Leader Viisari -logo

Yrityshankkeen toteutuksessa huomioitavia asioita

 • Yrityshankkeen aloittaminen

  Yritystuella rahoitettavan hankkeen voi aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on tullut vireille Hyrrä-järjestelmässä. Hakemus tulee vireille heti, kun se sisältää riittävät tiedot ja hakemus on allekirjoitettu ja lähetetty Hyrrä-järjestelmässä.

  Ennen vireille tuloa syntyneet kustannukset eivät ole tukikelpoisia. Yrityshanke katsotaan aloitetuksi, kun yrittäjä tekee sopimuksen tai tilauksen, aloittaa rakennustyöt, vastaanottaa hankinnan ja/tai maksaa tai muun sellaisen sitoumuksen tekeminen, joka tekee investoinnista peruuttamattoman.

 • Tukikelpoiset kustannukset ja rajoitukset

  Kustannusta pidetään tukikelpoisena, kun se on syntynyt hakemuksen vireille tulon jälkeen ja ennen toteuttamisajan päättymistä. Hanke on toteutettava päätöksen ja tällä päätöksellä hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

  Tukea ei saa käyttää:

  1) sellaisten hankintojen kustannuksiin, jotka on tehty hakijalta, hänen perheenjäseneltään, hakijan tai hänen perheenjäsentensä määräysvallassa olevalta yritykseltä tai hakijan yrityksen johtavassa asemassa olevalta henkilöltä taikka muutoin tuen kohteena olevan yrityksen lähipiiriin kuuluvalta osapuolelta.

  2) korkoihin, provisioihin eikä muihin investoinnin tai toimenpiteen rahoituksesta aiheutuviin kustannuksiin;

  3) osamaksusopimukseen liittyviin hallinto-, vakuutus-, korjaus-, huolto- tai muihin vastaaviin kustannuksiin;

  4) arvonlisäveroon, jollei se jää tuen saajan lopulliseksi kustannukseksi.

 • Käytetyn koneen hankinta

  Yritykset voivat hakea yritysrahoitusta käytettyjen koneiden ja laitteiden hankkimiseen. Käytetyn tekniikan hankkimiselle pitää olla selkeät perustelut. Käytetyn koneen hankinta täytyy olla hyväksytty tukipäätöksellä. Käytetyn koneen hankinnan tukeminen on mahdollista, jos

  1) sitä ei ole tarkoituksenmukaista hankkia uutena tai korvaavaa palvelua ei ole kohtuullisin kustannuksin paikkakunnalla saatavilla;

  2) se soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan suunniteltuun käyttöön tai se voidaan muuttaa aiottuun käyttötarkoitukseen sopivaksi;

  3) sen hankkiminen parantaa investoinnin kokonaistaloudellisuutta, kun otetaan huomioon hankinnan hinta, käyttöikä ja käytönaikaiset kustannukset;

  4) se on hankintahinnaltaan edullisempi kuin vastaava uusi;

  5) sen käyttöikää on jäljellä vähintään kolme vuotta.

 • Kirjanpito ja tositteet

  Tuensaajan on järjestettävä tuettavasta hankkeesta kirjanpito siten, että tuettavan toimenpiteen kirjanpito voidaan erottaa muusta kirjanpidosta. Hankkeelle avataan oma kustannuspaikka kirjanpitoon tai tilikarttaan lisätään hankkeen kustannuksia varten rahoituspäätöksen kululajeja vastaavat kirjanpitotilit.

  Mikäli kirjanpidon tekee tilitoimisto, on tärkeää toimittaa kirjanpitäjälle rahoituspäätös sekä kustannusarvio ja sopia siitä, miten hankkeen tositteet merkitään. Laskujen tulee olla tuensaajalle osoitettuja ja tuensaajan tulee ne maksaa. Kustannusten tulee olla tosiasiallisesti maksettuja ja kirjanpitoon kirjattuja.

  Hankkeen kululajien toteutumista kannattaa seurata säännöllisesti.

