Leader Viisari -logo

Yhteistyöhankkeet

Yhteistyöhankkeilla edistetään maaseudun elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä, elinkeinojen kilpailukykyä sekä yrittäjien hyvinvointia. Hankkeissa suunnitellaan, selvitetään tai kehitetään uusia ratkaisuja, joilla parannetaan maaseutuväestölle ja yrittäjille suunnattujen palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä parannetaan maaseudulla asumisen ja yrittämisen mahdollisuuksia.  Hankkeilla tavoitellaan käytännön uudistuksia ja ratkaisuja, uusia tuotteita ja menetelmiä sekä teknologista uudistumista yhdessä yrittäjien, tuottajien, metsänomistajien ja yhteisöjen kanssa. Yhteistyöhankkeissa on oltava vähintään kaksi toteuttajaa.

Yhteistyöhankkeiden toimenpiteet

 • Älykäs kylä -yhteistyöhanke

  Hankkeessa vähintään kaksi toimijaa muodostaa maaseudun yhteisöjen yhteistyöryhmän ja etsii yhdessä ratkaisua tunnistettuun haasteeseen. Toimijat voivat olla esimerkiksi kyliä tai vaikkapa kylä ja kehittäjäorganisaatio yhdessä.  Älykkäät kylät -hankkeet edistävät taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä innovaatioita, uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja, uusia kumppanuuksia ja verkostoitumista yhteistyön kautta.

  Älykkäät kylät -yhteistyöhankkeelle voi hakea myös Valmistelurahaa.

 • Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

  Hankkeilla tuetaan työllisyyden, kasvun, sukupuolten välisen tasa-arvon ja sosiaalisen osallisuuden edistämistä maaseudulla. Hankkeilla edistetään metsä- tai biotalouden innovaatioyhteistyön rakentamista ja suunnitellaan, selvitetään tai kehitetään uusia ratkaisuja, joilla parannetaan maaseutuväestölle ja yrittäjille suunnattujen palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä parannetaan maaseudulla asumisen ja yrittämisen mahdollisuuksia.

 • Nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan yhteistyöhankkeet

  Hankkeilla edistetään nuorten viljelijöiden alalle pääsyä ja ratkaisujen löytymistä yhteistyön avulla. Hankkeilla edistetään sukupolvenvaihdoksiin ja omistajanvaihdoksiin liittyvää yhteistyötä ja käytäntöön kytkeytyvää tutkimusta, tuotekehitystä, innovaatioiden valmistelua ja käyttöönottoa, laatua, logistiikkaa, kustannustehokkuutta sekä tehostetaan tuotantoprosesseja ja markkinoiden toimivuutta sekä uusien ratkaisujen löytymistä mm. lisäämällä asiantuntemusta, kansainvälistä ja yli sektorirajojen tapahtuvaa yhteistyötä. Yhteistyöhankkeilla voidaan myös suunnitella, selvittää tai kehittää uusia ratkaisuja, joilla parannetaan nuorten viljelijöiden ja muiden yrittäjien toimintamahdollisuuksia ja yhteistyötä nyt ja tulevaisuudessa.

 • Maatilojen kehittämisen yhteistyöhankkeet

  Hankkeiden tavoitteena on kehittää maatilojen kilpailukykyä ja tilojen nykyaikaistumista. Hankkeilla edistetään käytäntöön kytkeytyvää tutkimusta, tuotekehitystä, innovaatioiden valmistelua ja käyttöönottoa, laatua, logistiikkaa, kustannustehokkuutta sekä tehostetaan tuotantoprosesseja ja markkinoiden toimivuutta sekä digitaalisten ratkaisujen ja toimintamallien käyttöönottoa mm. lisäämällä asiantuntemusta, kansainvälistä ja yli sektorirajojen tapahtuvaa yhteistyötä.

 • Ilmastoyhteistyöhankkeet

  Hankkeilla edistetään käytäntöön kytkeytyvää ilmastotutkimusta, tuotekehitystä, innovaatioiden valmistelua ja käyttöönottoa, laatua, logistiikkaa, kustannustehokkuutta sekä tehostetaan tuotantoprosesseja ja markkinoiden toimivuutta sekä uusien ratkaisujen löytymistä.  Tukea voidaan kohdentaa biotalouden innovaatioyhteistyöhön sellaisten toimijoiden välillä, jotka kehittävät ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen sopeutumiseen liittyviä tuotteita sekä hankkeisiin, jotka kohdentuvat koko tuotantoketjun toiminnan kehittämiseen.

