevalle mikroyritykselle, pääsääntöisesti enintään 5 htv työllistävälle yritykselle. Yritystoiminnan tulee olla päätoimista.

  Yritys voi hakea tukea:

  • Energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan.
  • Uusiutuvan energian käytön lisäämiseen yrityksen tuotannossa.
  • Energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen yrityksessä

  Tuki on 30 %.

  Tuettavan investoinnin kokonaiskustannus on 5000-100000 euroa.

Uudelle yritykselle

Uudeksi yritykseksi katsotaan yritys, jolla on takanaan alle yksi tilikautta.

 • Tuki osa-aikaisen yrittäjyyden käynnistämiseen
  • Hakijalla oltava y-tunnus ja haettavan yrityksen on sijaittava tukikelpoisella alueella.
  • Tukea ei voida myöntää, jos samalle hakijalle on myönnetty tuki päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen.
  • Hakijan saama aiempi tuki uuden yritystoiminnan kokeiluun ei estä saamasta tukea osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen.
  • Osa-aikaisuus: 10-35 työtuntia/viikko tai kausiluonteinen yrittäminen enintään 6 kk vuodessa, eikä ole palveluksessaan palkattua työvoimaa.
  • Tukea voidaan käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina. Tukea voidaan käyttää lisäksi pienhankintoihin.
  • Osa-aikaisen yrityksen käynnistystuki 5 000 €.
  • Voidaan myöntää samalle tuenhakijalle kerran rahoituskauden 2023-2027 aikana.
  • Vakioitu kertakorvaus, maksetaan jälkikäteen yhdessä erässä.
 • Tuki päätoimisen yrittäjyyden käynnistämiseen
  • Haettavissa vain Leader-ryhmän kautta.
  • Hakijalla oltava y-tunnus ja haettavan yrityksen on sijaittava tukikelpoisella alueella. Tukea ei voida myöntää, jos samalle hakijalle on myönnetty tuki osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen. Hakijan saama aiempi tuki uuden yritystoiminnan kokeiluun ei estä saamasta tukea päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen.
  • Päätoimisella yritystoiminnalla tarkoitetaan yritystoimintaa, jossa keskimääräinen työmäärä on vähintään 35 tuntia viikossa.
  • Tukea voidaan käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina. Tukea voidaan käyttää lisäksi pienhankintoihin.
  • Päätoimisen yrityksen käynnistystuki 7 500 €.
  • Tuki voidaan myöntää samalle tuenhakijalle kerran rahoituskauden 2023-2027 aikana.
  • Vakioitu kertakorvaus, maksetaan jälkikäteen yhdessä erässä.
 • Investointituki

  Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin. Investointitukea voidaan myöntää myös osa-aikaiselle yrittäjälle. Investointien rahoittamisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu) yrityksen toiminnassa.

  Voit hakea investointitukea:

  • Rakennuksen / rakenteen / rakennelman suunnittelemiseen, rakentamiseen, laajentamiseen, korjaamiseen ja hankkimiseen
  • Koneiden ja laitteiden hankintaan
  • Aineettomiin (tietokoneohjelmistojen, patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien) investointeihin

  Investointitukea ei voida myöntää:

  • Traktorin hankintaan
  • Liikennealalle
  • Puunkorjuun monitoimikoneen tai metsätraktorin hankintaan
  • Energiaturpeen tuotantoon
  • Korvausinvestointeihin; investoinnin tulee tuottaa käyttöön nykyteknologiaa tai uutta teknologiaa tai toimintaa olennaisesti laajennetaan
  • Yritysostoihin

  Investoinnin kustannusarvio voi olla 5000-100000 euroa.

 • Tuki yritystoiminnan kehittämisen valmisteluun

  Valmistelulla tarkoitetaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla tapahtuva liiketoimintasuunnitelman ja kehittämissuunnitelman laatimista tai rahoitusten hakemisen edellytysten selvittämistä. Tällä tuella valmisteltavien selvitysten ei tarvitse kohdistua Leader-rahoitukseen, vaan niille voidaan hakea muita rahoituslähteitä.