 • Kustannusten kohtuullisuus

  Hintatason selvitykset ja mahdollinen kilpailutus tehdään yleensä jo rahoituksen hakuvaiheessa. Mikäli sitä ei ole hakuvaiheessa vielä pystytty tekemään, kilpailutusdokumentit on toimitettava maksuhakemuksen liitteenä. Siltä osin kuin kustannusten kohtuullisuutta ei ole selvitetty tukihakemuksessa, tuensaajan on liitettävä maksuhakemukseen selvitys kustannusten kohtuullisuudesta.

  Yli 3 000 euron suuruisissa hankinnoista tuen saajan tulee toimittaa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida. Vaihtoehtojen ja valinnan ja dokumentoinnin apuna voi käyttää hintavertailulomaketta.  Tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan tavaran tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja.

  Rakentamishankkeissa hintatason selvitys hakemusvaiheessa perustuu suunnittelijan laatimaan kustannusarvioon, josta ELY-keskus laskee viitekustannukset.

 • Hankkeen toteutuksen aikataulut

  Tuettavalle toimenpiteelle määritellään tukipäätöksessä toteuttamisaika.

  Rahoituspäätöksessä kerrotaan muun muassa, montako kertaa vuodessa tai hankkeen aikana voi hakea maksatusta. Tuki maksetaan aina jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan.

 • Muutokset yritystoiminnassa tai hankkeen toteutuksessa

  Mikäli yritystoiminnassa tai hankkeessa on tulossa muutoksia, olethan niistä etukäteen yhteydessä Viisariin. Toisinaan hanke ei etene niin kuin on alun perin suunniteltu ja hankkeen toimenpiteitä joudutaan muuttamaan. Muistathan kuitenkin, että setelityyppisiin hanketukiin ei voi hakea muutosta! Näitä ovat mm. kaikki käynnistys- ja kehittämishankkeisiin haettavat tuet eli tuet, jotka ovat ns. kiinteitä summia.

  Hankesuunnitelman muutoksista täytyy tehdä muutoshakemus. Muutoshakemus tarvitaan hankkeen toimenpiteiden ja kustannusten muutoksissa sekä hankkeen toteutusajan muutoksissa.

  ELY-keskus voi pidentää hankkeen toteutusaikaa hakemuksesta, joka on tehty ennen toteutusajan määräajan päättymistä. Määräajan pidentämiselle tulee olla hyväksyttävä syy, joka ei ole ollut tiedossa toteutusajasta päätettäessä. Määräaikaa voidaan pidentää kahdesti enintään vuodeksi kerrallaan.

  • Ota yhteys Viisarin toimistoon ja kerro hankesuunnitelman muutoksesta.
  • Huomioithan, että muutoksista tulee ilmoittaa aina etukäteen ennen muutoksen toteuttamista.
  • Tee tarvittava muutoshakemus Hyrrässä.
  • Odota, että Viisari ja ELY-keskus hyväksyvät muutoksen ja tekevät muutospäätöksen.
  • Toteuta muutos.
 • Raportointi ja seurantatiedot

  Raportoi rahoittajalle hankkeen toimenpiteiden toteutumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Maksuhakemukseen kirjataan ja kuvataan soveltuvin dokumentein, miten hanke on edennyt.

  Seurantatiedot on talletettava sähköiseen Hyrrä-asiointipalveluun investoinnin tai muun toimenpiteen toteutuksen päätyttyä, viimeistään viimeisen maksamiserän hakemisen yhteydessä.
  Yritystuella toteutetuista toimenpiteistä, joiden julkisen tuen määrä on yli 5 000 euroa, seurantatiedot on annettava lisäksi 2 vuoden kuluttua tuen viimeisen erän maksamisesta.

 • Investoinnin pysyvyys

  Huomioithan, että tuettua investointia ei saa käyttää muuhun kuin tuen kohteena olevaan toimintaan eikä tuen kohteena olevaa toimintaa saa lopettaa tai olennaisesti supistaa ennen kuin vähintään 3 vuotta on kulunut tuen viimeisen erän maksupäätöksen päätöspäivästä lukien.

Hae sivuilta