Leader Viisari -logo

Viisarin toiminta

Leader Viisari toimii oman kehittämisstrategiansa pohjalta, joka on laadittu yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Strategia ohjaa Viisarin hallituksen toimintaa, kun se tekee päätökset rahoitettavista hankkeista.

Leader Viisari rahoittaa yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten  kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Näin lisätään maaseudun mahdollisuuksia ja vetovoimaa.  Viisari neuvoo tuen hakijoita hakemusten valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa. Rahoitettavat hankkeet ja yritystuet valitaan Viisarin hallituksessa valintakriteerien perusteella.

Viisarin visio Kestävästi keskiössä, Viisari välittää piirroskuvana.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisen kehittämistyön tavoitteena on yhteistyön lisääminen, konkreettisten yhteishankkeiden ja toimien toteuttaminen, kansainvälisten ja alueiden välisten yhteistyöverkkojen luominen sekä kansainvälisen osaamisen lisääntyminen.

Tavoitteena on löytää uusia ideoita ja ratkaisuja kehittämistyöhön ja luoda uutta ja uudenlaista yhteistyötä eri maaseutualueiden välillä. Hankkeiden kautta maaseudun asukkaiden ja yrittäjien kansainväliset taidot ja osaaminen lisääntyvät. Hankkeet tuovat lisäarvoa niihin osallistuville alueille.

Viisari on toiminut sekä pääpartnerina että osarahoittajana alueiden välisissä ja kansainvälisissä hankkeissa.

Tutustu painikkeesta Käsikirja kansainvälisyyteen julkaisuun, jossa esitellään vinkkejä kansainvälisen hankkeen suunnitteluun.

Viisarin toiminnan vaikutuksia

Vaikuttavuusanalyysi tehtiin osana Viisarin toiminnan suunnittelua ja strategiatyötä. Kyselyllä kartoitettiin Viisarin jakaman yritys- ja hanketukien vaikuttavuutta, prosessin haasteita sekä näiden toimijoiden näkemyksiä hakemusprosesseista ja Viisarin toiminnasta.

Analyysissä myös käsiteltiin lyhyesti aiempia aiheesta tehtyjä tutkimuksia sekä Leader-toimintaa ohjaavien periaatteiden toteutumista Viisarin toiminnassa haastatteluissa saatujen tulosten pohjalta. Tutkimus toteutettiin puhelimitse tehdyillä haastatteluilla ja analysoimalla näistä saatuja vastauksia. Vastaajia niin hanke- kuin yritystuista oli mukana yhteensä 95 ja vastaajia oli koko Viisarin toiminta-alueelta.

Tulosten perusteella byrokratian määrää pidetään liian suurena; paperityöt ja hakemusten ja hankkeiden suunnittelu koettiin työläänä ja liian tarkkana. Näiden suhteen toivottiin enemmän joustavuutta. Myös hakemusten ja maksatusten käsittelyaikoja pidettiin liian pitkinä. Sen sijaan henkilöstön toimintaan oltiin tyytyväisiä eikä Viisarin toiminnasta löytynyt suurempia kehittämistarpeita.

Viisarin toiminta ja sen merkitys nähtiin poikkeuksetta tärkeänä ja tarpeellisena. Rahoitus oli välttämätön lähes kaikille vastaajille kyseisten hankkeiden tai investointien toteuttamiseksi. Lisäksi lähes kaikki vastaajat suosittelisivat rahoitusta muille. Vastaajat myös tunnistivat usein haasteiden olevan muualla kuin varsinaisesti Viisarin toiminnassa. Tulosten valossa Viisarin toiminnalle on kysyntää ja sen rooli paikallisena kehittäjänä on tärkeä.

Kalaleader

Kalatalouden paikalliset toimintaryhmät edistävät kalatalouden elinkeinoja, ja ne toimivat samoilla periaatteilla kuin Leader-ryhmät.

Ryhmien tarkoituksena on kehittää toiminta-alueensa elinkeinokalataloutta esimerkiksi aktivoimalla toimijoita, kehittämällä elinkeinokalataloutta palvelevaa infrastuktuuria ja vahvistamalla osaamista ja yhteistyötä.

Ryhmät neuvovat Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukien hakemisessa, ja ryhmiltä voi hakea tukea kalatalouden kehittämishankkeisiin.

Viisarin alueella toimii Sisä-Suomen Kalaleader.

Hae sivuilta