Leader Viisari -logo

Investointituki

Tuki on vähintään 20 %, mutta harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla se voi olla 25-35 %. Investointitukea voi hakea kokonaiskustannuksiltaan 5 000-100 000 € suuruisiin investointeihin.  Tukea voi hakea yritystä käynnistettäessä (y-tunnus oltava) tai toimintansa vakiinnuttaneelle yritykselle. Investoinnilla on oltava olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Lisäksi hakemuksessa on perusteltava, kuinka investointi edistää yrityksen kestävää kehitystä. Katso vinkkejä kestävään kehitykseen täältä

 

 • Mihin investointitukea myönnetään?

  Rahoitusta voidaan myöntää seuraaviin mikroyrityksen investointeihin: 

  • rakennuksen, rakenteen tai rakennelman rakentaminen, laajentaminen tai korjaaminen
  • rakennuksen hankkiminen
  • koneiden ja laitteiden sekä muun irtaimen käyttöomaisuuden hankkiminen
  • kohdassa 1-3 tarkoitetuissa investoinneissa tarvittavat sähkö-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja tietoliikenneliittymistä aiheutuvat kustannukset sekä muista liittymistä yritykselle aiheutuvat kustannukset osana tuettavaa investointia
  • investoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat yleiskustannukset
  • lupa- ja rekisteröintimaksut sekä muista vastaavista toimenpiteen toteutuksesta aiheutuvat yleiskustannukset.
 • Sijaitseeko yrityksesi tukikelpoisella alueella?

  Yritystukea voidaan myöntää yritystoimintaan, jota harjoitetaan Suomessa tukikelpoisella alueella olevasta toimipaikasta. Keski-Suomessa Jyväskylän kaupunkialueella toteutettava yritystoiminta on rajattu pois rahoituksesta.

  Tukiprosentti määräytyy sen perusteella, missä toimenpide toteutetaan, vaikka yrityksen kotipaikka tai muut toimipisteet sijaitsevat muualla.

  Tarkista tuettavan kohteen tukialue.

 • Kuinka selvitetään investointien tai asiantuntijapalvelun hintataso?

  Hankkeen kustannusten kohtuullisuus varmistetaan tukea myönnettäessä. 

  Kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa voidaan käyttää viitekustannuksia (esim. rakentaminen). Jos viitekustannuksia ei ole käytettävissä. 

  Hakijan tulee toimittaa yli 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, joka tarkoittaa riittävää määrää tarjouksia. Tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan tavaran- tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja. 

  Alle 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa kustannusten kohtuullisuus tulee selvittää.

 • Voiko hankinnan tehdä osamaksukauppana tai leasing-rahoituksella?

  Leasing-rahoitus ei ole tukikelpoinen kustannus. 

  Vain rahoitusyhtiöiden kautta maksettava osamaksukaupalla hankittava investointi hyväksytään.  

  Osamaksukaupalla hankitun omaisuuden hankintameno katsotaan myös rahoitusvelan osalta tukikelpoiseksi, jos: 

  • tuen saajalla on oikeudellisesti sitova mainittuun lakiin ja solmittuun rahoitussopimukseen perustuva velvollisuus maksaa jäljellä oleva rahoitusvelka rahoitusyhtiölle
  • rahoitusyhtiö on maksanut tuen saajan puolesta rahoitusvelan myyjälle
  • omaisuus on toimitettu tuen saajalle
  • omaisuuden omistusoikeutta vastaavat oikeudet siirtyvät tuen saajalle siten, että tuen saaja on oikeutettu tekemään omaisuudesta poistoja sekä vähentämään arvonlisäveron, jos tuen saaja on arvonlisäverovelvollinen.
 • Mitä lupia tarvitaan hakemuksen liitteeksi?

  Tuen myöntämisen edellytyksenä on toimenpiteen toteuttamisen kannalta välttämättömän lainvoimaisen viranomaisluvan esittäminen. Näitä lupia ovat esimerkiksi rakennusluvat, ympäristöluvat.

 • Ilmoitetaanko kustannukset arvonlisäverollisina vai –verottomina hintoina?

  Kustannukset ilmoitetaan arvonlisäverottomina, jos tukea saava yritys on arvonlisäverovelvollinen. Hakija voi esittää arvonlisäveron kustannuksena, jos ei ole arvonlisäverovelvollinen. 

