Leader Viisari -logo

Investointihankkeiden tavoite

Investointihankkeiden tavoitteena on lisätä maaseutualueiden kestävyyttä ja elinvoimaisuutta, lisätä asuinympäristön monimuotoisuutta ekologisuutta ja turvallisuutta, parantaa maaseudun pieninfrastruktuuria sekä kehittää kylien yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Sekä aineelliset että aineettomat investoinnit ovat mahdollisia. 

Tuensaajia voivat olla esimerkiksi kunnat, yhdistykset tai osuuskunnat. 

Kunnalle voidaan myöntää tukea vain, kun kunnan oman rahoituksen osuus julkisesta rahoituksesta on vähintään 20 prosenttia.

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteessä toteutetaan investointihankkeita, joilla luodaan ja parannetaan maaseudun pieninfrastruktuuria ja toimintaympäristöä, mukaan lukien pienimuotoisia vesihuollon investointeja.

Investointien kohteet

 • Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

  Hankkeessa tuetaan yleishyödyllisiä investointeja, jotka mm. luovat edellytyksiä monipaikkaisuudelle, lisäävät alueen virkistysmahdollisuuksia sekä parantavat alueen turvallisuutta ja esteettömyyttä. Hankkeesta saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille. Investoinnin kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä.  Investoinnit voivat parantaa turvallisuutta ja varautumista; palvelukokeilujen investoinnit, joilla etsitään ratkaisuja maaseudulla palvelujen saatavuuteen; kulttuuri- liikunta- ja vapaa-ajanpalvelujen investoinnit; nuorten palveluja parantavat investoinnit; valmiudet tietoyhteiskunnan hyödyntämiseen; investoinnit yhteisten tilojen kunnostamiseen tai älykkäät kylät –hankkeen suunnitelmaan sisältyvät investoinnit.

 • Vesihuoltoinvestoinnit

  Hankkeissa tuetaan pienimuotoisia vesihuollon digitalisaatiota, energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta lisääviä investointeja. Investoinnit voivat olla: turvallisuutta ja varautumista edistävät investoinnit; palvelukokeilujen investoinnit, joilla etsitään ratkaisuja maaseudulla palvelujen saatavuuteen.

 • Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit vähämerkityksisenä tukena

  Hankkeessa tuetaan taloudellista toimintaa kehittäviä investointeja, joilla on merkitystä maaseudun palvelujen säilyttämisessä. Tukea taloudellista toimintaa kehittävään investointiin voidaan myöntää, jos markkinapuute on todettu.  Tukea investointihankkeeseen voidaan myöntää yhdessä muun julkisen rahoituksen kanssa enintään 40 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena.

 • Mitä tarkoittaa, että hanke on yleishyödyllinen?

  Tuki ei voi kohdistua elinkeinotoimintaan kilpaillulle toimialalle, jossa se vääristäisi kilpailua. Yritystoiminnan kaltaista toimintaa on kaikki sellainen toiminta, jota tavanomaisesti harjoittavat yritykset. Tällaisia voivat olla esimerkiksi välinevuokraus, leirintäalueet, maneesit, kuntosalit ja muu kaupallisesti harjoitettava liiketoiminta, pääsymaksulliset tanssipaikat, ruokapalvelujen tarjoaminen, majoitustoiminta. Toimintaa on aina tarkasteltava paikallisesti.

   

  Yhdistykset voivat hakea tukea palvelutuotantojen investointeihin, joilla on merkitystä maaseudun palvelujen säilyttämisessä. Tuki voidaan myöntää vähämerkityksisenä (de minimis-tuki)  tukena, jos markkinapuute on todettu eli alueella ei toimi yhtään yritystä, joka tuottaisi kyseistä palvelua ja yhdistyksen palvelutuotanto on liiketaloudellisesti kannattavaa. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi kansallispuistojen yhteydessä tapahtuva palvelutoiminta (majoitus- ja matkailupalvelut, liikuntapalvelut). Tukiprosentti on aina 40 %.

Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteellä edistetään esimerkiksi kestävää energiaa, luonnon monimuotoisuutta sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä parantavia investointeja. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi kylätalojen energiaremontit, yhteisöllisten viljelypalstojen perustaminen tai maaston kulumista estävät ratkaisut, kuten pitkospuut. Tukea investointihankkeeseen voidaan myöntää enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Investointien kohteet

 • Yleishyödylliset ilmastoinvestoinnit

  Hankkeessa toteutetaan yleishyödyllisiä investointihankkeita, joilla luodaan ja parannetaan maaseudun toimintaympäristöä, energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta ja uusiutuvia energialähteitä ja niiden käyttöä lisääviä investointeja sekä energiatehokkuutta ja energian säästöä lisääviä investointeja.

 • Yleishyödylliset luonnonvarainvestoinnit

  Hankkeessa toteutetaan yleishyödyllisiä investointeja, joilla edistetään ja parannetaan vesiensuojelun tilannetta, vahvistetaan vesienhoidon yhteistyötä ja verkostoitumista esim. valuma-alueilla, kehitetään ja pilotoidaan uusia menetelmiä, työkaluja ja toimintatapoja pienten vesialueiden ja muiden alueiden ja maaperän hoidossa ja kunnostamisessa. Viisari ei rahoita kosteikkoinvestointeja eikä laajoja vesistöjen kunnostushankkeita. 

 • Yleishyödylliset luonnon monimuotoisuusinvestoinnit

  Hankkeessa luodaan ja parannetaan maaseudun maisemanhoitoa, kylämaisemien ja luonnon monimuotoisuutta. Tavoitteena on edistää sekä säilyttää elinympäristöjä ja maisemia.

Oppaita ja apulomakkeita

Keski-Suomen ELY-keskuksen ohje rakentamishankkeissa huomioitavista asioista

Leader-ryhmä Outokaira Tuottamhan toteuttaa Vasara ja nauloja -hanketta, jossa rakentamisen asiantuntija Hannu Rinne on laatinut erinomaisia apulomakkeita kaikkien käytettäväksi. Koska lomakkeita tulee koko ajan lisää ja vanhoja lomakkeita päivitetään tarpeen mukaan, käy kurkkaamassa tarjontaa täällä. Sivuilta löydät mm. pienrakennuksen, korjausrakentamisen ja maastorakentamisen kustannusarviopohjan. Huomaathan kuitenkin tehdä tarvittavat muutokset esim. tukiprosenttiin Viisarin osalta, jotta haettava tuki muodostuu oikein. Sivustolta löytyy myös mm. urakkatarjouspyynnön malli sekä kone- ja laitehankintojen vertailutaulukko.

Hae sivuilta