Leader Vesuri-ryhmä -logo
elävät kylät -hankkeen seurantaryhmä

Mitä tekee Jämsän Elävät kylät -hankkeen elinvoimakoordinaattori?

Kuva yllä: Seurantaryhmän jäsenet Ville, Pekka, Markku, Saara, Antti, Ismo ja Samuli mm. ohjaavat ja seuraavat hankkeen etenemistä ja tukevat elinvoimakoordinaattorin työskentelyä.

Juokslahden, Koskenpään ja Länkipohjan kylät Jämsässä toteuttavat yhteistä elinvoima- ja aktivointihanketta, johon on myös palkattu kylille yhteinen elinvoimakoordinaattori. Aktiivisia kyliä yhdistää samat tavoitteet. Asukkaat ovat tyytyväisiä kyliinsä ja yhteisellä kyläsuunnittelulla määritellään tulevan kehittämistyön suuntaa.

Taina Puonnas aloitti elinvoimakoordinaattorin työt Elävät kylät -hankkeessa huhtikuun alussa 2020. Koskenpään kylällä itse asuva Taina sanoo, että tehtävä on haastava, mutta mielenkiintoinen.

– Maaseutuarvot ja kotiseutu ovat minulle tärkeitä ja siitä on apua tässä työssäni. On hienoa tutustua tämän työn kautta paremmin myös Juokslahden ja Länkipohjan kyliin. Olen toiminut Koskenpään kylällä aktiivisesti sihteerinä mm. vanhempainyhdistyksessä ja urheiluseurassa sekä kyläyhdistyksessä useamman vuoden. Minulla oli hyvä käsitys mistä hankkeessa on kyse, koska olin toiminut myös mm. näiden kolmen kylän kehitystyöryhmässä aiemmin.

Jokaisella kylällä on vahva talkoohenki ja yhdessä tekemisen meininki. Kolme erilaista kylää, mutta kaikilla on sama tavoite – elinvoiman ja palveluiden säilyminen sekä myönteinen kasvukehitys.

Elinvoimakoordinaattori kehittää siis kylien elinvoimaa ja toimintaa. Tehtävässä tarvitaan luovuutta, innokkuutta ja ahkeraa työn otetta. Hankkeen vaikuttavin ja samalla vaativin tavoite on saada Jämsään lisää asukkaita ja työpaikkoja. Maaseudun autioitumisen estämiseksi pitää tehdä hartiavoimin töitä, vaikka mahdollisuuksiakin löytyy.

Keväällä 2020 kaikissa kolmessa Jämsän kylässä toteutettiin nettipohjainen kyläkysely, jonka vastausten pohjalta pureudutaan kylien vahvuuksiin ja niihin asioihin, joihin toivotaan muutosta tai kehitystä.
– Saimme kyläkyselyyn vastauksia noin 150 ja jokaisen kylän vastauksista paistoi vahva tyytyväisyys maalla asumiseen, oman kylän palveluihin sekä tahtoon kehittää niitä. Konkreettisia kehitysideoita tuli mm. tiestön parantamiseen ja kierrätyksen tehokkaampaan järjestämiseen. Lapsille ja nuorille toivottiin myös harrastusmahdollisuuksia lisää. Myönteisinä seikkoina maalla asumisessa todettiin turvallisuus ja luonnon rauha, tila harrastaa, lasten hoitopaikat ja pienet lähikoulut sekä naapuriapu.

Taina kertoo, että asioita on jo aloitettu työstämään hankkeen oman, niin kutsutun seurantaryhmän kanssa. Seurantaryhmään kuuluu edustaja joka kylästä.

-Haluamme tuoda Elävät kylät -hankkeen ihmisten tietoisuuteen ja samalla houkutella kyläläisiä edelleen toimimaan asuinseutujensa hyvinvoinnin eteen – yhdessä. Elinvoimakoordinaattori on merkittävä voimavara ja apu käynnissä olevan hankkeen aikana, joten toivoisin, että sitä tukea huomattaisiin käyttää kaikissa asukkaita mietityttävissä ideoissa ja asioissa, jotka liittyvät asumiseen ynnä muuhun, sanoo Antti Lähdesmäki, seurantaryhmän puheenjohtaja.

Sijainti, luonto ja matalat asumiskustannukset Jämsän kylien vahvuudet

Jämsän kylien suurimmat mahdollisuudet ja vahvuudet liittyvät muun muassa kylien maantieteellisiin sijainteihin. Ne ovat kaikki lähellä kasvukeskuksia ja Jämsän keskustaa. Asumiskustannukset ovat kuitenkin kylillä tyypillisesti pienemmät kuin keskusta-alueilla.

Juokslahti, Koskenpää ja Länkipohja kartalla.
Juokslahti, Koskenpää ja Länkipohja kartalla.