  • Haettavissa vain Leader-ryhmän kautta.
  • Hakija henkilö, jolla on y-tunnus tai mikroyritys
  • Tuki 2 000 €, vakioitu kertakorvaus, maksetaan yhdessä erässä. Voidaan myöntää samalle hakijalle yhden kerran kaudella 2023-2027.
 • Tuki omistajanvaihdoksen valmisteluun
  • Haettavissa vain Leader-ryhmän kautta.
  • Ehtona tuen myöntämiselle, että ostettava yritys sijaitsee ydin- tai harvaan asutulla
   maaseudulla ja ostettava yritys on yksilöitävä.
  • Tukea ei voida myöntää maa- ja metsätalousalan yritystoiminnan omistajanvaihdosten suunnitteluun.
  • Hakija henkilö ilman y-tunnusta tai mikroyritys, jolla tukea haettaessa y-tunnus.
  • Hakija voi tulla harvaan asutun tai ydinmaaseudun ulkopuolelta.
  • Tuki myönnetään ostajalle yrityksen omistajanvaihdoksen valmisteluun liittyviin asiantuntijapalveluihin: erityisesti juridisia, tilitoimisto- ja taloushallintopalveluita tai liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä konsulttipalveluita.
  • Tuki 2 500 tai 5 000 €, vakioituna kertakorvauksena, kuitenkin enintään yhteensä 5 000 euroa samalle tuenhakijalle.
  • Tuen maksamisen edellytyksenä ei ole omistajanvaihdoksen toteutuminen.
 • Tuki energiainvestointeihin

  Tuki on kohdennettu harvaanasutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevalle mikroyritykselle, pääsääntöisesti enintään 5 htv työllistävälle yritykselle. Yritystoiminnan tulee olla päätoimista.

  Yritys voi hakea tukea:

  • Energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan.
  • Uusiutuvan energian käytön lisäämiseen yrityksen tuotannossa.
  • Energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen yrityksessä

  Tuki on 30 %.

  Tuettavan investoinnin kokonaiskustannus on 5000-100000 euroa.

Vakiintuneelle yritykselle

Vakiintuneella yrityksellä on ollut toimintaa jo enemmän kuin yksi tilikausi.

 • Tuki vakiintuneen yritystoiminnan kehittämiseen
  • Tuki on haettavissa vain Leader-ryhmän kautta.
  • Toimintansa vakiinnuttaneelle mikroyritykselle, joka toimii tukikelpoisella alueella
  • Vakiintuneella toiminnalla tarkoitetaan yritystoimintaa, jota on harjoitettu päätoimisesti tai osa-aikaisesti vähintään yhden tilikauden ajan.
  • Yrityksen ulkopuolelta hankittaviin kehittämis- ja asiantuntijapalvelut, aineisiin ja tarvikkeisiin, matkoihin ja vuokriin.
  • Tuki 3 000 €, vakioitu kertakorvaus, maksetaan yhdessä erässä. Voidaan myöntää samalle hakijalle enintään kolme kertaa ohjelmakaudella 2023-2027. Edellytyksenä on, että edeltävä vakiintuneen yritystoiminnan tuki on käytetty ennen uuden tuen myöntämistä.
 • Investontituki

  Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin. Investointitukea voidaan myöntää myös osa-aikaiselle yrittäjälle. Investointien rahoittamisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu) yrityksen toiminnassa.

  Voit hakea investointitukea:

  • Rakennuksen / rakenteen / rakennelman suunnittelemiseen, rakentamiseen, laajentamiseen, korjaamiseen ja hankkimiseen
  • Koneiden ja laitteiden hankintaan
  • Aineettomiin (tietokoneohjelmistojen, patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien) investointeihin

  Investointitukea ei voida myöntää:

  • Traktorin hankintaan
  • Liikennealalle
  • Puunkorjuun monitoimikoneen tai metsätraktorin hankintaan
  • Energiaturpeen tuotantoon
  • Korvausinvestointeihin; investoinnin tulee tuottaa käyttöön nykyteknologiaa tai uutta teknologiaa tai toimintaa olennaisesti laajennetaan
  • Yritysostoihin

  Investoinnin kustannusarvio voi olla 5000-100000 euroa.

 • Tuki yritystoiminnan kehittämisen valmisteluun

  Valmistelulla tarkoitetaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla tapahtuva liiketoimintasuunnitelman ja kehittämissuunnitelman laatimista tai rahoitusten hakemisen edellytysten selvittämistä. Tällä tuella valmisteltavien selvitysten ei tarvitse kohdistua Leader-rahoitukseen, vaan niille voidaan hakea muita rahoituslähteitä.

