Leader Viisari -logo

Yleistä hankerahoituksesta

Viisarin hankerahoituksesta voi löytyä apua, jos haluat kehittää kotikylässäsi tarjottavia palveluja, lisätä alueen harrastusmahdollisuuksia tai kunnostaa kulttuuri- tai luontokohteen. Maaseudulla, jossa on työpaikkoja, palveluja ja yhteistä tekemistä, viihtyvät kaikenikäiset asukkaat. Aktiivinen maaseutu houkuttelee myös uusia asukkaita ja vapaa-ajan viettäjiä. Kyläläiset ovat usein itse parhaita ratkomaan oman kylänsä kehittämistarpeita. Hankkeiden avulla voitte vaikuttaa siihen, millaista kotiseudullanne on asua ja yrittää.

Kaikkien toteutettavien hankkeiden tulee edistää kestävää kehitystä sekä Leader Viisarin kehittämisstrategian läpileikkaavia teemoja. Hankkeiden ja niiden toimenpiteiden on oltava vähintään neutraaleja ilmastovaikutuksiltaan, mutta tuovan mieluiten positiivisia ilmastovaikutuksia alueelle. Löydät oppaan kestävän kehityksen edistämiseen tältä sivulta.

Rahoitus kohdennetaan toimenpiteisiin, jotka parhaiten edistävät Viisarin paikallisen kehittämisstrategian tavoitteiden toteutumista. Hankkeiden tarkoituksenmukaisuuden arvioi Viisarin hallitus valintaperusteiden mukaisesti. Rahoitettavien hankkeiden valinnassa noudatetaan puolueettomuutta, läpinäkyvyyttä, alueellista ja toiminnallista tasa-arvoa sekä strategian mukaista toimintaa.

Hankerahoitus on harkinnanvaraista tukea.

Kuka hankerahoitusta voi hakea?

Rahoitusta voi hakea

  • yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt, rekisteröidyt yhdistykset; esim. kylä- tai kulttuuriyhdistykset, 4H-yhdistykset, ympäristöjärjestöt tai maamiesseurat tai muut yleishyödylliset yhdistykset
  • julkiset toimijat, esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät tai oppilaitokset

Hankerahoituksen hakija edellytykset vaihtelevat hanketyypin mukaan. Tarkista kunkin hanketyypin ohjeistukset hakijaa koskevat ehdot eri hankerahoitusten sivuilta.

Hakija vastaa hankkeesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Hakijalla on siksi oltava riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset sekä osaaminen hankkeen toteuttamiseen.

 

Mihin rahoitusta voi hakea?

Saadun rahoituksen avulla tulee tehdä sellaista kehittämistyötä, joka ei olisi mahdollista ilman tukea.

Jotta hankerahoitusta voidaan myöntää, tulee hankkeen

  • edistää Viisarin kehittämisstrategian toteutumista
  • edistää kestävää kehitystä
  • toteutua sen tavoitteisiin nähden kokonaistaloudellisesti
  • tulosten olla yleisesti hyödynnettävissä
  • tuottaa jotakin uutta

Eri hanketoteutuksia ohjaavat myös valintaperusteet. Tarkista kunkin hankkeen valintaperusteet täältä. Tukea ei voida myöntää toimenpiteeseen, joka on aloitettu ennen hankkeen vireille tuloa.

Hankkeen hakuprosessi

Hakuprosessiin mahtuu useita vaiheita, joista ensimmäinen on hankeidean kehittäminen eli sen, mitä haluat lähteä konkreettisesti tekemään. Hankesuunnitelman kanssa ei kannata jäädä yksin, sillä yhdessä Viisarin henkilöstön kanssa tarkennetaan hankesuunnitelmaa ja tehdään rajauksia. Viereinen infograafi kuvaa kaikki hakuprosessin vaiheet.

Viisarin henkilöstö ohjaa myös maksuhakemuksen laatimisessa. Maksuhakemus tehdään Hyrrä-järjestelmään, jonne tallennetaan maksuhakemus ja tarvittavat liitteet. Maksuhakemuskertojen määrä vaihtelee eri hankemuodoissa.

Muistilista hakijalle

Ennen hankkeen hakemista, käy läpi muistilista hakijalle. 

Kestävän kehityksen opas hanketoimijoille

Hae sivuilta