– Kyläkyselyssä tuli ilmi vahvasti ilmi myös ihmisten kokemus ympäröivän luonnon merkityksestä hyvinvoinnille ja oma tila mahdollistaa paljon sellaisia harrastuksia, joihin ei ehkä muilla alueilla ole samanlaista mahdollisuutta. Jokaisessa kylässä on kaunis luonto ja vesistöalueet, ulkoilureitistöjä ja maisemallisesti kauniita paikkoja. Peruspalveluita löytyy, mutta toki niissä on myös kehitettävää, Taina kertoo.

Sen sijaan uusien asukkaiden saamiseksi olisi tärkeätä löytää ja markkinoida vapaina tai hiljaisessa myynnissä olevia kiinteistöjä, myös vapaa-ajanasumiseen tarkoitettuja kohteita. Kylä ei voi kasvaa ilman uusia asukkaita. kuvassa Jämsän kylien markkinointimateriaaleja, esitteitä ym.

Myös yrittäjien tukeminen on erittäin tärkeätä. Kyläsuunnitelmatyössä otetaan huomioon yritystoiminnan edistäminen kylissä.

– Kaikissa kylissä on hyvä mahdollisuus tarjota tontteja, ja niiden markkinointi ja pitäminen esillä voi olla kyläyhdistystenkin tehtävänä. Ysitien läheisyys Länkipohjassa ja Juokslahdella sekä Jyväskylän läheisyys Koskenpäällä ovat hyviä asioita, varsinkin kun Koskenpään ja Petäjäveden välinen tie on juuri kunnostettu.

Mennyt vuosi on osoittanut jo turvallisuuteen liittyviä etuja väljemmässä asumisessa.

– Pitämällä vielä elinvoimaiset kylät hengissä turvataan myös Suomen huoltovarmuutta ja mm. teollisuuden raaka-aineen saatavuutta, eli elinvoimaa koko maahan, Antti Lähdesmäki sanoo.

Koronan aikaan esille tuli vahvasti myös mm. monipaikkaisuus ja etätyöskentely. Etätyöskentely on mahdollisuus maaseudulle ja monipaikkainen asuminen ja elämä ovat arkea yhä useammalle suomalaiselle enenevässä määrin. Jämsän kylillä on hyvät mahdollisuudet etätyöskentelyyn. Esimerkiksi Länkipohjassa ja Juokslahdella on myös parasta aikaa valokuituasennukset menossa tai valmistumassa.

– Kulunut kevät osoitti sen, että kyliltä käsin tehdään paljon etätyötä ja lisäksi koululaisten jääminen koronarajoitusteen vuoksi kotiin todisti, että myös kouluopetus sujuu etänä.

Kyläkyselyssä yhtenä yksittäisenä asiana hyvin voimakkaasti nousikin esille juuri kyläkoulujen merkitys. Turvallinen kouluympäristö kohtuullisen koulumatkan päässä on lapsiperheille tärkeä asia, ja se voi olla resurssi ja joustovara keskustojen suurille ja joskus tilapuutteesta kärsiville kouluille.

Kyläsuunnitelmat joka kylälle ja tapahtumia koronatilanteen mukaan

Syksyllä 2020 aloitetaan myös työryhmätyönä kyläsuunnitelmien laatiminen jokaiselle kolmelle kylälle. Kyläsuunnitelmassa on tärkeintä kuvata kylän yhteiset tavoitteet ja askeleet niiden saavuttamiseksi. Työkaluna tullaan käyttämään Keski-Suomen Kylät ry:n kehittämää kyläsuunnittelun verkkosivustoa kylamme.fi.

Kesällä 2020 hankkeessa työskenteli myös kesäsomettaja Siiri, joka toi sosiaalisessa mediassa esiin mm. Länkipohjan alueen erikoispiirteitä. Koronarajoitusten purkauduttua kylillä on ollut myös jonkin verran erilaisia tapahtumia.

-Suunnittelemme parhaillaan myös syksyn muuta ohjelmaa, mm. tulevia kyläiltoja sekä osallistumista seutukunnan tapahtumiin. Elävät kylät- hanke on mukana myös FinnMetko -näyttelyssä 3.-5.9.2020. Voi olla, että järjestämme myös oman seminaarityyppisen maaseutuaiheisen teematapahtuman. Kannattaa ottaa seurantaan meidän some-kanavat, joissa kerrotaan tulevista tapahtumista!

Jämsän Elävät kylät -hanketta rahoitetaan maaseutuohjelmasta Leader Vesuri-ryhmän kautta.

Syyskuussa 2019 käynnistynyt Elävät kylät -hanke kesti vuoden 2021 loppuun. Jokainen kylä ideoi myös uusia kehittämishankkeita. Yhteistä elinvoimatyötä halutaan jatkaa Jämsän kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa. Uudet asukkaat ja yrittäjät toivotetaan kylille ilolla tervetulleiksi. Hanke jakaa mielellään hankkeessa syntyneitä ideoita ja toimintamalleja myös muille kylille.

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta