Leader Viisari -logo

Yritysten vastuullisuus Leader-rahoituksen edellytyksenä

Vastuullisuus ja kestävä kehitys eivät ole enää vain kauniita sanoja, vaan ne ovat nousseet keskiöön niin EU-sääntelyn kuin asiakkaiden, rahoittajien ja tulevaisuuden työntekijöidenkin keskuudessa. Mutta mistä näissä termeissä oikein on kyse, ja miksi ne ovat niin keskeisiä juuri nyt?

Vastuullisuuden EU-sääntely on edennyt isoin harppauksin viime vuosina. Myös yritysten asiakkaat ovat entistä valveutuneempia ja vaativampia. Kuluttajat tekevät valintojaan tietoisesti, suosien yrityksiä, jotka ottavat vastuunsa vakavasti. Tulevaisuuden työntekijät valitsevat työpaikakseen paikan, jossa on hyvä työskennellä ja jossa esimerkiksi sosiaalista vastuuta edistetään. Monien rahoittajien – myös Leader Viisarin – yhtenä tärkeimpänä rahoituksen kriteerinä on kestävän kehityksen huomioon ottaminen ja edistäminen. Rahoitushakemusta täyttäessä ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa kysytäänkin: ”Kuinka yrityksesi toiminta edistää kestävää kehitystä?”

 

Mistä kaikki oikein puhuvat?

Vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyy paljon termejä. Vastuullisuutta voi olla vaikea lähteä edistämään ja raportoimaan omassa yrityksessä, kun ei täysin tiedä, mistä on kyse.

Yritysvastuu

Vastuullisuus on kattotermi yrityksen vastuulliselle toiminnalle. Yritysvastuu ei ole vain suurten yritysten yksinoikeus. Jokainen yritys on osa suurempaa kokonaisuutta. Yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta sen vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan. Vastuullinen yritys toimii kestävästi, kunnioittaen ympäristöä ja vähintäänkin lakeja ja sopimuksia noudattaen. Pienilläkin yrityksillä on merkittävä rooli toimintansa vaikutusten tiedostamisessa ja toimimisessa tavalla, jolla vaikutukset eivät ole negatiivisia.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on vastuullisuutta käytännössä. Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävä kehitys jakautuu ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen.

Ekologinen kestävyys tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden vaalimista sekä ihmisten toiminnan sopeuttamista maapallon luonnonvarojen riittävyyteen ja luonnon sietokykyyn. Ekologisen kestävyyden toteutuminen mahdollistaa muiden kestävän kehityksen ulottuvuuksien toteutumisen.

Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa, että turvataan ihmisille tasavertaiset mahdollisuudet voida hyvin, saavuttaa perusoikeudet, hankkia elämän perusedellytykset ja mahdollistaa osallistuminen päätöksentekoon. Sosiaalisen kestävyyden tavoite on, että hyvinvoinnin edellytykset siirtyvät sukupolvelta toiselle. Sosiaalista kestävyyttä edistävinä toimenpiteinä voi olla esimerkiksi työllisyyden edistäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen sekä ikääntyvän väestön olojen turvaaminen, työ-, asuin- ja elinympäristöjen terveellisyyden, viihtyisyyden ja sosiaalisen toimivuuden parantaminen sekä väestön terveyden ja toimintakyvyn tukeminen.

Taloudellinen kestävyys tarkoittaa tasapainoista kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen hävittämiseen eikä velkaantumiseen. Taloudellinen kestävyys voidaan saavuttaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävällä käytöllä sekä esimerkiksi resurssi- ja materiaalitehokkuutta parantamalla ja noudattamalla kiertotalouden periaatteita. Nyt ja tulevaisuudessa tärkeintä on huomioida maapallon kantokyvyn rajat ja niiden sisällä pysyminen. Taloudellinen kestävä kehitys on tasapainoista talouskasvua ilman velkaantumista ja tuotannontekijöiden ylikuluttamista.

Kestävän kehityksen kriteerit vaihtelevat toimialoittain, mutta niiden täyttäminen on ratkaisevan tärkeää. Asiakkaat tekevät valintansa sen perusteella, miten yritys täyttää kestävän kehityksen kriteerit, ja ne voivat vaihdella aina toimitusketjun hallinnasta ympäristöystävällisiin käytäntöihin. Vastuullisuusraportointi on avainasemassa, kun halutaan näyttää konkreettiset tulokset ja avata yrityksen vastuullisuustyön taustalla piileviä käytäntöjä.

Tutustu yrittäjän kestävän kehityksen oppaaseen täällä.

 

Miksi pientenkin yritysten on aika herätä?

Pienten ja keskisuurten yritysten on aika ottaa vastuullisuus vakavasti. EU asettaa tiukempia vaatimuksia suuryrityksille, mikä vaikuttaa suoraan myös niiden alihankkijoihin. Pienten yritysten tulee antaa näyttöä kestävästä kehityksestä pärjätäkseen kilpailussa. Yritysten odotetaan vastaavan omasta vastuullisuudestaan sekä alihankkijoidensa vastuullisuudesta. Tämä on reaktio lainsäädännön kehitykseen ja asiakkaiden muuttuviin odotuksiin.

 

Vastuullisuusuus osana liiketoimintastrategiaa

Vastuullisuus lisää myös yritysten kilpailuetua. Kuluttajat ovat valmiita maksamaan enemmän kestävistä tuotteista, ja yrityksen maine paranee, kun se kykenee osoittamaan toimintansa vastuullisuuden. Työntekijät valitsevat yrityksiä, joiden arvot he jakavat, ja tutkimukset osoittavat, että vastuulliset yritykset houkuttelevat parhaita osaajia.

Yrityksesi vastuullisuus ei ole vain vastuunkantoa ympäristöstä, ihmisistä ja yhteiskunnasta – se on myös tie menestykseen. Kun teet vastuullisuudesta näkyvää ja viestit siitä avoimesti, luot vahvan kilpailuedun. Oleellista on myös näyttää, miten yrityksesi sitoutuu vastuullisuuteen tulevaisuudessa. Kun viestintä perustuu aitoihin tekoihin ja läpinäkyvään toimintaan, vastuullisuus ei ole vain markkinointia vaan sitoutumista parempaan huomiseen.

 

Tule kuulemaan konkreettisista keinoista lisätä yrityksesi vastuullisuutta Yrityksen sosiaalinen vastuu -työpajaan maanantaina 11.12. 2023 klo 13–16:30 ÄäneHubilla.

Ilmoittaudu mukaan: yritysneuvonta@aanekoski.fi

 

Jaa artikkeli:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Hae sivuilta