 • Luonnonvarayhteistyöhankkeet

  Hankkeessa lisätään asiantuntemusta ja yli sektorirajojen tapahtuvaa yhteistyötä sekä luonnonvarojen että luonnon monimuotoisuuden osalta. Hankkeella lisätään tietoa valuma-alueiden painetekijöistä ja vesiensuojelusta, ravinteiden kierrätyksestä ja käytettävissä olevista uusista menetelmistä sekä luodaan asukkaille, yhdistyksille ja yrittäjille ideoita ja virikkeitä uusista yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksista. Hankkeessa etsitään ratkaisuja hiilen sidonnan tehostamiseen, ravinteiden tehokkaaseen käyttöön ja kierrättämiseen sekä  riskienhallintaan sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä.

 • Yhteistyö laatujärjestelmien ja tuottajaorganisaatioiden edistämiseksi

  Hankkeissa aktivoidaan tuottajien yhteistyötä ja verkostoitumista liittyen laatujärjestelmiin ja tuottajaorganisaatioihin.

Älykäs kylä -hankkeet

Älykkäät kylät -strategiat vastaavat alueensa haasteisiin ja tarpeisiin hyödyntämällä paikallisia vahvuuksiaan ja voimavarojaan. 

Strategioilla voidaan pyrkiä esimerkiksi: parantamaan palvelujen saatavuutta (eri aloilla kuten terveys tai koulutus), lisäämään liiketoimintamahdollisuuksia ja luomaan työpaikkoja, kehittää lyhyitä elintarvikeketjuja ja viljelykäytäntöjä, kehittää uusiutuvia energialähteitä, kehittää kiertotaloutta, tehostaa luonnonvarojen hyödyntämistä, sopeutua ilmastonmuutokseen, säilyttää ympäristö ja luonnon monimuotoisuus, parantaa kulttuuriperinnön arvostusta matkailun houkuttelevuuden lisäämiseksi.

 • Kuka voi toteuttaa Älykäs kylä -hanketta?

  Hanketta voi toteuttaa vähintään kaksi toimijaa.

  Tuensaajana voivat olla julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset, kunnat, järjestöt ja osuuskunnat. Yhteistyöryhmiä voidaan perustaa ja hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina ja alueellisina sekä alueiden välisinä. Älykkäillä kylillä voidaan edistää myös kansainvälistä yhteistyötä muiden EU-maiden kanssa.

  Hanke voi sisältää asiantuntija-apua ja konkreettista tekemistä. Toteuttajana voi olla kaksi tai useampi kylä yhdessä tai kylä, kunta ja oppilaitos tai muu asiantuntija yhdessä.

 • Mitä hankkeessa voi tehdä?

  Älykäs kylä -hankkeen teemat voivat olla taloudellisia, sosiaalisia tai ympäristöön liittyviä. Hankkeessa voidaan kehittää esimerkiksi maatalouden innovaatioita arvoketjujen tukemiseksi, kehittää paikallista yritystoimintaa, joka perustuu paikallisiin hyödykkeisiin ja palveluihin. Hankkeella haetaan ratkaisuja älykkäisiin paikallisiin palveluihin ja palveluketjuihin, ruokaketjuihin sekä digitalisointiin. Myös monipaikkaisuuden ja paikkariippumattoman työnteon ratkaisut ja kehittäminen kuuluvat Älykäs kylä -hankkeiden toimenpiteisiin. 

  Sosiaalisia innovaatioita voidaan kehittää muun muassa varmistamaan sosiaali- ja kulttuuripalveluita. Sijoitetaan tulevaisuuden taitoihin sekä kaupunkien ja maaseudun yhteyksiin. Edistetään kestävää hyvinvointia toimenpiteillä, joilla vältetään eriarvoisuutta ihmisten välillä, parannetaan maahanmuuttajien ja muiden uusien tulijoiden kotouttamista, yhteisöä, elinoloja, kulttuuria ja turvallisuutta. Innovaatiokohteina voivat olla esimerkiksi monipalvelukeskukset ja etäopiskelupisteet.

   

  Kun hankkeen teemana on ympäristö, toimenpiteinä voi olla esimerkiksi innovaatiot resurssitehokkuuden parantamiseksi, paikallisten energiayhteisöjen luomiseksi, hiilijalanjäljen vähentämiseksi, biologisen monimuotoisuuden lisäämiseksi sekä ympäristövarojen suojelemiseksi. Hankkeessa esimerkiksi kunnan viranomaiset, yrityssektorin edustajat, paikalliset asukkaat, tutkimuslaitokset ja asiantuntijat työskentelevät yhdessä kehittääkseen ja räätälöidäkseen uusia kustannustehokkaita ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi, etenkin kuljetuksen, asumisen ja ruuan yhteydessä. Tavoitteena on vähähiiliset kylät, kiertotalous, kestävä ruoantuotanto ja paikallisen ruoan hyödyntäminen.