 • Voiko rakennuksen hankintaan saada tukea?

  Rakennuksen hankinnan tulee täyttää seuraavat ehdot:

   

  • Rakennus soveltuu harjoitettavaan yritystoimintaan tai voidaan muuttaa kohtuullisilla kustannuksilla soveltuvaksi.
  • Rakennuksen tai kiinteistön kauppahinta ei ylitä käypää hintaa.
  • Maa-alueen hinta max. 10 % kiinteistön kokonaiskustannuksista.
  • Kiinteistön arvo muodostuu pääasiassa yritystoimintaan käytettävän rakennuksen arvosta.
 • Kuinka kauan rahoitusta saaneen investoinnin pitää olla yrityksen käytössä?

  Tuen kohteena olevaa omaisuutta tulee käyttää ja se tulee sisällyttää yrityksen varoihin (tase) kolme vuotta tuen viimeisen erän maksupäätöksen päätöspäivästä lukien. Perustellusta syystä voidaan määrätä vähimmäiskäyttöajaksi enintään kymmenen vuotta. Investoinnin pysyvyydestä kerrotaan tarkemmin yritystukipäätöksessä. 

 • Voiko hankkia käytettyjä koneita ja laitteita?

  Käytettyjen koneiden ja laitteiden hankinta on mahdollista.

 • Mitä aineettomia investointeja voidaan tukea ja millä ehdoilla?

  Tukea voidaan myöntää seuraaviin kohtuullisiin ja tarpeellisiin aineettomasta investoinnista aiheutuviin kustannuksiin: 

  • tietokoneohjelmistojen, pilvipalveluiden ja vastaavien ratkaisujen hankkiminen.
  • patenttien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankkiminen sekä muiden immateriaalioikeuksien ja käyttölupien hankkiminen.

   

  Aineettoman omaisuuden tulee täyttää seuraavat edellytykset: 

  • omaisuutta käytetään ainoastaan tukea saavassa toimipaikassa
  • omaisuus on poistokelpoista
  • omaisuus on ostettu markkinaehdoin kolmansilta ostajasta riippumattomilta osapuolilta
  • omaisuus on sisällytetty yrityksen varoihin vähintään kolmen vuoden ajaksi.
 • Mitä investointeja ei tueta?

  Investointeja koskevat rajoitukset (Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta rahoituskaudella 2023–2027)

  Seuraavia investointeja ei tueta:

  • eläinten hankinta
  • traktorin tai muun maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun koneen tai laitteen hankinta
  • liikennealan investoinnit
  • puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta sekä muun vastaavan koneen tai laitteen hankinta
  • käytössä olevan koneen tai laitteen korvaaminen uudella, ellei yritystoimintaa olennaisesti laajenneta tai yrityksen teknologinen taso investoinnin vaikutuksesta merkittävästi parane taikka oteta käyttöön korkeampaan ympäristönsuojelulliseen tasoon johtavia tekniikoita
  • energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
  • toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankintaan; tukea voidaan kuitenkin myöntää sellaisten kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden hankintaan, jotka oikeuttavat hallitsemaan kehittämistukilain mukaan tukikelpoisessa yritystoiminnassa käytettävää toimitilaa
  • investointi, jonka tarkoituksena on ainoastaan toimitilojen tarjoaminen vuokralle
  • kiinteistön tai rakennusten hankinta julkisyhteisöltä, ellei kohteen arvoa ole määritelty markkinaehtoisesti ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ja hankintaa tehdään markkinaehtoisesti
  • kokonaisteholtaan yli kahden megawatin uusiutuvan energian tuotannollisia investointeja
  • aurinko- ja tuulivoimaloita
  • koneurakoinnin maansiirtokoneita

Investointituki mikroyritysten energiainvestointeihin

Tuki on kohdennettu harvaanasutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevalle mikroyritykselle, pääsääntöisesti enintään 5 htv työllistävälle yritykselle. Yritystoiminnan tulee olla päätoimista.

 

Yritys voi hakea tukea:

 • Energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan.
 • Uusiutuvan energian käytön lisäämiseen yrityksen tuotannossa.
 • Energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen yrityksessä
 • Tuki on 30 %.
 • Tuettavan investoinnin kokonaiskustannus on 5000-100 000 euroa.

Hyrrän kysymykset

Hae sivuilta