  • Haettavissa vain Leader-ryhmän kautta.
  • Hakija henkilö, jolla on y-tunnus tai mikroyritys
  • Tuki 2 000 €, vakioitu kertakorvaus, maksetaan yhdessä erässä. Voidaan myöntää samalle hakijalle yhden kerran kaudella 2023-2027.
 • Tuki omistajanvaihdoksen valmisteluun
  • Haettavissa vain Leader-ryhmän kautta.
  • Ehtona tuen myöntämiselle, että ostettava yritys sijaitsee ydin- tai harvaan asutulla
   maaseudulla ja ostettava yritys on yksilöitävä.
  • Tukea ei voida myöntää maa- ja metsätalousalan yritystoiminnan omistajanvaihdosten suunnitteluun.
  • Hakija henkilö ilman y-tunnusta tai mikroyritys, jolla tukea haettaessa y-tunnus.
  • Hakija voi tulla harvaan asutun tai ydinmaaseudun ulkopuolelta.
  • Tuki myönnetään ostajalle yrityksen omistajanvaihdoksen valmisteluun liittyviin asiantuntijapalveluihin: erityisesti juridisia, tilitoimisto- ja taloushallintopalveluita tai liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä konsulttipalveluita.
  • Tuki 2 500 tai 5 000 €, vakioituna kertakorvauksena, kuitenkin enintään yhteensä 5 000 euroa samalle tuenhakijalle.
  • Tuen maksamisen edellytyksenä ei ole omistajanvaihdoksen toteutuminen.
 • Tuki energiainvestointeihin

  Tuki on kohdennettu harvaanasutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevalle mikroyritykselle, pääsääntöisesti enintään 5 htv työllistävälle yritykselle. Yritystoiminnan tulee olla päätoimista.

  Yritys voi hakea tukea:

  • Energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan.
  • Uusiutuvan energian käytön lisäämiseen yrityksen tuotannossa.
  • Energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen yrityksessä

  Tuki on 30 %.

  Tuettavan investoinnin kokonaiskustannus on 5000-100000 euroa.

Maatalousyritykselle

Tuki on suunnattu ensimmäistä kertaa kokeiltavaan maataloustoimintaan tai olemassa olevalle yritykselle monipuolistamaan maataloustoimintaa.

 • Tuki maatalouden alkutuotannon kokeiluun
  • Haettavissa vain Leader-ryhmiltä
   yritys voi olla hakijana, y-tunnus oltava
  • Uusien liikeideoiden testaaminen ja kokeilu, esim. Erikoiskasvien viljelyn aloittaminen tai laajentaminen kaupalliseen tuotantoon tai kumppanuusmaatalouden kokeiluun. Myös eläintenpidon uusien menetelmien kokeiluun.
  • Ensimmäistä kertaa kokeiltavaan maataloustoimintaan tai olemassa olevalle yritykselle monipuolistamaan maataloustoimintaa.
  • Kokeilun kesto enintään 3 vuotta.
  • Ei olemassa olevan maatilan tavanomaiseen ja vakiintuneeseen maataloustoimintaan. Ei eläinten hankintaan.
  • Kokeilu voi ja saa epäonnistua. Kaikki kokeilut on dokumentoitava tuen maksua varten.
  • Tuen voi käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina. Myös pienhankintoihin, jotka kestävät pääasiassa kokeilun ajan.
  • Tuki 2 500 €, 5 000 € tai 7 500 €, riippuen kokeilun laajuudesta, kuitenkin yhteensä enintään 7500 e samalle tuen saajalle rahoituskauden aikana. Tuki maksetaan vakioituna kertakorvauksena jälkikäteen yhdessä erässä.

Yritys- ja viljelijäryhmille

Huomioitavaa: yritys- ja viljelijäryhmähankkeet ovat Hyrrässä haettavana kehittämishankkeena, ei yritystukena.

 • Yritysryhmähanke

  Yhteistyöhankkeessa ryhmä yrityksiä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yrityskohtaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu. Yhteistyötä voidaan yritysryhmähankkeessa rakentaa niin, että lopputuloksena voisi olla esim. yrityksiä palvelevan osuuskunnan perustaminen tai matkailuyritysten vientirenkaan käynnistäminen.

  Yritysryhmään voi kuulua vähintään kolme ja korkeintaan kymmenen yritystä.

  Tuensaajana eli hankkeen hallinnoijana voi olla kehittämisorganisaatio: neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu vastaava julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

  Tuki 75 %.

  Huomioitavaa: yritysryhmähankkeet ovat Hyrrässä haettavana kehittämishankkeena, ei yritystukena.

 • Viljelijäryhmähanke

  Yhteistyöhankkeessa ryhmä viljelijöitä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että maatilakohtaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi työnteon ja tuotannollisen yhteistyön kehittäminen. Yhteistyö parantaa viljelijöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia ja mielekkäitä tapoja toteuttaa ympäristönhoitotoimia. Viljelijät voivat saada yhteistyöstä kustannushyötyjä, tietoa uusista innovaatioista ja uusia tietoja ja taitoja. Yhteistyön avulla parannetaan myös viljelijöiden jaksamista, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

  Viljelijäryhmään voi kuulua vähintään kolme ja korkeintaan kymmenen yritystä. Tuensaajana eli hankkeen hallinnoijana voi olla kehittämisorganisaatio: neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

Hae sivuilta