 • Esimerkkejä toimenpiteistä
  • Kylän tai muutaman kylän yhteinen kiertotaloussuunnitelma ja sen toteutus. Esim. paalimuovi tai muu hankala jäte voi olla toiselle käytettävä materiaali. Suunnitelma ja yhteistyökuviot hankkeella, yritysrahoitus tai muut investoinnit omista toimenpiteistään
  • Liikkuva palvelukokeilu kylässä tai muutaman kylän alueella. Esim. kylän / kylien ja kunnan yhteistyönä. 
  • Kylän tai muutaman kylän yhteinen työskentelypiste/etätoimisto/yritysten yhteisdigi-innovaatiopiste. Suunnittelu ja yhteistyösopimukset hankkeessa, investoinnit erikseen
  • Kylän tai muutaman kylän tai kunnan yhteinen biokaasulaitos. Yhteinen suunnittelu, yritysten, maatilojen, ruokapalvelujen verkottaminen jne. Investointi erikseen. 
  • Ympäristön suojelu tai muokkauskokonaisuus voi kattaa esim. johonkin vesialueeseen liittyvän suunnittelun, yhteistyöverkoston kokoamisen ja toimien toteuttamisen. Investoinnit erikseen.
  • Turvallisuus, varautuminen, huoltovarmuus, omavaraisuus, vesihuolto ym. 

Koulutushankkeet

Koulutushankkeilla edistetään tieteellisen tiedon, innovaatioiden, digitalisaation ja muun osaamisen saattamista viljelijöiden, metsänomistajien, elintarvikealan toimijoiden ja muiden maaseudun yrittäjien ja yhteisöjen käyttöön sekä lisätään muutoskestävyyttä ja johtamisosaamista. Uusimman tutkimustiedon välittämisen kautta mahdollistetaan innovaatioiden käyttöönottoa ja parannetaan energiatehokkuutta. Toimenpiteellä lisätään osaamista ja yhteistyötä uusien ratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseksi.

Koulutushankkeiden toimenpiteet

 • Ympäristö- ja ilmastokoulutushanke

  Hankkeen tavoitteena on edistää osaamista ilmasto- ja ympäristökysymyksissä, digitalisaation hyödyntämisessä, uusiutuvan energian tuotannossa ja käytössä, vesienhoidossa sekä energiansäästöön liittyvissä teemoissa.

 • Koulutushanke

  Hankkeen tavoitteena on edistää osaamista kestävään tuotantoon ja toimintaan, maatilojen muutoskestävyyteen ja kilpailukyvyn parantamiseen, EU:n laatujärjestelmiin sekä ruokaturvaan ja eläinten hyvinvointiin liittyvissä teemoissa.

Tiedonvälityshankkeet

Tiedonvälityshankkeella edistetään innovaatioita, suunnitelmien ja selvitysten laatimista ja päivittämistä sekä tietojen vaihtoa ja levittämistä. Tiedonvälityksen tulee kohdistua laajalle kohderyhmälle. Tukea voidaan myöntää maatalouden, metsätalouden ja maaseudun yritysten ja yhteisöjen tiedon lisäämiseen sekä luonnon, ympäristön ja ilmaston suojeluun liittyvään tiedon lisäämiseen. 

Tiedonvälityshankkeiden toimenpiteet

 • Tiedonvälityshankkeet

  Hankkeilla toteutetaan laajemmalle kohderyhmälle kohdistettavaa tiedonvälitystä.

 • Selvitykset ja suunnitelmat

  Hankkeissa laaditaan tai päivitetään maaseudun palvelujen esiselvityksiä, kehittämissuunnitelmia sekä ympäristö- ja ilmastoselvityksiä ja -suunnitelmia. Suunnitelmien ja selvitysten tulokset julkaistaan ja niissä on oltava vahva viestinnällinen ulottuvuus.

Maaseutuverkosto kokoaa yhteen maaseudun kehittäjät

Maaseutuverkosto.fi on kaikkien maaseudun kehittäjien yhteinen paikka. Täällä voit verkostoitua, keskustella ja tutkia, mitä verkostossa tapahtuu juuri nyt. Ja mikä parasta, voit itse tuottaa monipuolisesti sisältöjä ja räätälöidä näkymääsi!

Hae sivuilta